Hội thoại căn bản dành cho nhân viên khách sạn - (Chủ điểm 2)

11,262

Chủ điểm 2: Room Reservation

Room Reservation: Đặt phòng

Dialog A: A Group Reservation

Scene: Mr Smith (G) calls Peace Hotel. The telephone rings and the reservationist (R ) answer the the phone:

R:      Good evening. Peace Hotel. Reservation. May I help you?

G:      Yes. I’m calling from Toronto. The Canadian Trade Delegation will be arriving in Shanghai on September 1. I’d like to book 6 double room with twin beds for three nights in your hotel.

R:      For what dates, please?

G:      For September 1st, 2nd, 3rd. Three nights.

R:      Just a moment, please.

          (The reservation checks the list).

          Yes, we can confirm for you 6 double rooms for three nights. Could you give your name and telephone number?

G:      It’s John Smith. The telephone number is 8457734. May I know the room rate?

R:      It’s 80 USD per room, per night.

G:      When shall we pay you?

R:      Please remit us 30% of total amount and confirm your resevation before you arrive.

G:      Very well. We’ll do that.

R:      Thank you for your calling, Mr Smith. Good-bye. We look forward to having you with us soon.

 

Hội thoại A: Đặt phòng cho một nhóm

Bối cảnh: Ông Smith (G) gọi Peace Hotel. Điện thoại reo và nhân viên nhận đặt phòng (R) trả lời điện thoại.

R:      Xin chào Peace Hotel. Tôi có thể giúp gì cho ông?

G:      Vâng. Tôi gọi từ Toronto. Đoàn đàm phán thương mại Canada sẽ đến Thượng Hải vào mồng 1 tháng 9. Tôi muốn đặt phòng đôi có giường đôi trong 3 đêm trong khách sạn của bạn.

R:      Làm ơn cho tôi biết ngày nào.

G:      Ba đêm từ ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 tháng 9.

R:      Làm ơn đợi  một chút.

          (Nhân viên nhận đặt phòng kiểm tra danh sách)

          Vâng, chúng tôi đã xác nhận cho bạn có 6 phòng đôi cho 3 đêm. Bạn có thể cho chúng tôi biết tên và số điện thoại được không?

G:      Tôi là John Smith. Số điện thoại là 8457734. Tôi có thể biết giá phòng được không?

R:      Giá 80 USD cho mỗi phòng, mỗi đêm.

G:      Khi nào chúng tôi thanh toán tiền phòng?

R:      Làm ơn thanh toán 30% tổng số, và chúng tôi sẽ xác nhận lại việc đặt phòng của bạn trước khi bạn đến.

G:      Rất tốt, chúng tôi sẽ thực hiện điều đó.

R:      Cảm ơn đã gọi chúng tôi, thưa ông Smith. Tạm biệt. Chúng tôi chờ đón ông sớm.

G:      Tạm biệt.

 

Dialog B: Booking a room in Person

Scene: The Receptionist (R) is receiving a guest who comes to book a room for his friend.

R:      Good afternoon, sir. What can I do for you?

G:      I’d like to book a room for my friend for tomorrow night.

R:      What’s kind of room would you like to book? We have single room, double rooms, suites and deluxe suites in Japanese, British and French styles.

G:      Single.

R:      Just a moment, please. Let me check and see if there is a room available. Yes, we do have a single roomfor tomorrow.

G:      What’s the rate, please?

R:      It’s $60 per night, with breakfast.

G:      That’s fine. I’ll book it for my friend.

R:      Could you tell me your friend’s name?

G:      It’s Mary Jones.

R:      How do you spell it, sir?

G:      M-A-R-Y Mary, and J-O-N-E-S Jones.

R:      Thank you, sir. Please tell your friend to check in before six tomorrow evening.

G:      Yes, I will. Good-bye.

R:      Good-bye.

 

Hội thoại B: Đặt phòng (Trực tiếp)

Bối cảnh: Tiếp tân (R) đón một vị khách đến đặt phòng cho người bạn của ông ta.

R:      Xin chào ông. Tôi có thể giúp gì cho ông?

G:      Tôi muốn đặt phòng cho bạn tôi vào tôi mai.

R:      Ông đặt phòng loại nào? Chúng tôi có các phòng đơn, phòng đôi, các dãy phòng và các dãy phòng sang trọng theo kiểu Nhật, Anh, Pháp.

G:      Một phòng đơn.

R:      Vui lòng đợi một chút. Tôi sẽ kiểm tra xem còn phòng không. Được rồi, chúng tôi còn một phòng đơn vào ngày mai.

G:      Xin vui lòng cho biết giá bào nhiêu?

R:      60 đô la mỗi đêm bao gồm bữa ăn sáng.

G:      Rất tốt. Tôi sẽ đặt cho bạn tôi.

R:      Làm ơn cho biết tên bạn ông là gì?

G:      Tên là Mary Jones.

R:      Thưa ông, ông có thể đánh vần tên đó được không?

G:      M-A-R-Y Mary, và J-O-N-E-S Jones.

R:      Cảm ơn ông. Làm ơn báo cho bạn của ông đăng ký trước 6 giờ chiều mai.

G:      Vâng, tôi sẽ báo. Tạm biệt.

R:      Tạm biệt

 

Word list – Danh mục từ

   resvervation              : việc đặt phòng trước

   confirm                     : xác nhận

   ring                           : reo (điện thoại)

   remit                         : thanh toán

   reservationist            : nhân viên nhận đặt phòng

   hotel                         : khách sạn

   Toronto                    : thành phố Toronto (ở Canada)

   amount                     : số lượng

   delegation                : đoàn đại biểu

   available                   : có sẵn

   twin                          : cặp, đôi

   rate                           : giá

   total                          : tổng số

   look forward to        : trông chờ, mong

  check                        : kiểm tra

   suite                          : dãy phòng

   list                            : danh sách

   deluxe                      : sang trọng

 

Notes – Ghi chú

- A group reservation
Đặt phòng cho một nhóm
- Peace Hotel
Khác sạn Hòa Bình
- The Canadian Trade Delegation
Đoàn đàm phán thương mại Canada
- For what dates, please?
Xin vui lòng cho biết ngày nào?
- Book a room in person
Đặt phòng trực tiếp
- Please tell your friend to check in before six tomorrow evening.
Vui lòng báo cho bạn ông phải đăng ký trước 6 giờ chiều mai.

 

Useful Sentences – Các câu hữu dụng

1, I’m sorry,  but we’re fully booked for single rooms. Would you like to have a double one?
Tôi xin lỗi, nhưng tất cả các phòng đơn của chúng tôi đã kín chỗ. Ông có muốn đặt phòng đôi?
2, I’m sorry, but the hotel is full on that date.
Tôi xin lỗi, nhưng khách sạn đã đầy hết ngày hôm đó.
3. We offer 10% discount for group reservation, sir.
Chúng tôi giảm 10% giá cho đặt phòng theo nhóm thưa ông.
4. Who is the reservation for, madam?
Đặt phòng cho ai thưa cô?
5. Could you tell me the flight number, sir?
Ông có thể cho tôi biết số chuyến bay?
6. Could you give me your address, sir? We’ll send you a confirmation letter right away.
Ông có thể cho tôi địa chỉ? Chúng tôi sẽ gửi cho ông một là thư xác nhận ngay.

 

Exercises – Bài tập

I. Answer the following question:

Trả lời các câu hỏi sau:

  1. What does a reservationist say first when she answer a phone call?
  2. What information should the reservationist learn when a guest tells her he want to book a room?
  3. How long will the group stay in the hotel?
  4. Has the hotel asked the guests to pay in advance in Dialog A? How much?
  5. How will the guest pay the deposit?
  6. What else does the reservationist ask Mr Smith to do?
  7. What kind of a room does the guest want to book for his friend?
  8. What should reservationist do before she can confirm the room?
  9. What time should Miss Jones check in?
  10. Has the reservationist asked the guest to pay for his friend in advance?

II. Complete the following dialogs:

Hoàn thành các bài hội thoại sau:

1.    A: Reservation --------------------?

       B: Yes. I’d like to book a room for my teacher, John Smith.

       A: ----------------------.

       B: A single room with bath ---------------?

       A: It’s 120 yuan. ---------------------?

       B: Five days.

       A: ---------------------------?

       B: On the 6th.

       A: ---------------------------.

       B: No, thank you.

       A: ---------------------------.

       B: That’s right. Thanks.

       A: ------------------------. Good-bye

       A: Good evening sir.

       B: I’d like to book a single room for tomorrow night.

       A: ------------------------.

       B: How much does it cost?

       A: ------------------------.

       B: Ok, I’ll take it.

       A: ------------------------.

       B: It’s 336655

       A: ----------------------336655 ?

       B: That’s right. Thank you.

III. Make situational dialogs:

Hãy làm bài hội thoại với tình huống cho sẵn

Situation A: Alice Smith, an America, doctor, is in Suihou Hotel. She want to visit Shanghai for three days. Now she is calling Peace Hotel in Shanghai to make a reservation.

Situation B: Mr Green plans to book a single room at Jinglin Hotel for next Friday. But the room are fully booked on that date.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập