Bài tập - Ngữ pháp - Hỏi về tuổi tác & Giới thiệu một người khác

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

Bạn cần phải đăng nhập để lưu kết quả học tập.

1. ______ is Trung.


2. How old are you? - ______.


3. There are ______ days a week.


4. ______ are you? – I’m so so.


5. I am ______ .