Các cách nói thay cho "DO YOU UNDERSTAND?"

1,399

- Do you know what I mean? (Bạn hiểu ý tôi chứ?)

- Do you know what I’m talking about? (Bạn biết tôi đang nói gì chứ?)

- Does that make any sense? (Điều tôi vừa nói có ý nghĩa gì với bạn không ?)

- Do you see what I mean? (Bạn có hiểu ý tôi không?)

- Am I making any sense ? (Tôi nói bạn có hiểu không?)

- Are you following me? (Bạn vẫn theo kịp ý tôi chứ?)

- Do you get the message? /Do you get the picture? (Bạn có hiểu đại ý không?)

- Do you get it? / Get it ? (Hiểu chứ)

- Dig? (từ lóng) = Understand? (Hiểu chứ - tiếng lóng)

- Do you hear what I’m saying?  (Bạn vẫn đang nghe lời tôi nói chứ?)

Do you get my point ? (Bạn hiểu ý tôi chứ)

Do you understand what I'm saying? (Bạn hiểu điều tôi đang nói không?)

Nếu biết thêm những cách nói khác thay cho câu "Do you understand me", bạn có thể bình luận cuối bài để chia sẻ cùng những độc giả khác.

Tổng hợpBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập