Hội thoại căn bản dành cho nhân viên khách sạn - (Chủ điểm 5)

2,371

Chủ điểm 5

At the information desk (Il) :Tại bàn hướng dẫn (2)

Dialog A: mailing a letter

Scene: miss Smith comes to the information Desk with a letter in her hand. The clerk there greets her.

C:        good morning, madam. May I help you?

G:        could you mail a letter for me?

C:        certainly, madam. Have you put on the stamps?

G:        no, not yet. I need to buy some.

C:        (looks at the letter) is it to New York?

G:        yes, I’d like to send it by ordinary air mail

C:        two yuan, please!

G:        here you are

C:        here are your stamps. Please stick them on the frond of the envelope together with the air mail sticker.

G:        would you do that for me? I’m in a hurry

C:        yes, madam

G:        by the way, i’m expecting a package from Los Angeles please inform me as soon as it arrives

C:        yes, madam. May I have your name and room number?

G:        Alice Smith. Room 907

C:        I’ll make a note of it. We’ll call you as soon as we get it, madam

G:        thank you very much.

C:        it’s my pleasure. Good-bye, and hope you are enjoying your stay with us.

Hội thoại A: Gởi một lá thư

Bối cảnh: Cô Smith đến bộ phận hướng dẩn với một lá thư trong tay. Cô thư ký ở đó chào cô ta.

C:      Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?

G:      cô có thể gởi một lá thư giùm tôi?

C:      vâng thưa cô. Cô cô đã dán tem vào hay chưa?

G:      chưa, tôi cần mua vài con tem

C:      (nhìn vào lá thư) gởi đến New York phải không?

G:      vâng, tôi muốn gửi bằng đường hàng không bình thường.

C:      tốn haiyuan

G:      Thưa cô đây!

C:      tem đây, hãy dán nó vào phía trước bì thư cùng với keo dán chuyển bằng hàng không.

G:      cô có thể làm giùm tôi không? Tôi đang rất vội.

C:      thưa được ạ

G:      à này, tôi đang chờ một kiện hàng từ Los Angeles. Làm ơn thông báo cho tôi bết ngay khi kiện hàng đến.

C:      vâng, tôi có thể biết tên, số điện thoại , số phòng của cô không?

G:      Alice Smith. Phòng 907

C:      tôi sẽ lưu ý. Chúng tôi sẽ gọi cho cô ngay khi nhận được thưa cô

G:      cảm ơn nhiều!

C:      vâng, tạm biệt, hy vọng cô sẽ hài lòng khi ở đây với chúng tôi.

Dialog B: Is Mr Brown in your hotel?

Scene: Miss Martin comes into Friendship Hotel. Her friend, Mr Brown ,told her last week that he would come and stay in the hotel .She does not know if he has arrived .She comes to the information Desk.

C:        Good morning,madam. May i help you?

G:        I’m looking for a friend ,Mr Brown. Can you tell me if he is staying in your hotel?

C:        The initials, please. You see, there are a lot of  Browns here today.

G:        J.R.Brown from New York. I recommended your hotel to him.

C:        Just a minute,madam. I’ll see if he’s registered. Yes, here is his name - John R.Brown.

G:        Will you please tell me his room number?

C:        May I know your name, madam? I’ll call and tell him you are here.

G:        Alice Martin.

G:        One moment, please.

            (a few minutes later)

Sorry to have kept you waiting .Mr Brown said he would be here in a minute .Would you like to have a seat in the sofa over there, madam?

G:        Well. Thank you very much.

C:        You’re most welcome.

Hội thoai B: có ông Brown ở trong khách sạn của bạn không?

Bối cảnh : cô Martin đi vào Friendship Hotel. Bạn của cô ấy, ông Brown, nói với cô ta rằng tuần rồi ông ấy sẽ đến và ở lại khách sạn này. Cô ấy không biết là ông ấy đã đến hay chưa. Cô đi đến bộ phận thông tin.

C:      xin chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô?

G:      Tôi đang kiếm một người bạn,ông Brown. Cô có thể nói cho tôi viết ông ta có ở trong khách sạn này không?

C:      Làm ơn cho biết tên viết tắt. Cô biết đó, có rất nhiều tên Brown ở đây hôm nay.

G:      j.R.Brown đến từ new York, tôi giới thiệu khách sạn của cô cho ông ta.

C:      Xin cô cờ một chút. Tôi xem ông ấy có đăng ký hay không .Vây đây lá tên của ông ta- John R.Brown.

G:      cô làm ơn nói cho tôi biết số phòng của ông ấy?

C:      Tôi có thể biết tên của cô được không? Tôi sẽ gọi và báo cho ông ta biết rằng cô đang ở đây.

G:      Akuce Martin.

C:      Xin đợi một chút (vài phút sau đó). Xin lỗi để cô phải chờ. Ông Brown nói rằng chút nửa ông ta sẽ đến đây. Mời cô ngồi ở ghế sofa ở đằng kia?

G:      Cảm ơn nhiều.

C:      Không có chi.

Word  List –Danh mục từ

Mail                             :gởi thư.
Envelope                     :bì thư.
Stick                            :dán.
Package                       :gói đồ, kiện hàng.
Sticker                         :băng keo.
Recommend                :giới thiệu.
Air mail sticker :băng keo dán gởi theo đường hàng không.
Register                       :đăng ký.

Notes –Ghi chú.

1, Ordinary air mail.

Gởi thư hàng không bình thường.

Registered air mail

Gởi thư theo đường hàng không được đăng ký.

Surface mail

Thư gởi đường bộ hoặc đường thủy.

2.May i know your name and room number?

Xin cho biết tên và số phòng của quí khách.

(Muốn hỏi tên cad số phong một cách lịch sự thì ta dùng câu hỏi này).

3.There are a lot of browns here today.

Có rất nhiều tên Brown ở đây hôm nay.

4.I’ll tell him you are here.

Tôi sẽ báo cho ông ta biết là bạn đang  ở đây.

Userful sentences - các câu hữu dụng

1, Would you like to send it by ordinary air mail or by registered air mail?

Bà muốn gởi theo đường hàng không thường hay đường hàng không có đăng ký.

2, Don’t worry, madam. You’ll be informed as soon as it arrives

Xin bà đừng lo .Bà sẽ được thông báo ngay khi nó đến.

3, We have the telex and fax service in our hotel. Would you please go to the Business Centre? It’s over there.

Trong  khách sạn của chúng tôi có dịch vụ telex và fax. Bà có muốn đến trung tâm thương mai không ? Nó ở đăng kia.

4, Sorry ,sir .Mr Brown is not in. Would you like to leave a message?

Xin lỗi ông.Ông Brown đã đi ra ngoài.Ông có muốn để lại lời nhắn không?

5, Mr Brown is waiting for you in his roon, sir. Room 986.

Ông Brown đang chờ ông trong phòng của ông ta.phòng 986.

6, Would you like to have a seat there .It’s more comfortable.

Mời ông ngồi chổ kia. Ông sẽ thoải mái hơn.

Exerceses –Bài tập.

Answer the following quewtion.

Trả lời câu hỏi sau.

  1. What is miss Smith doing at the information Desk?
  2. How does she want to send the letter?
  3. How much does it cost?
  4. Where should the stamps be stuck?
  5. What does the clerk do when Miss Smith tells him she is excepting a package?
  6. Does Miss Martin know whether Mr Brown is staying at the hotel?
  7. Where does she go and ask for help?
  8. Why does the information Clerk ther ask her to tell him Mr Brown’s initias?
  9. Does Mr Brown stay at the hotel? Does the clerk Miss Martin Mr Brown’s room number?
  10. What does the clerk do then?

Complete the following dialogs:

Hoàn thành các bài hội thoại sau.

A:Good morning ,sir-------------------------?

B:------------------------.Could you please mail a letter for me?

A:------------------------.Have you stuck on the stamps?
B:No, I’d like to buy some stamps.
A:is it to---------------------?
B:Yes. And i’d like to send it by ordinary air mail. How ----------?
A: ( weighing the letter...) Two yuan.
B:Here is--------------

A:here are --------------.please stick them on the front of the--------------
B:--------------------.

A:--------------, I want to send a telex and a fax to new York. Can you arrange it for-------------------?

B:We have telex and fax service in our ----------- go to the business centre? You can send your ------------and--------------there.
A:Well. I’ll be going there.Thank you for---------
B: ----------------

Make situational dialogs.

Hãy làm biaif hội thoại với tình huống cho sẵn.

Situation  A           :Mr Black wants to mail a letter to san Francisco.

                              He hasn’t got the stamps.

Situation  B           : Mrs Smith wants to send a facsimile to HongKong.

Situation  C     :Mr Smith wants tp see Mrs Black who arrived this morning .But he does not know  her room number.He comes to the information Desk.
 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập