PHÂN BIỆT TỪ ĐỒNG NGHĨA TIẾNG ANH

2,314

1. Phân biệt Wear và Put on

E.g.

  - I put on my clothes before going out.

  - The girl who wears a purple robe, is my sister.

Hai động từ trên đều có nghĩa là mặc, nhưng to put on chỉ một hành động; còn to wear chỉ một tình trạng. Vậy, muốn dịch câu: “Tôi rửa mặt rồi mặc quần áo”.

 Cách viết sai: I wash my face and wear my clothes.

Viết đúng: I wash my face and put on my clothes.

 PHỤ CHÚ: Để phân biệt to dress với to put on. Cả hai động từ này đều chỉ một tác động, nhưng to dress (someone) = mặc quần áo cho ai, còn to put on (something) = mặc, đội, mang (quần áo, nón, giầy, dép…)

 E.g.

  - The mother dressed her baby.

  - She dressed herself and went out.

 2. Phân biệt giữa TO COME & TO GO

E.g.

  - He comes here by car.

  - He goes there by taxi.

Nhận xét: Hai động từ trên đều co nghĩa là tới, nhưng to come = đến (cử động từ xa đến gần); to go = đi (cử động từ gần ra xa)

Chú ý: Do đó, come in! và go in! đều có nghĩa vào, nhưng dùng trong những trường hợp khác nhau:

- Come in! (bảo người khác vào khi mình ở trong phòng).

- Go in! (bảo người khác vào khi mình ở ngoài phòng).

 3. Phân biệt giữa Convince & Persuade

  - to convice : thuyết phục someone tin vào 1 điều gì đó/nghĩ về 1 điều gì đó

 - to persuade : thuyết phục someone làm 1 việc gì đó

 E.g.

  – He convinced me that he was right

  – He persuaded me to seek more advice

  – I lost too much money betting at the races last time, so you won’t persuade me to go again

  – I convinced her that the symphony needed financial help.

 Note:

- We convince people of something

- We persuade people to actBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập