Bài tập - Ngữ pháp - Some & any

Chọn phương án thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu dưới đây.

Bạn cần phải đăng nhập để lưu kết quả học tập.

1. Would you like __________ tea?


2. There is __________ bread in the fridge.


3. Is there __________ milk in the carton?


4. I don’t have __________ cats.


5. Are there __________ cakes left?


6. Is there __________ cheese?


7. Would you like __________ coffee?


8. She has __________ money in the bag.


9. There are __________ pens on the table.


10. I’d like __________ oranges.