English Adventure - "MAKE" PHRASES

1,429

CHỦ ĐỀ "MAKE" PHRASES

make

make (v.) : làm, tạo
/meɪk/

make a change

make a change : thay đổi
/meɪk ə tʃeɪn(d)ʒ/

make a choice

make a choice : lựa chọn
/meɪk ə tʃɔɪs/

make a comment

make a comment : ý kiến
/meɪk ə ˈkɒmɛnt/

make a decision

make a decision : quyết định
/ /meɪk ə dɪˈsɪʒ(ə)n/ /

make an effort

make an effort : nỗ lực
/meɪk ən ˈɛfət/

Make an excuse

Make an excuse : viện cớ
/meɪk ən ɪkˈskjuːs/

make friends

make friends : kết bạn
/meɪk frɛndz/

make an improvement

make an improvement : cải tiến
/ meɪk ən ɪmˈpruːvm(ə)nt /

make a mistake

make a mistake : phạm lỗi
/ meɪk ə mɪˈsteɪk /

make progress

make progress : đang tiến triển
/ meɪk prəˈɡrɛs /Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập