Những Phrasal Verb gặp thường xuyên (phần 3)

5,989

 • Pick sb up: đón ai đó
 • Pick sth up: lượm cái gì đó lên
 • Put sb down: hạ thấp ai đó
 • Put sb off: làm ai đó mất hứng, không vui
 • Put sth off: trì hoãn việc gì đó
 • Put sth on: mặc cái gì đó vào
 • Put sth away: cất cái gì đó đi
 • Put up with sb/ sth: chịu đựng ai đó/ cái gì đó
 • Run into sth/ sb: vô tình gặp được cái gì / ai đó
 • Run out of sth: hết cái gì đó
 • Set b up: gài tội ai đó
 • Set up sth: thiết lập, thành lập cái gì đó
 • Settle down: ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
 • Show off: khoe khoang
 • Show up: xuất hiện
 • Slow down: chậm lại
 • Speed up: tăng tốc
 • Stand for: viết tắt cho chữ gì đó
 • Take away (take sth away from sb): lấy đi cái gì đó của ai đó
 • Take off: cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
 • Take sth off: cởi cái gì đó
 • Take up: bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
 • Talk sb in to s.th: dụ ai làm cái gì đó
 • Tell sb off: la rầy ai đó
 • Turn around: quay đầu lại
 • Turn down: vặn nhỏ lại
 • Turn off: tắt
 • Turn on: mở
 • Turn sth/sb down: từ chối cái gì/ai đó
 • Turn up: vặn lớn lên
 • Wake up: (tự) thức dậy Wake s.o up: đánh thức ai dậy
 • Warm up: khởi động
 • Wear out: mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì  có nghĩa là bị mòn)
 • Work out: tập thể dục, có kết quả tốt đẹp
 • Work sth out: suy ra được cái gì đó


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập