Từ vựng

4,295

address
address (n.)

địa chỉ
/əˈdres/

Ex: What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?

appear
appear (v.)

xuất hiện
/əˈpɪr/

Ex: He suddenly appeared in the doorway
Ông ấy đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa.

at the moment
at the moment (adv.)

bây giờ, ở thời điểm hiện tại.
/æt ðə ˈməʊmənt/

Ex: She is taking a bath at the moment.
Bây giờ cô ấy đang tắm.

back
back (adv.)

quay lại
/bæk/

Ex: He will be back soon.
Anh ta sẽ quay lại sớm thôi.

birthday
birthday (n.)

sinh nhật
/ˈbɜːrθdeɪ/

Ex: Happy birthday!
Chúc mừng sinh nhật!

calendar
calendar (n.)

lịch
/ˈkælɪndər/

Ex: You should check the calendar to know when Tet is this year.
Bạn nên kiểm tra lịch để biết Tết năm nay vào ngày nào nhé.

call
call (v.)

gọi, gọi điện thoại
/kɔːl/

Ex: I will call you tomorrow.
Tôi sẽ gọi bạn vào ngày mai.

complete
complete (v.)

hoàn thành
/kəmˈpliːt/

Ex: We ordered some dessert to complete our meal.
Chúng tôi gọi một ít món tráng miệng để trọn vẹn bữa ăn của mình.

date
date (n.)

cuộc hẹn hò, sự hẹn gặp
/deɪt/

Ex: He felt really excited because he would have a date with Jessy.
Cậu ấy cảm thấy thật sự rất hào hứng vì cậu ấy sẽ có một cuộc hẹn hò với Jessy.

directory
directory (n.)

sách hướng dẫn, danh bạ
/dəˈrektəri/ /daɪˈrektəri/ /dɪˈrektəri/

Ex: We consulted the directory to see where the train station was located.
Chúng tôi đã tham khảo danh bạ điện thoại để xem ga xe lửa nằm ở chỗ nào.

except
except (prep.)

ngoại trừ
/ɪkˈsept/

Ex: We work every day except Sunday.
Chúng tôi làm việc mỗi ngày ngoại trừ Chủ Nhật

finish
finish (v.)

hoàn thành, kết thúc
/'fɪnɪʃ/

Ex: My class finishes studying at 11 o'clock.
Lớp học của tôi kết thúc lúc 11 giờ.

free
free (adj.)

rảnh rỗi
/friː/

Ex: If Sarah is free for lunch I'll take her out.
Nếu Sarah rãnh vào buổi trưa, tôi sẽ ra ngoài cùng cô ấy

fun
fun (adj. n.)

vui, cuộc vui
/fʌn/

Ex: Have fun!
Chúc vui vẻ!

get to
get to (v.)

đến
/get tu/

Ex: How do you get to school?
Làm thế nào để bạn có được đến trường?

give
give (v.)

đưa, trao, cho
/ɡɪv/

Ex: Please give your mother the letter.
Vui lòng đưa cho mẹ bạn lá thư.

in front of
in front of (prep.)

ở phía trước
/ɪn frʌnt əv/

Ex: The man is sitting in front of the television.
Chàng trai đang ngồi trước ti-vi.

information
information (n.)

thông tin
/ˌɪnfərˈmeɪʃn/

Ex: The police asked him for more information.
Cảnh sát hỏi ông để lấy thêm thông tin.

invitation card
invitation card (n.)

thiệp mời
/ˌɪnvɪˈteɪʃn kɑːd/

Ex: I received an invitation card to a party.
Tôi nhận được thiệp mời dự tiệc.

invite
invite (v.)

mời
/ɪnˈvaɪt/

Ex: Her family invited me to stay with them for a few weeks.
Gia đình cô ấy mời tôi ở lại với họ trong một vài tuần.

join
join (v.)

tham gia
/dʒɔɪn/

Ex: I'm sure everyone will join me in wishing you a very happy birthday.
Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ cùng tớ gửi tới cậu lời chúc mừng sinh nhật thật hạnh phúc.

last
last (v.)

kéo dài
/lɑːst/

Ex: A football match often lasts 90 minutes.
Một trận bóng đá thường kéo dài 90 phút.

late
late (adj.)

muộn, trễ
/leɪt/

Ex: You are late.
Bạn trễ rồi.

leap year
leap year (n.)

năm nhuận
Leap year

Ex: Leap year is a year in which February has 29 days instead of 28.
Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày thay vì 28.

leave
leave (v.)

khởi hành, rời khỏi
/li:v/

Ex: When do they leave their house?
Khi nào họ rời khỏi nhà của họ?

meet
meet (v.)

gặp, gặp mặt
/miːt/

Ex: They arranged to meet up this afternoon.
Họ đã sắp xếp để gặp chiều nay.

moment
moment (n.)

khoảnh khắc, chốc lát
/ˈmoʊmənt/

Ex: He thought for a moment before replying.
Anh ta đã suy nghĩ một chốc lát trước khi trả lời

movie theater
movie theater (n.)

rạp chiếu phim
/'mu:vi ˈθɪətə(r)/

Ex: We often go to the movie theater on weekends.
Chúng tôi thường xuyên đi đến các rạp chiếu phim vào cuối tuần.

nervous
nervous (adj.)

lo lắng, hồi hộp
/ˈnɜːrvəs/

Ex: He is nervous when he makes a speech in front of crowds.
Ông ấy hồi hộp khi ông phát biểu trước đám đông.

party
party (n.)

bữa tiệc
/ˈpɑːrti/

Ex: Tôi muốn mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của tôi.

address

address (n.) : địa chỉ
/əˈdres/

Ex: What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?

appear

appear (v.) : xuất hiện
/əˈpɪr/

Ex: He suddenly appeared in the doorway
Ông ấy đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa.

at the moment

at the moment (adv.) : bây giờ, ở thời điểm hiện tại.
/æt ðə ˈməʊmənt/

Ex: She is taking a bath at the moment.
Bây giờ cô ấy đang tắm.

back

back (adv.) : quay lại
/bæk/

Ex: He will be back soon.
Anh ta sẽ quay lại sớm thôi.

birthday

birthday (n.) : sinh nhật
/ˈbɜːrθdeɪ/

Ex: Happy birthday!
Chúc mừng sinh nhật!

calendar

calendar (n.) : lịch
/ˈkælɪndər/

Ex: You should check the calendar to know when Tet is this year.
Bạn nên kiểm tra lịch để biết Tết năm nay vào ngày nào nhé.

call

call (v.) : gọi, gọi điện thoại
/kɔːl/

Ex: I will call you tomorrow.
Tôi sẽ gọi bạn vào ngày mai.

complete

complete (v.) : hoàn thành
/kəmˈpliːt/

Giải thích: to finish making or doing something
Ex: We ordered some dessert to complete our meal.
Chúng tôi gọi một ít món tráng miệng để trọn vẹn bữa ăn của mình.

date

date (n.) : cuộc hẹn hò, sự hẹn gặp
/deɪt/

Ex: He felt really excited because he would have a date with Jessy.
Cậu ấy cảm thấy thật sự rất hào hứng vì cậu ấy sẽ có một cuộc hẹn hò với Jessy.

directory

directory (n.) : sách hướng dẫn, danh bạ
/dəˈrektəri/ /daɪˈrektəri/ /dɪˈrektəri/

Giải thích: a book containing lists of information, usually in alphabetical order
Ex: We consulted the directory to see where the train station was located.
Chúng tôi đã tham khảo danh bạ điện thoại để xem ga xe lửa nằm ở chỗ nào.

except

except (prep.) : ngoại trừ
/ɪkˈsept/

Ex: We work every day except Sunday.
Chúng tôi làm việc mỗi ngày ngoại trừ Chủ Nhật

finish

finish (v.) : hoàn thành, kết thúc
/'fɪnɪʃ/

Ex: My class finishes studying at 11 o'clock.
Lớp học của tôi kết thúc lúc 11 giờ.

free

free (adj.) : rảnh rỗi
/friː/

Ex: If Sarah is free for lunch I'll take her out.
Nếu Sarah rãnh vào buổi trưa, tôi sẽ ra ngoài cùng cô ấy

fun

fun (adj. n.) : vui, cuộc vui
/fʌn/

Ex: Have fun!
Chúc vui vẻ!

get to

get to (v.) : đến
/get tu/

Ex: How do you get to school?
Làm thế nào để bạn có được đến trường?

give

give (v.) : đưa, trao, cho
/ɡɪv/

Ex: Please give your mother the letter.
Vui lòng đưa cho mẹ bạn lá thư.

in front of

in front of (prep.) : ở phía trước
/ɪn frʌnt əv/

Ex: The man is sitting in front of the television.
Chàng trai đang ngồi trước ti-vi.

information

information (n.) : thông tin
/ˌɪnfərˈmeɪʃn/

Ex: The police asked him for more information.
Cảnh sát hỏi ông để lấy thêm thông tin.

invitation card

invitation card (n.) : thiệp mời
/ˌɪnvɪˈteɪʃn kɑːd/

Ex: I received an invitation card to a party.
Tôi nhận được thiệp mời dự tiệc.

invite

invite (v.) : mời
/ɪnˈvaɪt/

Ex: Her family invited me to stay with them for a few weeks.
Gia đình cô ấy mời tôi ở lại với họ trong một vài tuần.

join

join (v.) : tham gia
/dʒɔɪn/

Ex: I'm sure everyone will join me in wishing you a very happy birthday.
Tôi chắc chắn rằng tất cả mọi người sẽ cùng tớ gửi tới cậu lời chúc mừng sinh nhật thật hạnh phúc.

last

last (v.) : kéo dài
/lɑːst/

Ex: A football match often lasts 90 minutes.
Một trận bóng đá thường kéo dài 90 phút.

late

late (adj.) : muộn, trễ
/leɪt/

Ex: You are late.
Bạn trễ rồi.

leap year

leap year (n.) : năm nhuận
/Leap year/

Ex: Leap year is a year in which February has 29 days instead of 28.
Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày thay vì 28.

leave

leave (v.) : khởi hành, rời khỏi
/li:v/

Ex: When do they leave their house?
Khi nào họ rời khỏi nhà của họ?

meet

meet (v.) : gặp, gặp mặt
/miːt/

Ex: They arranged to meet up this afternoon.
Họ đã sắp xếp để gặp chiều nay.

moment

moment (n.) : khoảnh khắc, chốc lát
/ˈmoʊmənt/

Ex: He thought for a moment before replying.
Anh ta đã suy nghĩ một chốc lát trước khi trả lời

movie theater

movie theater (n.) : rạp chiếu phim
/'mu:vi ˈθɪətə(r)/

Ex: We often go to the movie theater on weekends.
Chúng tôi thường xuyên đi đến các rạp chiếu phim vào cuối tuần.

nervous

nervous (adj.) : lo lắng, hồi hộp
/ˈnɜːrvəs/

Ex: He is nervous when he makes a speech in front of crowds.
Ông ấy hồi hộp khi ông phát biểu trước đám đông.

party

party (n.) : bữa tiệc
/ˈpɑːrti/

Giải thích: I want to invite you to come to my birthday party.
Ex: Tôi muốn mời bạn đến dự tiệc sinh nhật của tôi.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập