English Adventure - COME PHRASES

517

CHỦ ĐỀ COME PHRASES

come

come : đến, tới
/kʌm/

come close

come close : tới gần
/kʌm kləʊs/

come direct

come direct : đến trực tiếp
/kʌm dɪˈrɛkt/

come early

come early : đến sớm
/kʌm ˈəːli/

come late

come late : đến trễ
/kʌm leɪt/

come first

come first : đến đầu tiên
/kʌm fəːst/

come last

come last : đến cuối cùng
/kʌm lɑːst/

come on time

come on time : đến đúng giờ
/kʌm ɒn tʌɪm/

come right back

come right back : trở lại vấn đề nào đó
/kʌm rʌɪt bak/

come to a decision

come to a decision : đi đến một quyết định
/kʌm tʊ ə dɪˈsɪʒ(ə)n/

come to an end

come to an end : đi đến kết thúc
/kʌm tʊ ən end/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)