Từ vựng SAT - Phần 4

4,788

indifferent
indifferent (adj.)

hờ hững, dửng dưng
/ɪnˈdɪfərənt/

Ex: The government cannot afford to be indifferent to public opinion.
Chính phủ không có đủ khả năng để dửng dưng với dư luận.

indigenous
indigenous (adj.)

bản địa, vốn thuộc về một nơi nào đó
/ɪnˈdɪdʒɪnəs/

Ex: the indigenous peoples/languages of the area
các dân tộc bản địa / ngôn ngữ bản địa của khu vực

indignant
indignant (adj.)

căm phẫn, phẫn nộ
/ɪnˈdɪɡnənt/

Ex: She was very indignant at the way she had been treated.
Cô ấy đã rất căm phẫn với cái cách mà cô ấy bị đối xử.

inert
inert (adj.)

trơ
/ɪˈnɜːt/

Ex: He lay inert with half-closed eyes.
Anh nằm trơ với đôi mắt khép hờ.

infamous
infamous (adj.)

khét tiếng
/ˈɪnfəməs/

Ex: a general who was infamous for his brutality.
một vị tướng khét tiếng về sự độc ác của mình.

infer
infer (v.)

suy ra, kết luận
/ɪnˈfɜːr/

Ex: Much of the meaning must be inferred from the context.
Phần lớn ý nghĩa phải được suy ra từ ngữ cảnh.

ingenious
ingenious (adj.)

khéo léo, tài tình, mưu trí
/ɪnˈdʒiːniəs/

Ex: She's very ingenious when it comes to finding excuses.
Cô ấy rất khéo léo khi tìm lời bào chữa.

inherent
inherent (adj.)

vốn có, cố hữu
/ɪnˈherənt/

Ex: the difficulties inherent in a study of this type
những khó khăn vốn có trong nghiên cứu về loại hình này

innate
innate (adj.)

bẩm sinh
/ɪˈneɪt/

Ex: Animals always have the innate ability to learn.
Động vật luôn có khả năng học hỏi bẩm sinh.

insinuate
insinuate (v.)

nói bóng gió, ám chỉ
/ɪnˈsɪnjueɪt/

Ex: The article insinuated that he was having an affair with his friend's wife.
Bài báo nói bóng gió rằng ông ta đã có quan hệ với vợ của bạn mình.

integral
integral (adj.)

cần thiết, không thể thiếu
/'intigrəl/

Ex: The battery is an integral part of a watch and without it you would not know the time.
Pin là một phần không thể thiếu của đồng hồ và nếu không có nó bạn sẽ không biết được thời gian.

integrity
integrity (n.)

tính toàn bộ, tính toàn vẹn
/in´tegriti/

Ex: upholding territorial integrity and national sovereignty
giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

intermittent
intermittent (adj.)

lúc có lúc không, không liên tục
/ˌɪntəˈmɪtənt/

Ex: Although she made intermittent movie appearances, she was essentially a stage actress.
Mặc dù cô ấy không liên tục xuất hiện trên phim, tuy nhiên cô ấy thật sự là một diễn viên sân khấu.

intricate
intricate (adj.)

phức tạp
/ˈɪntrɪkət/

Ex: The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
Cơ chế của chiếc đồng hồ là cực kỳ phức tạp và rất khó để sửa chữa.

intrinsic
intrinsic (adj.)

nội tại, thực chất bên trong
/ɪnˈtrɪnsɪk/

Ex: The intrinsic value of a diamond has nothing to do with its selling price.
Giá trị thực chất của một viên kim cương không liên quan gì đến giá bán của nó.

intuition
intuition (n.)

trực giác
/ˌɪntjuˈɪʃən/

Ex: Intuition told her that he had spoken the truth.
Trực giác đã nói với cô ấy rằng anh ta đã nói sự thật.

ironic
ironic (adj.)

mỉa mai, châm biếm
/aɪəˈrɒnɪk/

Ex: It's ironic that she became a teacher—she used to hate school.
Thật là mỉa mai khi cô ấy đã trở thành một giáo viên - cô đã từng ghét trường học.

irony
irony (n.)

sự châm biếm, mỉa mai, sự trớ trêu
/ˈaɪərəni/

Ex: The irony is that when he finally got the job, he discovered he didn't like it.
Điều trớ trêu là khi cuối cùng ông ấy nhận được công việc, ông ấy phát hiện ra mình không thích nó.

irrational
irrational (adj.)

phi lý
/ɪˈræʃənəl/

Ex: You're being irrational.
Bạn đang rất là phi lí.

jargon
jargon (n.)

biệt ngữ, thuật ngữ (dùng bởi một nhóm người hay trong một nghề nghiệp chuyên môn)
/ˈdʒɑːɡən/

Ex: Try to avoid using too much technical jargon.
Hãy cố gắng tránh sử dụng quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

labyrinth
labyrinth (n.)

mê cung
/ˈlæb.ə.rɪnθ/

Ex: We lost our way in the labyrinth of streets.
Chúng tôi lạc đường trong mê cung đường phố.

lament
lament (v.)

thương xót, than van, rên rỉ
/ləˈment/

Ex: In the poem he laments the destruction of the countryside.
Trong bài thơ ông than vãn sự tàn phá của vùng nông thôn.

lavish
lavish (adj.)

lớn, hoang phí
/ˈlævɪʃ/

Ex: They lived a very lavish lifestyle.
Họ đã sống một cuộc sống rất hoang phí.

legacy
legacy (n.)

tài sản kế thừa, gia tài
/ˈleɡəsi/

Ex: They each received a legacy of $5000.
Mỗi người họ nhận được tài sản thừa kế là 5000 đô la.

lofty
lofty (adj.)

kiêu căng, kiêu ngạo
/ˈlɒfti/

Ex: her lofty disdain for other people
thái độ kiêu ngạo của cô ta đối với người khác

magnate
magnate (n.)

trùm (tư bản); người giàu có, quyền lực và rất thành công (đặc biệt là trong kinh doanh)
/ˈmæɡneɪt/

Ex: The company was owned by shipping magnate Fred Olsen.
Công ty này thuộc sở hữu của ông trùm vận chuyển Fred Olsen.

mandate
mandate (n.)

tờ uỷ nhiệm
/ˈmændeɪt/

Ex: The election victory gave the party a clear mandate to continue its programme of reform.
Các chiến thắng trong cuộc bầu cử đã cho các bên một nhiệm vụ rõ ràng để tiếp tục chương trình cải cách.

manifesto
manifesto (n.)

bản tuyên ngôn
/ˌmænɪˈfestəʊ/

Ex: an election manifesto
một tuyên ngôn tranh cử

mar
mar (v.)

làm hư, làm hỏng
/mɑːr/

Ex: The game was marred by the behaviour of drunken fans.
Trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi hành vi của một người hâm mộ say xỉn.

marshal
marshal (v.)

tập hợp và sắp xếp lại
/ˈmɑːʃəl/

Ex: They have begun marshalling forces to send relief to the hurricane victims.
Họ đã bắt đầu tập hợp các lực lượng để cứu trợ các nạn nhân của cơn bão.

meagre
meagre (adj.)

sơ sài, đạm bạc, ít ỏi
/ˈmiːɡər/

Ex: a meagre diet of bread and water
một chế độ ăn ít ỏi với bánh mì và nước

mentor
mentor (n.)

thầy hướng dẫn
/'mentɔ:/

Ex: She is a friend and mentor to many children.
Cô ấy là một người bạn và người hướng dẫn của nhiều đứa trẻ.

mercenary
mercenary (n.)

lính đánh thuê; tay sai
/ˈmɜːsənəri/

Ex: foreign mercenary
lính đánh thuê nước ngoài

metaphor
metaphor (n.)

phép ẩn dụ
/ˈmetəfər/

Ex: a game of football used as a metaphor for the competitive struggle of life
một trận bóng đá được sử dụng như một phép ẩn dụ cho cuộc đấu tranh cạnh tranh của cuộc sống

meticulous
meticulous (adj.)

tỉ mỉ, kỹ càng
/məˈtɪkjələs/

Ex: Their room had been prepared with meticulous care.
Phòng của họ đã được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ.

momentous
momentous (adj.)

quan trọng, trọng đại
/məʊˈmentəs/

Ex: At the same time, momentous events were taking place in Russia.
Cùng một thời gian, các sự kiện trọng đại đều diễn ra ở Nga.

monotonous
monotonous (adj.)

đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
/məˈnɒtənəs/

Ex: New secretaries came and went with monotonous regularity.
Các bí thư mới đến và đi đều đều.

mundane
mundane (adj.)

không thú vị, không hấp dẫn; bình thường, nhàm chán
/mʌnˈdeɪn/

Ex: Sitting by a river meditating is nice, but real spirituality comes from making the mundane sacred.
Ngồi một thiền bên sông là tốt đẹp, nhưng tâm linh thật sự xuất phát từ việc biến các việc trần tục trở nên linh thiên.

myriad
myriad (n.)

vô số, rất nhiều
/ˈmɪr.i.əd/

Ex: Designs are available in a myriad of colours.
Thiết kế có sẵn có vô số màu sắc.

naive
naive (adj.)

thiếu kinh nghiệm, kiến thức, sự đánh giá trong cuộc sống; ngây thơ
/naɪˈiːv/

Ex: I can't believe you were so naive as to trust him!
Tôi không thể tin rằng bạn đã quá ngây thơ khi tin lời anh ta.

nostalgic
nostalgic (adj.)

luyến tiếc quá khứ, hoài niệm
/nɒsˈtældʒɪk/

Ex: I feel quite nostalgic for the place where I grew up.
Tôi cảm thấy khá hoài niệm về nơi tôi đã lớn lên.

novel
novel (n.)

truyện, tiểu thuyết
/ˈnɑːvl/

Ex: His latest novel is selling really well.
Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông đang bán rất chạy.

novice
novice (n.)

người mới học, người chưa có kinh nghiệm
/ˈnɒvɪs/

Ex: I'm a complete novice at skiing.
Tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về trượt tuyết.

nuance
nuance (n.)

sắc thái
/ˈnjuːɑːns/

Ex: He changed his nuance of expression when he heard this news.
Anh ấy đã thay đổi sắc thái biểu cảm khi nghe thông tin này.

objective
objective (n.)

mục tiêu, mục đích, khách quan
/əbˈdʒektɪv/

Ex: The main objective of this meeting is to give more information on our plans.
Mục đích chính của cuộc họp này là để cung cấp thêm thông tin về các kế hoạch của chúng tôi.

oblivion
oblivion (n.)

sự lãng quên
/əˈblɪviən/

Ex: Most of his inventions have been consigned to oblivion.
Hầu hết các phát minh của ông đều bị đi vào quên lãng.

oblivious
oblivious (adj.)

không chú ý đến
/əˈblɪviəs/

Ex: He drove off, oblivious of the damage he had caused.
Ông ta lái xe đi, không chú ý đến những thiệt hại mà ông đã gây ra.

obscure
obscure (adj.)

khó hiểu
/əbˈskjʊər/

Ex: I found her lecture very obscure.
Tôi thấy bài giảng của cô rất khó hiểu.

obsolete
obsolete (adj.)

lỗi thời, lạc hậu
/ˈɒbsəliːt/

Ex: With technological changes many traditional skills have become obsolete.
Với những thay đổi của công nghệ nhiều kỹ năng truyền thống đã trở nên lỗi thời.

indifferent

indifferent (adj.) : hờ hững, dửng dưng
/ɪnˈdɪfərənt/

Ex: The government cannot afford to be indifferent to public opinion.
Chính phủ không có đủ khả năng để dửng dưng với dư luận.

indigenous

indigenous (adj.) : bản địa, vốn thuộc về một nơi nào đó
/ɪnˈdɪdʒɪnəs/

Ex: the indigenous peoples/languages of the area
các dân tộc bản địa / ngôn ngữ bản địa của khu vực

indignant

indignant (adj.) : căm phẫn, phẫn nộ
/ɪnˈdɪɡnənt/

Ex: She was very indignant at the way she had been treated.
Cô ấy đã rất căm phẫn với cái cách mà cô ấy bị đối xử.

inert

inert (adj.) : trơ
/ɪˈnɜːt/

Ex: He lay inert with half-closed eyes.
Anh nằm trơ với đôi mắt khép hờ.

infamous

infamous (adj.) : khét tiếng
/ˈɪnfəməs/

Ex: a general who was infamous for his brutality.
một vị tướng khét tiếng về sự độc ác của mình.

infer

infer (v.) : suy ra, kết luận
/ɪnˈfɜːr/

Ex: Much of the meaning must be inferred from the context.
Phần lớn ý nghĩa phải được suy ra từ ngữ cảnh.

ingenious

ingenious (adj.) : khéo léo, tài tình, mưu trí
/ɪnˈdʒiːniəs/

Ex: She's very ingenious when it comes to finding excuses.
Cô ấy rất khéo léo khi tìm lời bào chữa.

inherent

inherent (adj.) : vốn có, cố hữu
/ɪnˈherənt/

Ex: the difficulties inherent in a study of this type
những khó khăn vốn có trong nghiên cứu về loại hình này

innate

innate (adj.) : bẩm sinh
/ɪˈneɪt/

Ex: Animals always have the innate ability to learn.
Động vật luôn có khả năng học hỏi bẩm sinh.

insinuate

insinuate (v.) : nói bóng gió, ám chỉ
/ɪnˈsɪnjueɪt/

Ex: The article insinuated that he was having an affair with his friend's wife.
Bài báo nói bóng gió rằng ông ta đã có quan hệ với vợ của bạn mình.

integral

integral (adj.) : cần thiết, không thể thiếu
/'intigrəl/

Giải thích: being an essential part of something
Ex: The battery is an integral part of a watch and without it you would not know the time.
Pin là một phần không thể thiếu của đồng hồ và nếu không có nó bạn sẽ không biết được thời gian.

integrity

integrity (n.) : tính toàn bộ, tính toàn vẹn
/in´tegriti/

Ex: upholding territorial integrity and national sovereignty
giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền quốc gia

intermittent

intermittent (adj.) : lúc có lúc không, không liên tục
/ˌɪntəˈmɪtənt/

Ex: Although she made intermittent movie appearances, she was essentially a stage actress.
Mặc dù cô ấy không liên tục xuất hiện trên phim, tuy nhiên cô ấy thật sự là một diễn viên sân khấu.

intricate

intricate (adj.) : phức tạp
/ˈɪntrɪkət/

Ex: The watch mechanism is extremely intricate and very difficult to repair.
Cơ chế của chiếc đồng hồ là cực kỳ phức tạp và rất khó để sửa chữa.

intrinsic

intrinsic (adj.) : nội tại, thực chất bên trong
/ɪnˈtrɪnsɪk/

Ex: The intrinsic value of a diamond has nothing to do with its selling price.
Giá trị thực chất của một viên kim cương không liên quan gì đến giá bán của nó.

intuition

intuition (n.) : trực giác
/ˌɪntjuˈɪʃən/

Ex: Intuition told her that he had spoken the truth.
Trực giác đã nói với cô ấy rằng anh ta đã nói sự thật.

ironic

ironic (adj.) : mỉa mai, châm biếm
/aɪəˈrɒnɪk/

Ex: It's ironic that she became a teacher—she used to hate school.
Thật là mỉa mai khi cô ấy đã trở thành một giáo viên - cô đã từng ghét trường học.

irony

irony (n.) : sự châm biếm, mỉa mai, sự trớ trêu
/ˈaɪərəni/

Ex: The irony is that when he finally got the job, he discovered he didn't like it.
Điều trớ trêu là khi cuối cùng ông ấy nhận được công việc, ông ấy phát hiện ra mình không thích nó.

irrational

irrational (adj.) : phi lý
/ɪˈræʃənəl/

Ex: You're being irrational.
Bạn đang rất là phi lí.

jargon

jargon (n.) : biệt ngữ, thuật ngữ (dùng bởi một nhóm người hay trong một nghề nghiệp chuyên môn)
/ˈdʒɑːɡən/

Ex: Try to avoid using too much technical jargon.
Hãy cố gắng tránh sử dụng quá nhiều thuật ngữ kỹ thuật.

labyrinth

labyrinth (n.) : mê cung
/ˈlæb.ə.rɪnθ/

Ex: We lost our way in the labyrinth of streets.
Chúng tôi lạc đường trong mê cung đường phố.

lament

lament (v.) : thương xót, than van, rên rỉ
/ləˈment/

Ex: In the poem he laments the destruction of the countryside.
Trong bài thơ ông than vãn sự tàn phá của vùng nông thôn.

lavish

lavish (adj.) : lớn, hoang phí
/ˈlævɪʃ/

Ex: They lived a very lavish lifestyle.
Họ đã sống một cuộc sống rất hoang phí.

legacy

legacy (n.) : tài sản kế thừa, gia tài
/ˈleɡəsi/

Ex: They each received a legacy of $5000.
Mỗi người họ nhận được tài sản thừa kế là 5000 đô la.

lofty

lofty (adj.) : kiêu căng, kiêu ngạo
/ˈlɒfti/

Ex: her lofty disdain for other people
thái độ kiêu ngạo của cô ta đối với người khác

magnate

magnate (n.) : trùm (tư bản); người giàu có, quyền lực và rất thành công (đặc biệt là trong kinh doanh)
/ˈmæɡneɪt/

Ex: The company was owned by shipping magnate Fred Olsen.
Công ty này thuộc sở hữu của ông trùm vận chuyển Fred Olsen.

mandate

mandate (n.) : tờ uỷ nhiệm
/ˈmændeɪt/

Ex: The election victory gave the party a clear mandate to continue its programme of reform.
Các chiến thắng trong cuộc bầu cử đã cho các bên một nhiệm vụ rõ ràng để tiếp tục chương trình cải cách.

manifesto

manifesto (n.) : bản tuyên ngôn
/ˌmænɪˈfestəʊ/

Ex: an election manifesto
một tuyên ngôn tranh cử

mar

mar (v.) : làm hư, làm hỏng
/mɑːr/

Ex: The game was marred by the behaviour of drunken fans.
Trận đấu đã bị ảnh hưởng bởi hành vi của một người hâm mộ say xỉn.

marshal

marshal (v.) : tập hợp và sắp xếp lại
/ˈmɑːʃəl/

Ex: They have begun marshalling forces to send relief to the hurricane victims.
Họ đã bắt đầu tập hợp các lực lượng để cứu trợ các nạn nhân của cơn bão.

meagre

meagre (adj.) : sơ sài, đạm bạc, ít ỏi
/ˈmiːɡər/

Ex: a meagre diet of bread and water
một chế độ ăn ít ỏi với bánh mì và nước

mentor

mentor (n.) : thầy hướng dẫn
/'mentɔ:/

Giải thích: a person who gives a younger or less experienced person help and advice over a period of time, especially at work or school
Ex: She is a friend and mentor to many children.
Cô ấy là một người bạn và người hướng dẫn của nhiều đứa trẻ.

mercenary

mercenary (n.) : lính đánh thuê; tay sai
/ˈmɜːsənəri/

Ex: foreign mercenary
lính đánh thuê nước ngoài

metaphor

metaphor (n.) : phép ẩn dụ
/ˈmetəfər/

Ex: a game of football used as a metaphor for the competitive struggle of life
một trận bóng đá được sử dụng như một phép ẩn dụ cho cuộc đấu tranh cạnh tranh của cuộc sống

meticulous

meticulous (adj.) : tỉ mỉ, kỹ càng
/məˈtɪkjələs/

Ex: Their room had been prepared with meticulous care.
Phòng của họ đã được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ.

momentous

momentous (adj.) : quan trọng, trọng đại
/məʊˈmentəs/

Ex: At the same time, momentous events were taking place in Russia.
Cùng một thời gian, các sự kiện trọng đại đều diễn ra ở Nga.

monotonous

monotonous (adj.) : đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
/məˈnɒtənəs/

Ex: New secretaries came and went with monotonous regularity.
Các bí thư mới đến và đi đều đều.

mundane

mundane (adj.) : không thú vị, không hấp dẫn; bình thường, nhàm chán
/mʌnˈdeɪn/

Ex: Sitting by a river meditating is nice, but real spirituality comes from making the mundane sacred.
Ngồi một thiền bên sông là tốt đẹp, nhưng tâm linh thật sự xuất phát từ việc biến các việc trần tục trở nên linh thiên.

myriad

myriad (n.) : vô số, rất nhiều
/ˈmɪr.i.əd/

Ex: Designs are available in a myriad of colours.
Thiết kế có sẵn có vô số màu sắc.

naive

naive (adj.) : thiếu kinh nghiệm, kiến thức, sự đánh giá trong cuộc sống; ngây thơ
/naɪˈiːv/

Ex: I can't believe you were so naive as to trust him!
Tôi không thể tin rằng bạn đã quá ngây thơ khi tin lời anh ta.

nostalgic

nostalgic (adj.) : luyến tiếc quá khứ, hoài niệm
/nɒsˈtældʒɪk/

Ex: I feel quite nostalgic for the place where I grew up.
Tôi cảm thấy khá hoài niệm về nơi tôi đã lớn lên.

novel

novel (n.) : truyện, tiểu thuyết
/ˈnɑːvl/

Ex: His latest novel is selling really well.
Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông đang bán rất chạy.

novice

novice (n.) : người mới học, người chưa có kinh nghiệm
/ˈnɒvɪs/

Ex: I'm a complete novice at skiing.
Tôi hoàn toàn chưa có kinh nghiệm về trượt tuyết.

nuance

nuance (n.) : sắc thái
/ˈnjuːɑːns/

Ex: He changed his nuance of expression when he heard this news.
Anh ấy đã thay đổi sắc thái biểu cảm khi nghe thông tin này.

objective

objective (n.) : mục tiêu, mục đích, khách quan
/əbˈdʒektɪv/

Ex: The main objective of this meeting is to give more information on our plans.
Mục đích chính của cuộc họp này là để cung cấp thêm thông tin về các kế hoạch của chúng tôi.

oblivion

oblivion (n.) : sự lãng quên
/əˈblɪviən/

Ex: Most of his inventions have been consigned to oblivion.
Hầu hết các phát minh của ông đều bị đi vào quên lãng.

oblivious

oblivious (adj.) : không chú ý đến
/əˈblɪviəs/

Ex: He drove off, oblivious of the damage he had caused.
Ông ta lái xe đi, không chú ý đến những thiệt hại mà ông đã gây ra.

obscure

obscure (adj.) : khó hiểu
/əbˈskjʊər/

Ex: I found her lecture very obscure.
Tôi thấy bài giảng của cô rất khó hiểu.

obsolete

obsolete (adj.) : lỗi thời, lạc hậu
/ˈɒbsəliːt/

Ex: With technological changes many traditional skills have become obsolete.
Với những thay đổi của công nghệ nhiều kỹ năng truyền thống đã trở nên lỗi thời.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập