Phân biệt cách sử dụng kind of, type of và sort of trong tiếng anh

38,684

Về nghĩa, những chữ này thường thay thế được cho nhau. Chữ Kind là thông dụng nhất, Sort dùng nhiều hơn trong văn nói, trong khi Type thấy nhiều hơn trong văn viết.

“Kind of” dùng để chỉ một nhóm có tính chất tương tự nhau hoặc chỉ một loại xác định.

Ví dụ: Today's vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel.

“Type of” dùng để chỉ sự đa dạng của một thứ.

Ví dụ: type of car, type of bread....

“Sort of” chỉ một nhóm có cùng tính chất với nhau.

Ví dụ: We both like the same sort of music.

1, Kind of, sort of, type of thường có “this” hoặc “that” đứng trước và danh từ số ít theo sau.

Ví dụ:

His teacher does not tolerate this kind of mistake. (Giáo viên của anh ấy không dung thứ được cho loại lỗi lầm này)

She is the sort of woman who always gets what she wants. (Cô ấy là kiểu phụ nữ luôn đạt được điều cô ấy muốn)

What type of car do you drive? (Bạn đang lái xe loại gì vậy?)

2, Kinds of, sorts of, types of đi với “these” hoặc “those”. 

Ví dụ:

My teacher does not tolerate these kinds of mistakes. (Giáo viên của tôi không dung thứ cho các loại lỗi lầm này)

I hate those sorts of people who only care about money. (Tôi ghét những loại người chỉ quan tâm tới tiền bạc)

These types of cars are expensive to run. (= Cars of these types are expensive to run.)

3, Trong văn nói, kind of và sort of còn được dùng để làm dịu, làm cho câu bớt gay gắt, làm cho thấy có vẻ lịch sự hơn.

Ví dụ:

She is kind of strange.

This music is kind of boring.

I sort of think we should start going home.

Những cách diễn đạt gián tiếp thường được coi là dịu dàng và lịch sự hơn. Kind of và sort of nằm trong những trường hợp này, người ta sử dụng kind of rộng rãi trong văn nói.

Như bạn biết, trong ngữ pháp tiếng Anh có một sự khác biệt giữa văn viết (formal English) và văn nói (informal English). Cũng như quần áo, bạn phải dùng cho đúng chỗ, bạn không mặc bộ đồ vía của bạn xuất hiện mọi chỗ. Tiếng Anh ngoài đời cũng vậy, không phải lúc nào họ cũng nói giống y như kiểu bạn học (formal English), trừ khi họ viết.

Có lẽ bạn thắc mắc vì từ loại và chức năng của kind of và sort of trong các câu có những nhóm chữ này. Khi kind of, sort of sử dụng kiểu bình thường, nó là noun phrase.

Ví dụ:

What sorts of shoes do you need?

I don't have that kind of money.

4, Khi là dạng informal để làm dịu câu, nói kiểu tránh đối đầu, chức năng nó là adverb và nó có thể đứng trước bất cứ chữ nào hoặc đứng cuối câu.

Ví dụ:

It's kind of strange to see him again.

It's cold in here, kind of.

I sort of like him, but I don't know why.

It's silly, sort of, but I like a copy of that articleBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập