Từ vựng Cao cấp - Phần 10

3,463

incorporate
incorporate (v.)

kết hợp chặt chẽ; hợp thành tổ chức/đoàn thể
/in'kɔ:pərit/

Ex: Here are the fresh greens for you to incorporate into a salad.
Đây là rau tươi cho anh để kết hợp thành một món salad (rau trộn).

incur
incur (v.)

gánh chịu,bị
/in'kə:/

Ex: I incurred substantial expenses that my health plan does not cover.
Tôi phải gánh những chi phí phát sinh mà dự án chăm sóc sức khỏe của tôi không bao gồm.

indigenous
indigenous (adj.)

bản địa, vốn thuộc về một nơi nào đó
/ɪnˈdɪdʒɪnəs/

Ex: the indigenous peoples/languages of the area
các dân tộc bản địa / ngôn ngữ bản địa của khu vực

induce
induce (v.)

khiến, xui khiến
/ɪnˈdjuːs/

Ex: Nothing would induce me to take the job.
Không có gì khiến tôi nhận công việc đó.

inept
inept (adj.)

không có khả năng, vụng về; ngu ngốc
/ɪˈnept/

Ex: She was left feeling inept and inadequate.
Cô bị bỏ lại cảm thấy ngu ngốc và không đầy đủ.

inequality
inequality (n.)

sự không bình đẳng, sự không đồng đều
/ˌɪnɪˈkwɒləti/

Ex: The free market program implemented by successive governments has widened social inequality to an unprecedented degree.
Chương trình thị trường tự do được thực hiện bởi chính phủ kế nhiệm đã mở rộng sự bất bình đẳng xã hội ở một mức độ chưa từng thấy.

inexorable
inexorable (adj.)

không thể ngăn cản, thay đổi được
/ɪˈneksərəbl/

Ex: the inexorable rise of crime
sự gia tăng tội phạm không thể ngăn cản

infamy
infamy (n.)

điều độc ác, điều ô nhục
/ˈɪn.fə.mi/

Ex: scenes of horror and infamy
những cảnh kinh dị và độc ác

influx
influx (n.)

sự chảy vào, sự tràn vào
/'inflʌks/

Ex: Due to the rise in popularity of cooking as a career, cooking schools report an influx of applications.
Vì việc gia tăng sự phổ biến của nghề nấu ăn, các trường dạy nấu ăn báo cáo một dòng chảy các đơn xin nhập học.

inhibit
inhibit (v.)

ngăn chặn, kiềm chế
/ɪnˈhɪbɪt/

Ex: A lack of oxygen may inhibit brain development in the unborn child.
Việc thiếu oxy có thể cản trở sự phát triển não bộ ở thai nhi.

innate
innate (adj.)

bẩm sinh
/ɪˈneɪt/

Ex: Animals always have the innate ability to learn.
Động vật luôn có khả năng học hỏi bẩm sinh.

innumerate
innumerate (adj.)

không biết đếm hay làm các phép toán đơn giản
/ɪˈnjuː.mər.ət/

Ex: an old innumerate lady
một bà lão không biết đếm

insatiable
insatiable (adj.)

không thể thoả mãn được, không chán
/ɪnˈseɪʃəbl/

Ex: He was accused of sacrificing all, including justice, to his insatiable ambition.
Ông bị cáo buộc hy sinh tất cả, kể cả công lý, cho tham vọng vô độ của mình.

insoluble
insoluble (adj.)

không thể giải quyết được
/ɪnˈsɒljəbl/

Ex: The problem is insoluble.
Vấn đề này không thể giải quyết được.

insular
insular (adj.)

chỉ quan tâm đến đất nước, ý tưởng,...của mình và không quan tâm gì đến cái ở ngoài (của nước khác, của người khác)
/ˈɪnsjələr/

Ex: The British are often accused of being insular.
Người Anh thường bị cáo buộc là chỉ quan tâm đến đất nước của mình.

insulate
insulate (v.)

cô lập, cách ly
/ˈɪnsjəleɪt/

Ex: Home owners are being encouraged to insulate their homes to save energy.
Chủ nhà đang được khuyến khích ngăn cách nhà họ để tiết kiệm năng lượng.

interject
interject (v.)

xen vào (lời nhận xét...)
/ɪntəˈdʒekt/

Ex: ‘You're wrong,’ interjected Susan.
'Anh sai rồi ", Susan xen vào.

intervene
intervene (v.)

xen vào, can thiệp
/ˌɪntəˈviːn/

Ex: The teacher intervened in the quarrel between the two students.
Giáo viên đã can thiệp vào cuộc cãi vả giữa hai học sinh.

intimidating
intimidating (adj.)

đáng sợ
/ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ/

Ex: an intimidating manner
một nhân cách đáng sợ

intrepid
intrepid (adj.)

gan dạ, dũng cảm
/ɪnˈtrepɪd/

Ex: He used to be an intrepid explorer.
Anh ta từng là một nhà thám hiểm dũng cảm.

intricate
intricate (adj.)

phức tạp
/ˈɪntrɪkət/

Ex: The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
Cơ chế của chiếc đồng hồ là cực kỳ phức tạp và rất khó để sửa chữa.

intrinsic
intrinsic (adj.)

nội tại, thực chất bên trong
/ɪnˈtrɪnsɪk/

Ex: The intrinsic value of a diamond has nothing to do with its selling price.
Giá trị thực chất của một viên kim cương không liên quan gì đến giá bán của nó.

inveterate
inveterate (adj.)

thâm căn cố đế, ăn sâu (tật...); lâu năm (bệnh)
/ɪnˈvetərət/

Ex: He was a congenital reformer, an inveterate crusader.
Ông là một nhà cải cách bẩm sinh, một thập tự chinh thâm căn cố đế.

invoke
invoke (v.)

viện đến, dẫn chứng (luật, quy tắc...)
/ɪnˈvəʊk/

Ex: The defendant decided to invoke his right to remain silent.
Bị cáo quyết định dẫn ra quyền của mình để giữ im lặng.

itinerary
itinerary (n.)

lộ trình
/aɪˈtɪnərəri/

Ex: I had to change my itinerary when I decided to add two more countries to my vacation.
Tôi đã phải đổi lộ trình khi tôi đã quyết định thêm vào 2 quốc gia nữa cho kỳ nghỉ của tôi.

jubilant
jubilant (adj.)

vui sướng, mừng rỡ
/ˈdʒuːbɪlənt/

Ex: The fans were in jubilant mood after the victory.
Các fan hâm mộ ở trong tâm trạng hân hoan sau chiến thắng.

justify
justify (v.)

giải trình
/ˈdʒʌstɪfʌɪ/

Ex: How can they justify paying such huge salaries?
Làm thế nào họ có thể giải trình cho việc trả lương rất lớn như vậy?

levy
levy (n.)

tiền thuế
/ˈlev.i/

Ex: to put/impose a levy on oil imports
đặt / áp đặt thuế vào nhập khẩu dầu

liability
liability (n.)

nguy cơ, điều gây khó khăn trở ngại
/,laiə'biliti/

Ex: The slippery steps were a terrible liability for the store.
Những bậc thềm trơn trượt là một nguy cơ tệ hại cho cửa hàng.

liable
liable (adj.)

dễ bị (chấn thương, bệnh,...)
/ˈlaɪəbl/

Ex: You are more liable to injury if you exercise infrequently.
Bạn dễ bị chấn thương hơn nếu bạn tập thể dục không thường xuyên.

linger
linger (v.)

nấn ná, chần chừ; mất nhiều thời gian làm gì
/ˈlɪŋɡər/

Ex: The faint smell of her perfume lingered in the room.
Mùi nước hoa mờ nhạt của cô vẫn còn nán lại trong phòng.

lucrative
lucrative (adj.)

có lợi, sinh lợi, béo bở
/ˈluːkrətɪv/

Ex: Croatia could be a potentially lucrative market for political consultants.
Croatia có thể là một thị trường tiềm năng sinh lợi cho các nhà tư vấn chính trị.

lurid
lurid (adj.)

màu quá sáng (theo một cách không cuốn hút)
/ˈlʊərɪd/

Ex: She was wearing a lurid orange and green blouse.
Cô mặc một chiếc áo màu cam và màu xanh lá cây quá sáng.

malicious
malicious (adj.)

hiểm độc, có ác tâm
/məˈlɪʃəs/

Ex: malicious gossip/lies/rumours
lời đồn / lời nói dối / tin đồn hiểm độc

malign
malign (v.)

nói xấu một cách công khai
/məˈlaɪn/

Ex: She feels she has been much maligned by the press.
Cô cảm thấy cô đã bị nói xấu nhiều bởi báo chí.

malignant
malignant (adj.)

(y học) ác tính
/məˈlɪɡnənt/

Ex: malignant cells
các tế bào ác tính

manipulate
manipulate (v.)

lôi kéo, vận động (bằng mánh khoé)
/məˈnɪpjəleɪt/

Ex: She uses her charm to manipulate people.
Cô ta sử dụng sức quyến rũ của mình để thao túng con người.

maverick
maverick (n.)

người cư xử hoặc suy nghĩ không như người khác, nhưng có những ý kiến độc lập, khác lạ.
/ˈmævərɪk/

Ex: a political maverick
một chính trị gia có chính kiến riêng

meddle
meddle (v.)

xen vào, can thiệp (vào việc, điều gì không liên quan đến mình)
/ˈmedl/

Ex: He had no right to meddle in her affairs.
Ông không có quyền can thiệp vào công việc của cô.

migrate
migrate (v.)

di trú, di cư, di chuyển
/maɪˈɡreɪt/

Ex: Thousands were forced to migrate from rural to urban areas in search of work.
Hàng nghìn người buộc phải di cư từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm.

monotonous
monotonous (adj.)

đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
/məˈnɒtənəs/

Ex: New secretaries came and went with monotonous regularity.
Các bí thư mới đến và đi đều đều.

myriad
myriad (n.)

vô số, rất nhiều
/ˈmɪr.i.əd/

Ex: Designs are available in a myriad of colours.
Thiết kế có sẵn có vô số màu sắc.

nadir
nadir (n.)

điểm thấp nhất, vận rủi
/ˈneɪdɪər/

Ex: The party had made little headway since the nadir of 2002.
Đảng đã đạt được ít tiến triển kể từ vận rủi năm 2002.

negate
negate (v.)

phủ nhận, bác bỏ
/nɪˈɡeɪt/

Ex: Alcohol negates the effects of the drug.
Rượu làm vô hiệu hóa tác dụng của thuốc.

nevertheless
nevertheless (adv.)

tuy nhiên
/ˌnevəðəˈles/

Ex: There was no hope ; nevertheless, he went on hoping.
Đã chẳng có hy vọng gì, tuy thế, anh ta vẫn tiếp tục hy vọng.

nocturnal
nocturnal (adj.)

(hoạt động) về đêm
/nɒkˈtɜːnəl/

Ex: Most bats are nocturnal.
Hầu hết các con dơi thì hoạt động về đêm.

nonetheless
nonetheless (adv.)

tuy nhiên
/ˌnʌnðəˈles/

Ex: The book is too long but, nonetheless, informative and entertaining.
Cuốn sách quá dài, nhưng dù sao, cũng mang thông tin và giải trí.

norm
norm (n.)

chuẩn mực, quy tắc
/nɔːm/

Ex: The helmet norm compulsory is implemented.
Luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm tiêu chuẩn đã được thi hành.

notion
notion (n.)

ý nghĩ, ý niệm, cách hiểu
/ˈnəʊʃən/

Ex: Your head is full of silly notions.
Đầu óc cậu đầy những ý nghĩ ngớ ngẩn.

notwithstanding
notwithstanding (preposition.)

không bị ảnh hưởng bởi; bất chấp
/ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/

Ex: He's overworking and has got a lot on his mind, doctor's orders notwithstanding.
Anh ấy đang làm việc quá sức và suy nghĩ nhiều, bất chấp lời chỉ dẫn của bác sĩ.

incorporate

incorporate (v.) : kết hợp chặt chẽ; hợp thành tổ chức/đoàn thể
/in'kɔ:pərit/

Giải thích: to include something so that it forms a part of something
Ex: Here are the fresh greens for you to incorporate into a salad.
Đây là rau tươi cho anh để kết hợp thành một món salad (rau trộn).

incur

incur (v.) : gánh chịu,bị
/in'kə:/

Giải thích: to become subject to
Ex: I incurred substantial expenses that my health plan does not cover.
Tôi phải gánh những chi phí phát sinh mà dự án chăm sóc sức khỏe của tôi không bao gồm.

indigenous

indigenous (adj.) : bản địa, vốn thuộc về một nơi nào đó
/ɪnˈdɪdʒɪnəs/

Ex: the indigenous peoples/languages of the area
các dân tộc bản địa / ngôn ngữ bản địa của khu vực

induce

induce (v.) : khiến, xui khiến
/ɪnˈdjuːs/

Ex: Nothing would induce me to take the job.
Không có gì khiến tôi nhận công việc đó.

inept

inept (adj.) : không có khả năng, vụng về; ngu ngốc
/ɪˈnept/

Ex: She was left feeling inept and inadequate.
Cô bị bỏ lại cảm thấy ngu ngốc và không đầy đủ.

inequality

inequality (n.) : sự không bình đẳng, sự không đồng đều
/ˌɪnɪˈkwɒləti/

Giải thích: difference in size, degree, circumstances, etc.; lack of equality
Ex: The free market program implemented by successive governments has widened social inequality to an unprecedented degree.
Chương trình thị trường tự do được thực hiện bởi chính phủ kế nhiệm đã mở rộng sự bất bình đẳng xã hội ở một mức độ chưa từng thấy.

inexorable

inexorable (adj.) : không thể ngăn cản, thay đổi được
/ɪˈneksərəbl/

Ex: the inexorable rise of crime
sự gia tăng tội phạm không thể ngăn cản

infamy

infamy (n.) : điều độc ác, điều ô nhục
/ˈɪn.fə.mi/

Ex: scenes of horror and infamy
những cảnh kinh dị và độc ác

influx

influx (n.) : sự chảy vào, sự tràn vào
/'inflʌks/

Giải thích: the fact of a lot of people, money, or things arriving somewhere
Ex: Due to the rise in popularity of cooking as a career, cooking schools report an influx of applications.
Vì việc gia tăng sự phổ biến của nghề nấu ăn, các trường dạy nấu ăn báo cáo một dòng chảy các đơn xin nhập học.

inhibit

inhibit (v.) : ngăn chặn, kiềm chế
/ɪnˈhɪbɪt/

Ex: A lack of oxygen may inhibit brain development in the unborn child.
Việc thiếu oxy có thể cản trở sự phát triển não bộ ở thai nhi.

innate

innate (adj.) : bẩm sinh
/ɪˈneɪt/

Ex: Animals always have the innate ability to learn.
Động vật luôn có khả năng học hỏi bẩm sinh.

innumerate

innumerate (adj.) : không biết đếm hay làm các phép toán đơn giản
/ɪˈnjuː.mər.ət/

Ex: an old innumerate lady
một bà lão không biết đếm

insatiable

insatiable (adj.) : không thể thoả mãn được, không chán
/ɪnˈseɪʃəbl/

Ex: He was accused of sacrificing all, including justice, to his insatiable ambition.
Ông bị cáo buộc hy sinh tất cả, kể cả công lý, cho tham vọng vô độ của mình.

insoluble

insoluble (adj.) : không thể giải quyết được
/ɪnˈsɒljəbl/

Ex: The problem is insoluble.
Vấn đề này không thể giải quyết được.

insular

insular (adj.) : chỉ quan tâm đến đất nước, ý tưởng,...của mình và không quan tâm gì đến cái ở ngoài (của nước khác, của người khác)
/ˈɪnsjələr/

Ex: The British are often accused of being insular.
Người Anh thường bị cáo buộc là chỉ quan tâm đến đất nước của mình.

insulate

insulate (v.) : cô lập, cách ly
/ˈɪnsjəleɪt/

Ex: Home owners are being encouraged to insulate their homes to save energy.
Chủ nhà đang được khuyến khích ngăn cách nhà họ để tiết kiệm năng lượng.

interject

interject (v.) : xen vào (lời nhận xét...)
/ɪntəˈdʒekt/

Ex: ‘You're wrong,’ interjected Susan.
'Anh sai rồi ", Susan xen vào.

intervene

intervene (v.) : xen vào, can thiệp
/ˌɪntəˈviːn/

Ex: The teacher intervened in the quarrel between the two students.
Giáo viên đã can thiệp vào cuộc cãi vả giữa hai học sinh.

intimidating

intimidating (adj.) : đáng sợ
/ɪnˈtɪmɪdeɪtɪŋ/

Ex: an intimidating manner
một nhân cách đáng sợ

intrepid

intrepid (adj.) : gan dạ, dũng cảm
/ɪnˈtrepɪd/

Ex: He used to be an intrepid explorer.
Anh ta từng là một nhà thám hiểm dũng cảm.

intricate

intricate (adj.) : phức tạp
/ˈɪntrɪkət/

Ex: The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
Cơ chế của chiếc đồng hồ là cực kỳ phức tạp và rất khó để sửa chữa.

intrinsic

intrinsic (adj.) : nội tại, thực chất bên trong
/ɪnˈtrɪnsɪk/

Ex: The intrinsic value of a diamond has nothing to do with its selling price.
Giá trị thực chất của một viên kim cương không liên quan gì đến giá bán của nó.

inveterate

inveterate (adj.) : thâm căn cố đế, ăn sâu (tật...); lâu năm (bệnh)
/ɪnˈvetərət/

Ex: He was a congenital reformer, an inveterate crusader.
Ông là một nhà cải cách bẩm sinh, một thập tự chinh thâm căn cố đế.

invoke

invoke (v.) : viện đến, dẫn chứng (luật, quy tắc...)
/ɪnˈvəʊk/

Ex: The defendant decided to invoke his right to remain silent.
Bị cáo quyết định dẫn ra quyền của mình để giữ im lặng.

itinerary

itinerary (n.) : lộ trình
/aɪˈtɪnərəri/

Giải thích: a plan of a trip, including the route and the places that you visit
Ex: I had to change my itinerary when I decided to add two more countries to my vacation.
Tôi đã phải đổi lộ trình khi tôi đã quyết định thêm vào 2 quốc gia nữa cho kỳ nghỉ của tôi.

jubilant

jubilant (adj.) : vui sướng, mừng rỡ
/ˈdʒuːbɪlənt/

Ex: The fans were in jubilant mood after the victory.
Các fan hâm mộ ở trong tâm trạng hân hoan sau chiến thắng.

justify

justify (v.) : giải trình
/ˈdʒʌstɪfʌɪ/

Ex: How can they justify paying such huge salaries?
Làm thế nào họ có thể giải trình cho việc trả lương rất lớn như vậy?

levy

levy (n.) : tiền thuế
/ˈlev.i/

Ex: to put/impose a levy on oil imports
đặt / áp đặt thuế vào nhập khẩu dầu

liability

liability (n.) : nguy cơ, điều gây khó khăn trở ngại
/,laiə'biliti/

Giải thích: the state of being legally responsible for something
Ex: The slippery steps were a terrible liability for the store.
Những bậc thềm trơn trượt là một nguy cơ tệ hại cho cửa hàng.

liable

liable (adj.) : dễ bị (chấn thương, bệnh,...)
/ˈlaɪəbl/

Ex: You are more liable to injury if you exercise infrequently.
Bạn dễ bị chấn thương hơn nếu bạn tập thể dục không thường xuyên.

linger

linger (v.) : nấn ná, chần chừ; mất nhiều thời gian làm gì
/ˈlɪŋɡər/

Ex: The faint smell of her perfume lingered in the room.
Mùi nước hoa mờ nhạt của cô vẫn còn nán lại trong phòng.

lucrative

lucrative (adj.) : có lợi, sinh lợi, béo bở
/ˈluːkrətɪv/

Ex: Croatia could be a potentially lucrative market for political consultants.
Croatia có thể là một thị trường tiềm năng sinh lợi cho các nhà tư vấn chính trị.

lurid

lurid (adj.) : màu quá sáng (theo một cách không cuốn hút)
/ˈlʊərɪd/

Ex: She was wearing a lurid orange and green blouse.
Cô mặc một chiếc áo màu cam và màu xanh lá cây quá sáng.

malicious

malicious (adj.) : hiểm độc, có ác tâm
/məˈlɪʃəs/

Ex: malicious gossip/lies/rumours
lời đồn / lời nói dối / tin đồn hiểm độc

malign

malign (v.) : nói xấu một cách công khai
/məˈlaɪn/

Ex: She feels she has been much maligned by the press.
Cô cảm thấy cô đã bị nói xấu nhiều bởi báo chí.

malignant

malignant (adj.) : (y học) ác tính
/məˈlɪɡnənt/

Ex: malignant cells
các tế bào ác tính

manipulate

manipulate (v.) : lôi kéo, vận động (bằng mánh khoé)
/məˈnɪpjəleɪt/

Ex: She uses her charm to manipulate people.
Cô ta sử dụng sức quyến rũ của mình để thao túng con người.

maverick

maverick (n.) : người cư xử hoặc suy nghĩ không như người khác, nhưng có những ý kiến độc lập, khác lạ.
/ˈmævərɪk/

Ex: a political maverick
một chính trị gia có chính kiến riêng

meddle

meddle (v.) : xen vào, can thiệp (vào việc, điều gì không liên quan đến mình)
/ˈmedl/

Ex: He had no right to meddle in her affairs.
Ông không có quyền can thiệp vào công việc của cô.

migrate

migrate (v.) : di trú, di cư, di chuyển
/maɪˈɡreɪt/

Ex: Thousands were forced to migrate from rural to urban areas in search of work.
Hàng nghìn người buộc phải di cư từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm.

monotonous

monotonous (adj.) : đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
/məˈnɒtənəs/

Ex: New secretaries came and went with monotonous regularity.
Các bí thư mới đến và đi đều đều.

myriad

myriad (n.) : vô số, rất nhiều
/ˈmɪr.i.əd/

Ex: Designs are available in a myriad of colours.
Thiết kế có sẵn có vô số màu sắc.

nadir

nadir (n.) : điểm thấp nhất, vận rủi
/ˈneɪdɪər/

Ex: The party had made little headway since the nadir of 2002.
Đảng đã đạt được ít tiến triển kể từ vận rủi năm 2002.

negate

negate (v.) : phủ nhận, bác bỏ
/nɪˈɡeɪt/

Ex: Alcohol negates the effects of the drug.
Rượu làm vô hiệu hóa tác dụng của thuốc.

nevertheless

nevertheless (adv.) : tuy nhiên
/ˌnevəðəˈles/

Ex: There was no hope ; nevertheless, he went on hoping.
Đã chẳng có hy vọng gì, tuy thế, anh ta vẫn tiếp tục hy vọng.

nocturnal

nocturnal (adj.) : (hoạt động) về đêm
/nɒkˈtɜːnəl/

Ex: Most bats are nocturnal.
Hầu hết các con dơi thì hoạt động về đêm.

nonetheless

nonetheless (adv.) : tuy nhiên
/ˌnʌnðəˈles/

Ex: The book is too long but, nonetheless, informative and entertaining.
Cuốn sách quá dài, nhưng dù sao, cũng mang thông tin và giải trí.

norm

norm (n.) : chuẩn mực, quy tắc
/nɔːm/

Ex: The helmet norm compulsory is implemented.
Luật bắt buộc đội mũ bảo hiểm tiêu chuẩn đã được thi hành.

notion

notion (n.) : ý nghĩ, ý niệm, cách hiểu
/ˈnəʊʃən/

Ex: Your head is full of silly notions.
Đầu óc cậu đầy những ý nghĩ ngớ ngẩn.

notwithstanding

notwithstanding (preposition.) : không bị ảnh hưởng bởi; bất chấp
/ˌnɒtwɪθˈstændɪŋ/

Ex: He's overworking and has got a lot on his mind, doctor's orders notwithstanding.
Anh ấy đang làm việc quá sức và suy nghĩ nhiều, bất chấp lời chỉ dẫn của bác sĩ.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập