Từ vựng

2,656

birth-control method
birth-control method (n.)

phương pháp hạn chế sinh đẻ
/bə:θkən'troul 'meθəd/

Ex: Safe birth-control methods for family planning are not available to those living in the mountainous areas.
Các phương pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình không sẵn có đối với những người sống ở khu vực miền núi.

decrease
decrease (v.)

làm giảm
/'di:kri:s/

Ex: A high population growth rate decreases economic development.
Tốc độ tăng trưởng dân số cao làm giảm sự phát triển kinh tế.

family planning
family planning (n.)

kế hoạch hóa gia đình
/ˈfæmili ˈplanɪŋ/

Ex: Family planning is essential for each family and the whole society.
Kế hoạch hóa gia đình là điều cần thiết đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.

double
double (v.)

gấp đôi
/'dʌbl/

Ex: The world population doubled from 1945 to 1970.
Dân số thế giới tăng gấp đôi từ năm 1945 đến năm 1970.

figure
figure (n.)

con số
/ figɜ:/

Ex: These are all figures: 5, 12, 1997.
5, 12, 1997 là những con số.

increase
increase (v.)

tăng
/ɪnˈkriːs/

Ex: The number of injuries from automobile accidents increases every year.
Số lượng thương vong từ các vụ tai nạn ô tô tăng lên hàng năm.

overpopulation
overpopulation (n.)

sự đông dân quá mức

Ex: Many environmental, social, and economic problems stem from the overpopulation problem.
Nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường xuất phát từ vấn đề đông dân quá mức.

probably
probably (adv.)

có thể, có lẽ
/´prɔbəbli/

Ex: The decision to set up a new company is probably his most risky decision.
Quyết định lập công ty là quyết định mạo hiểm nhất của anh ấy.

raise animal
raise animal

nuôi động vật
/reiz 'æniməl/

Ex: My grandparents raise many kinds of animals.
Ông bà tôi nuôi rất nhiều loại động vật.

Third World
Third World (n.)

Thế giới thứ ba
/θə:d wɜ:ld/

Ex: Most of the countries in the Third Torld are very poor.
Hầu hết các nước thuộc Thế giới thứ ba đều rất nghèo.

birth-control method

birth-control method (n.) : phương pháp hạn chế sinh đẻ
/bə:θkən'troul 'meθəd/

Ex: Safe birth-control methods for family planning are not available to those living in the mountainous areas.
Các phương pháp hạn chế sinh đẻ an toàn để kế hoạch hóa gia đình không sẵn có đối với những người sống ở khu vực miền núi.

decrease

decrease (v.) : làm giảm
/'di:kri:s/

Ex: A high population growth rate decreases economic development.
Tốc độ tăng trưởng dân số cao làm giảm sự phát triển kinh tế.

family planning

family planning (n.) : kế hoạch hóa gia đình
/ˈfæmili ˈplanɪŋ/

Ex: Family planning is essential for each family and the whole society.
Kế hoạch hóa gia đình là điều cần thiết đối với mỗi gia đình và toàn xã hội.

double

double (v.) : gấp đôi
/'dʌbl/

Ex: The world population doubled from 1945 to 1970.
Dân số thế giới tăng gấp đôi từ năm 1945 đến năm 1970.

figure

figure (n.) : con số
/ figɜ:/

Ex: These are all figures: 5, 12, 1997.
5, 12, 1997 là những con số.

increase

increase (v.) : tăng
/ɪnˈkriːs/

Ex: The number of injuries from automobile accidents increases every year.
Số lượng thương vong từ các vụ tai nạn ô tô tăng lên hàng năm.

overpopulation

overpopulation (n.) : sự đông dân quá mức

Ex: Many environmental, social, and economic problems stem from the overpopulation problem.
Nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường xuất phát từ vấn đề đông dân quá mức.

probably

probably (adv.) : có thể, có lẽ
/´prɔbəbli/

Ex: The decision to set up a new company is probably his most risky decision.
Quyết định lập công ty là quyết định mạo hiểm nhất của anh ấy.

raise animal

raise animal : nuôi động vật
/reiz 'æniməl/

Ex: My grandparents raise many kinds of animals.
Ông bà tôi nuôi rất nhiều loại động vật.

Third World

Third World (n.) : Thế giới thứ ba
/θə:d wɜ:ld/

Ex: Most of the countries in the Third Torld are very poor.
Hầu hết các nước thuộc Thế giới thứ ba đều rất nghèo.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập