Những Phrasal Verb gặp thường xuyên (phần 2)

2,440

 • End up: có kết cục = wind up
 • Figure out: suy ra
 • Find out: tìm ra
 • Get along/get along with sb: hợp nhau/hợp với ai
 • Get in: đi vào (đối với các loại xe)
 • Get off: xuống xe (đối với các loại phương tiện như xe bus, taxi...)
 • Get on with s.o: hòa hợp, thuận với ai đó
 • Get out: cút ra ngoài
 • Get rid of sth: bỏ cái gì đó
 • Get up: thức dậy
 • Give up sth: từ bỏ cái gì đó
 • Go around: đi vòng vòng
 • Go down: giảm, đi xuống
 • Go off: reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
 • Go on: tiếp tục
 • Go out: đi ra ngoài, đi chơi
 • Go up: tăng, đi lên
 • Grow up: lớn lên
 • Help s.o out: giúp đỡ ai đó
 • Hold on: đợi tí
 • Keep on doing s.th: tiếp tục làm gì đó
 • Keep up sth: hãy tiếp tục phát huy
 • Let sb down: làm ai đó thất vọng
 • Look after sb: chăm sóc ai đó
 • Look around: nhìn xung quanh
 • Look at sth: nhìn cái gì đó
 • Look down on sb: khinh thường ai đó
 • Look for sb/sth: tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
 • Look forward to something/Look forward to doing something: mong mỏi tới sự kiện nào đó
 • Look into sth: nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó
 • Look sth up: tra nghĩa của cái từ gì đó
 • Look up to s.o: kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
 • Make sth up: chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
 • Make up one’s mind: quyết định
 • Move on to sth: chuyển tiếp sang cái gì đó


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập