English Adventure - FIRE AND HEAT METAPHOR PHRASES

1,646

CHỦ ĐỀ FIRE AND HEAT METAPHOR PHRASES

fire and heat

fire and heat : lửa và nhiệt
/ˈfʌɪə and hiːt/

a heated debate

a heated debate : cuộc tranh luận nảy lửa
/ə hiːtɪd dɪˈbeɪt/

a heated discussion

a heated discussion : cuộc thảo luận căng thẳng
/ə hiːtɪd dɪˈskʌʃ(ə)n/

a heated conversation

a heated conversation : cuộc đối thoại kịch liệt
/ə hiːtɪd kɒnvəˈseɪʃ(ə)n/

a fiery temper

a fiery temper : tính nóng nảy thất thường
/ə ˈfʌɪəri ˈtɛmpə/

tempers flare

tempers flare : nổi nóng với ai
/ˈtɛmpəz flɛː/

violence flares up

violence flares up : nổi cơn bạo hành
/ˈvʌɪəl(ə)ns flɛːz ʌp/

troubles flare up

troubles flare up : nổi giận với ai
/ˈtrʌb(ə)lz flɛːz ʌp /

cheeks burn with embarrassment

cheeks burn with embarrassment : đỏ mặt vì xấu hổ
/ tʃiːk bəːn wɪð ɪmˈbarəsmənt/

blaze of glory

blaze of glory : ngọn lửa vinh quang
/bleɪz əv ˈɡlɔːri /

blaze of publicity

blaze of publicity : hào quang của công chúng
/bleɪz əv pʌbˈlɪsɪti/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập