Bài tập - Ngữ pháp - Lời chào trang trọng

Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây.

Bạn cần phải đăng nhập để lưu kết quả học tập.

1. A : Good morning, children.
B : ___________. Miss Hoa.


2. A : ________________
B : We’re fine, thank you.


3. A : Goodbye.
B : _______


4. A : _________, Lan
B : Good night, Mom.