Hội thoại căn bản dành cho nhân viên khách sạn - (Chủ điểm 4)

1,569

Chủ điểm 4        

At the information desk (I): Tại bàn hướng dẫn (1)

Dialog A: show ing the Way

Scene: Mr Green wants to go to the friendship Store. He asks the way at the information Desk. A clerk (C) there helps him.

C:        good morning, sir. May i help you?

G:        could you tell me how to get to the Friendship Store? I’d like to get some gifts for my wife there.

C:        with pleasure, sir. You can take Bus No.4 to the shop. There is a bus stop just opposite the hotel. Get off at Red Flag Street. Then go ahead down the street and turn left at the first crossing. The Friendship Store is just ahead of you. You won’t miss it.

G:        i’m afraid it’s too complecated. I might get lost.

C:        may i suggest that you try our Shoppinig Centre first? It is said to be one of the best shop in Suzhou. It has a good selection of silk fabrics. You known, Shuzhou is a famous for its silk fabrics.

G:        that’s a good idea. I’ll try it this afternoon.

C:        the Shopping Centre is on the third floor. Take the lift to the third floor, and go traight along the corridor. It’s about 10 metres ahead, next to Rose Restaurant.

G:        thank you very much.

C         you’re most welcome. Good-bye and have a nice day.

G:        good bye.

Hội thoại A: chỉ đường

Bối cảnh: ông Green muốn đi tới Friendship Store, ông hỏi đường tại bộ phận thông tin. Người thư ký (C) ở đó giúp ông ta.

C:      xin chào, tôi có thể giúp gì cho ông?

G:      làm ơn chỉ cho tôi đường tới Friendship store? Tôi muốn mua một vài món quà cho vợ tôi ở đó.

C:      Rất hài lòng. Ông có thể đón xe bus số  4 đến cừa hiệu. Có trạm xe buýt đối diện khách sạn.hãy xuống red flag street.Sau đó đi thẳng xuống đường và rẽ trái tại ngã tư đầu tiên.Friendship store ở ngay phía trước ông.Ông sẽ không bị nhầm.

G:      Tôi ngại ,nó quá phức tạp.Tôi có thể bị lạc.

C:      Tôi đề nghị ông hãy đến Shopping Centre trước? Người ta nói rằng nó là một trong những shop lớn ở Suzhou.Nó có nhiều loại vải silk. Ông biết đó Suzhou thì rất nổi tiếng về vải silk.

G:      là một ý kiến hay. Chiều nay tôi sẽ đến đó.

C:      Shopping Centre ở tầng ba. Đi thẳng lên lầu ba, và sau đó đi thẳng dọc theo hành lang khoảng 10 mét phía trước, kế bên la Rose Restaurant.

G:      Cảm ơn nhiều.

C:      Không có chi. Tạm biệt. Chúc một ngày vui vẻ .

G:      Tạm biệt.

Dialog B: introducing Scenic Spots

Scene: Mr Green wants to go sightseeing tomorrow. The information Clerk introduces some scenic spots to him.

C:        good evening, sir. What can i do for you?

G:        i’m free tomorrow and i’d like to go sightseeing. Could you introduce some scenic spots in Shuzhou to me?

C:        may i suggest that you go and visit the Tiger Hill and the Lingering Garden? They are very popular with the tourists

G:        why are those places so popular?

C:        the Tiger Hill  is one of the most famous tourist attracitons in Shuzhou. It has history of more than 2000 years. Among the 18 well-known scenes there, the Coud Peak Pagoda is the most attractive. We call it “the Tower of Pisa in China”, for it began to lean 400 yars ago. It draws great interest from the foreign visitors

G:        what about the Lingering Garden?

C:        the Lingering Garden is one of the four famous classical garden in China. It was built in Ming Dynasty. The garden is famous fos its latice windows. They are exquisite and wihth high artistic value. Very beautiful, indeed.

G:        great!  I’ll go there and take some pictures tomorrow. Thank you very much.

C:        you’re welcome. Good-bye. Hope you have a good time.

G:        Good bye.

Hội thoại B: giới thiệu những thắng cảnh đẹp

Scene: ông Green muốn đi than quan thắng cảnh vào ngày mai. Hướng dẫn viên giới thiệu một vài cảnh đẹp cho ông ta.

C:      xin chào. Tôi có thể giúp gì cho ông?

G:      ngày mai tôi rảnh, và tôi muốn đi xem thắng cảnh. Cô có thể giới thiệu cho tôi một vài thắng cảnh đẹp ở Shuzhou không?

C:      tôi đề nghị ông nên đi xem Tiger Hill và Lingering Garden? Chúng rất phổ biến với rất nhiều du khách.

G:      tại sao những nơi này lại  phổ biến?

C:      Tiger Hill là một trong những nơi thu hút du khách nổi tiếng nhất ở Shuzhou, có lịch sử trên 2000 năm. Giữa 18 thắng cảnh đẹp nổi tiếng ở đây. Cloud Peak Pagoda là hấp dẫn nhất. Chúng tôi gọi nó là “ tháp Pisa Trung Quốc” bởi vì nó được bắt đầu 400 năm trước đây. Nó thu hút sự chú ý của khách ngoại quốc.

G:      còn về Lingering Garden?

C:      Lingering Garden là một trong bốn công viên cổ nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nó được hình thành dưới triều Minh. Nó nổi tiếng vì các cửa sổ gổ tổng hợp của nó. Những cửa sổ này rất tuyệt vời và có giá trị nghệ thuật cao. Thật tuyệt!

G:      thú vị quá! Tôi sẽ đến đó và chụp một vài tấm ảnh vào ngày mai. Cám ơn nhiều!

C:      không có chi, tạm biệt , chúc vui vẻ!

G:      tạm biệt!

Word list – danh mục từ

Clerk                               : thư ký
Popular                           : nổi tiếng
Gift                                 : quà
Pagoda                            : chùa
Oppsite                           : đối diện
Linger                             : nán lại, kéo dài
Crossing                         : giao lộ, ngã tư
Classical                         : cổ xưa
Complicated                   : phức tạp
Dynasty                          : triều đại
Silk fabric                       : vải silk
Latice windows              : cửa sổ tổng hợp
Corridor                         : hành lang
Exquisite                        : tuyệt đẹp
Scenic                             : đẹp mắt, thuộc về thắng cảnh
Artistic                           : có tính nghệ thuật
Spot                               : điểm, nơi
Value                               : giá trị
Sightseeing           : việc ngắm cảnh

Notes – ghi chú:

1, May i suggest that you try our Shopping Centre first?

Trước tiên, tôi xin giới thiệu cho ông đén trung tâm mua sắm của chúng tôi?

2, The Shopping Centre

Khu trung tâm thương mại hoặc khu trang tâm gồm các cửa hiệu

3, A good selection of

Sự lựa chọn tốt

4, The tourist attractions

Thu hút khách du lịch

5, The Tower of Pisa in China

Tháp Pisa ở Trung Quốc.

Useful sentences – các câu hữu dụng

1, The gift shop is on the first floor, just opposite the elevator.

Cửa hiệu bán quà tặng ở tầng 1, đối diện với thang máy

2, Sory, you are going in the wrong drection. Please turn round and go ahead

Xin lỗi, ông đi lộn đường rồi. Hãy quay trở lại và đi thẳng

3, The hotel is located an Beijing Road, close to the railway sattion.

Khách sạn này nằm trên đại lộ Bắc Kinh, gần ga xe lửa

4, Bus No. 46 will take you there directly.

Xe buýt số 46 sẽ trực tiếp đưa ông đến đó

5, Go straight on and then turn right at the traffic lights

Tiếp tục đi thẳng và sau đó rẽ phải ở các đường giao thông

6, If you could afford time, do visit the Lingering Garden

Nếu ông có thời gian, hãy đén thăm Lingering Garden

7, You’ll have a good chance to feast your eyes

Ông sẽ có một cơ hội tốt để ngắm nhìn thỏa thích

8, I thing the Tiger Hill is worth visiting

Tôi nghĩ rằng Tiger Hill rất đáng để tham quan

Exercises – bài tập

l. Answer the following question:

  1. where is Mr Green planning to go for some gifts?
  2. where should a guest go and ask for help if he does not kown how to get to some place?
  3. how can Mr Green get to Friendship Store if he goes there by bus?
  4. which shop should a hotel employee recommend first to a guest who wants to get some gift?
  5. explain to a guest how to get to the Shopping Centre of your hotel?
  6. What places does the clerk recommend to Mr Green who wants to go sightseeing tomorrow?
  7. Say something about the Tiger Hill
  8. Say something about the Lingering Garden
  9. Will the guest visit them or not? What will he do besides sightseeing?
  10. Say something about the best scenic spot in your city

ll.Answer the following question:

Trả lời các câu hỏi sau:

A:_________ can you tell me where Ren Ming Park is?

B: turn left at the second light and hen go straight for three blocks

B: no, it’s only a ten-mimute walk

A: thanks a lot.

A: excuse me. How can i get to Shi Zi Lin Garden?

B: it’s too far___________ you’re better take a taxi

A: can i go by_________________?

B: yes, _____________. Just take Bus No.5 and __________at the Yuan Lin Road Stop.

B: thank you for ___________. By the way, ca you tell me _____________ Tai Hu stones shaped like lions have been positioned.

A: oh, it’s ____________ place. I’ll visit it at once. Thank you very much.

lll. Make situational diaglogs:

hãy làm bài hội thoại với tinh huống cho sẵn:

Barion A.         Mr Green wants to visit the Silk Museum. He doesn’t known to get there. The receptionist is showing him the way.

Barion B.         Miss Smith wants to visit the Tiger Hill and the Cold Mountain Temple. The receptionist showns her the awy and tells her something about the scenic spots.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập