Bài tập - Ngữ pháp - Quá khứ đơn

Bạn cần phải đăng nhập để lưu kết quả học tập.

1. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


2. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


3. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


4. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


5. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


6. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


7. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


8. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


9. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


10. Chọn từ có cách đọc đuôi "-ed" khác với các từ còn lại.


11. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


12. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


13. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


14. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


15. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


16. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


17. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


18. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.


19. Chọn câu đúng trong các câu dưới đây.