CÁC CÂU HỎI PHỎNG VẤN DÀNH CHO NGÀNH KẾ TOÁN

3,246

– Why you chose your A Levels for Accounting? 
Tại sao bạn lại chọn trình A cho ngành kế toán?

– What are the steps to take before you approve an invoice for payment? 
Các bước cần thiết bạn cần phải thực hiện khi thông qua một hóa đơn.

– Why did you leave your last job? 
Tại sao bạn lại bỏ công việc cũ?

– Detail your responsibilities in accounts receivable? 
Hãy nói về trách nhiệm của bạn trong các tài phải thu?

– Why do you want to work as an accountant? 
Tại sao bạn lại muốn trở thành kế toán viên?

– What are the qualities that make for a good accountant? 
Những phẩm chất của một kế toán giỏi là gì?

– How many invoices on average do you handle on a weekly/monthly basis? 
Trung bình có bao nhiêu hóa đơn bạn phải xử lý trong 1 tuần/tháng?

– Tell me about an invoice discrepancy you discovered and how you resolved it?
Hãy cho tôi biết về các sai lệch trong hóa đơn và cách bạn giải quyết nó.

– Describe a time when you implemented a change in accounting protocol or procedure that provided a commercial benefit to the organization you were working in? 
Hãy nói lại việc bạn thực hiện sự thay đổi trong các giao thức hoặc thủ tục kế toán để tạo điều kiện cho công ty bạn đang làm việc ?

– What steps would you take before making a payment? 
Bạn phải thực hiện các bước nào trước khi quyết toán?

– Explain the accounts payable cycle? 
Bạn hãy giải thích các chu kỳ thanh toán?

– What are the steps you go through to check your accounting work before submitting it? Give an example of this?
Hãy nói về các bước mà bạn phải thôgn qua khi kiểm tra tài khoản kế toán trước khi duyệt? Hãy cho ví dụ!

– What accounts payable applications are you familiar with? 
Hãy nói về các phương thức thanh toán mà bạn đã làm quen?Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập