Từ vựng SAT - Phần 6

4,002

respite
respite (n.)

thời gian nghỉ ngơi hoặc thoát khỏi điều gì khó khăn hoặc không dễ chịu
/ˈrespaɪt/

Ex: She continued to work without respite.
Cô ấy tiếp tục làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi.

resurgence
resurgence (n.)

sự hồi sinh, trỗi dậy (nghĩa bóng)
/rɪˈsɜːdʒəns/

Ex: a resurgence of interest in the artist's work
mối quan tâm trỗi dậy với công việc nghệ sĩ

rhetoric
rhetoric (n.)

lời lẽ hùng hồn (nhưng không hoàn toàn trung thực, chân thành)
/ˈretərɪk/

Ex: His speech was dismissed as mere rhetoric by the opposition.
Bài phát biểu của ông đã bị bác bỏ chỉ vì lời nói hùng hồn của phe đối lập.

rigorous
rigorous (adj.)

khắt khe, nghiêm ngặt
/ˈrɪɡərəs/

Ex: The second team adopted a much more rigorous approach to the problem.
Nhóm nghiên cứu thứ hai đã thông qua một cách tiếp cận vấn đề khắt khe hơn.

robust
robust (adj.)

khoẻ mạnh
/rəʊˈbʌst/

Ex: She was almost 90, but still very robust.
Cô ấy gần 90 tuổi những vẫn rất khỏe mạnh.

rudimentary
rudimentary (adj.)

sơ bộ, sơ đẳng
/ruːdɪˈmentəri/

Ex: They were given only rudimentary training in the job.
Họ chỉ đưa ra khóa đào tạo căn bản trong công việc.

rustic
rustic (adj.)

dân dã, chất phác; mộc mạc
/ˈrʌstɪk/

Ex: The property has a certain rustic charm.
Nơi này có một nét duyên dáng mộc mạc nhất định.

ruthless
ruthless (adj.)

tàn ác; nhẫn tâm
/ˈruːθləs/

Ex: The way she behaved towards him was utterly ruthless.
Cách cô ấy cư xử đối với anh ta cực kỳ tàn nhẫn.

sage
sage (n.)

người rất khôn ngoan
/seɪdʒ/

Ex: The wise old sage nodded.
Nhà hiền triết già khôn ngoan đã gật đầu.

sanction
sanction (v.)

phê chuẩn
/ˈsæŋkʃən/

Ex: The government refused to sanction a further cut in interest rates.
Chính phủ đã từ chối phê duyệt việc cắt giảm thêm lãi suất.

sarcasm
sarcasm (n.)

sự chế nhạo, lời châm biếm
/ˈsɑːkæzəm/

Ex: "You have been working hard," he said with heavy sarcasm, as he looked at the empty page.
"Bạn đã làm việc chăm chỉ," ông nói với vẻ mỉa mai nặng, khi nhìn vào trang trống.

sardonic
sardonic (adj.)

nhạo báng, khinh miệt
/sɑːˈdɒn.ɪk/

Ex: He looked at her with sardonic amusement.
Anh nhìn cô với vẻ nhạo báng thích thú.

singular
singular (adj.)

rất tuyệt vời hoặc rõ ràng
/ˈsɪŋɡjələr/

Ex: landscape of singular beauty
cảnh quan với vẻ đẹp tuyệt vời

sombre
sombre (adj.)

đau buồn
/ˈsɒmbər/

Ex: Paul was in a sombre mood.
Paul đang rất đau buồn.

sparse
sparse (adj.)

thưa thớt, rải rác
/spɑːs/

Ex: Information coming out of the disaster area is sparse.
Các thông tin từ khu vực thảm họa rất là thưa thớt.

sporadic
sporadic (adj.)

không thường xuyên; không đều đặn, rải rác
/spəˈrædɪk/

Ex: More than 100 people have been killed this year in sporadic outbursts of ethnic violence.
Hơn 100 người đã thiệt mạng trong năm nay trong sự bùng phát rải rác của bạo lực sắc tộc.

spurious
spurious (adj.)

giả, giả mạo
/ˈspjʊəriəs/

Ex: He had managed to create the entirely spurious impression that the company was thriving.
Ông ấy đã cố gắng tạo ra những cảm giác hoàn toàn giả mạo rằng công ty đang phát triển mạnh.

stagnant
stagnant (adj.)

trì trệ
/ˈstægnənt/

Ex: A stagnant economy is not growing or developing.
Một nền kinh tế trì trệ là nền kinh tế không đang lớn lên hoặc không đang phát triển.

static
static (adj.)

tĩnh, không thay đổi, phát triển
/ˈstætɪk/

Ex: The balance sheet provides a static picture of the financial position at a point in time.
Bảng cân đối cung cấp một hình ảnh tĩnh về tình hình tài chính tại một thời điểm.

staunch
staunch (adj.)

trung thành
/stɔːntʃ/

Ex: He gained a reputation as being a staunch defender.
Ông ấy nổi tiếng như là một hậu vệ trung thành.

stringent
stringent (adj.)

nghiêm ngặt
/ˈstrɪndʒənt/

Ex: We need to introduce more stringent security measures such as identity cards.
Chúng tôi cần phải giới thiệu các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn như chứng minh thư.

subordinate
subordinate (adj.)

có địa vị, cấp bậc thấp hơn
/səˈbɔːdənət/

Ex: In many societies women are subordinate to men.
Nhiều phụ nữ trong xã hội có địa vị thấp hơn đàn ông.

subtle
subtle (adj.)

khó thấy, không dễ phát hiện
/ˈsʌtl/

Ex: There are subtle differences between the two versions.
Có sự khác biệt khó phát hiện giữa hai phiên bản.

subversive
subversive (adj.)

(cố gắng, có khả năng) lật đổ chính phủ hay hệ thống chính trị
/səbˈvɜːsɪv/

Ex: subversive activities
các hoạt động lật đổ chính quyền

superficial
superficial (adj.)

nông cạn, hời hợt
/ˌsupərˈfɪʃəl/

Ex: a superficial friendship
một mối quan hệ hời hợt

superfluous
superfluous (adj.)

thừa thãi, không cần thiết
/suːˈpɜːfluəs/

Ex: The report was marred by a mass of superfluous detail.
Bản báo cáo bị ảnh hưởng bởi một loạt các chi tiết thừa thãi.

susceptible
susceptible (adj.)

dễ bị (ảnh hưởng, tổn thương,...)
/səˈseptəbl/

Ex: He's highly susceptible to flattery.
Anh ấy rất dễ bị ảnh hưởng.

sustain
sustain (v.)

giữ vững được, duy trì
/səˈsteɪn/

Ex: Which planets can sustain life?
Những hành tinh nào có thể duy trì sự sống?

tacit
tacit (adj.)

ngầm, không nói ra
/ˈtæsɪt/

Ex: By tacit agreement, the subject was never mentioned again.
Theo thỏa thuận ngầm, chủ đề này không bao giờ được đề cập một lần nữa.

tangible
tangible (adj.)

hữu hình, rõ ràng
/'tændʒəbl/

Ex: We cannot accept his findings without tangible evidence.
Chúng tôi không thể chấp nhận việc tìm kiếm của anh ấy mà không có chứng cứ rõ ràng

tedious
tedious (adj.)

chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ
/'ti:djəs/

Ex: Counting merchandise all weekend is the most tedious job I can imagine.
Kiểm đếm hàng suốt kỳ nghỉ cuối tuần là một công việc tẻ nhạt nhất tôi có thể hình dung.

temper
temper (v.)

làm ôn hoà hoặc làm dịu đi tác động của cái gì
/ˈtempər/

Ex: The hot sunny days were tempered by a light breeze.
Những ngày nắng nóng đã được làm dịu đi bởi một làn gió nhẹ.

temperate
temperate (adj.)

có chừng mực; ôn hoà
/ˈtempərət/

Ex: He is a temperate man.
Anh ấy là một người đàn ông ôn hòa.

tentative
tentative (adj.)

tạm thời
/ˈtentətɪv/

Ex: I have tentative plans to take a trip to Seattle in July.
Tôi có kế hoạch tạm thời về một chuyến đi đến Seattle vào tháng Bảy.

tenuous
tenuous (adj.)

yếu ớt, không chắc chắn (hầu như không tồn tại)
/ˈtenjuəs/

Ex: The police have only found a tenuous connection between the two robberies.
Cảnh sát chỉ tìm thấy một kết nối yếu ớt giữa hai tên cướp.

transient
transient (adj.)

ngắn ngủi, thoáng qua
/ˈtrænziənt/

Ex: A glass of whisky has only a transient warming effect.
Một ly whisky chỉ có một hiệu ứng ấm lên thoáng qua.

trivial
trivial (adj.)

nhỏ nhặt, lặt vặt
/ˈtrɪviəl/

Ex: My younger brother and I used to have some arguments about trivial things.
Trước đây em trai tôi và tôi hay tranh cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt.

ubiquitous
ubiquitous (adj.)

có ở khắp nơi; rất phổ biến
/juːˈbɪkwɪtəs/

Ex: Leather is very much in fashion this season, as is the ubiquitous denim.
Da được sử dụng rất nhiều trong thời trang mùa này như một chất liệu phổ biến.

undermine
undermine (v.)

làm yếu đi, giảm hiệu quả (nhất là sự tự tin, quyền lực)
/ˌʌndəˈmaɪn/

Ex: This crisis has undermined his position.
Cuộc khủng hoảng này đã làm suy yếu đi vị trí của anh ấy.

unequivocal
unequivocal (adj.)

(thể hiện ý kiến, ý định) rõ ràng và chắc chắn
/ˌʌnɪˈkwɪvəkəl/

Ex: The answer was an unequivocal ‘no’.
Câu trả lời rõ ràng là " không ".

unorthodox
unorthodox (adj.)

không chính thống
/ʌnˈɔːθədɒks/

Ex: unorthodox methods
phương pháp không chính thống

unprecedented
unprecedented (adj.)

chưa từng có/xảy ra trước đây
/ʌnˈpresɪdəntɪd/

Ex: The situation is unprecedented in modern times.
Tình huống này là chưa từng xảy ra trước đây trong thời hiện đại.

utilitarian
utilitarian (adj.)

mang tính hữu dụng, thiết thực
/ˌjuːtɪlɪˈteəriən/

Ex: Like many factories, it's a very ugly utilitarian building.
Giống như nhiều nhà máy, đó là một tòa nhà thiết thực rất xấu xí.

viable
viable (adj.)

có tính khả thi
/ˈvaɪəbl/

Ex: I am afraid your plan is not viable.
Tôi e rằng kế hoạch của bạn không có tính khả thi.

volatile
volatile (adj.)

nhiều biến động; dễ trở nên xấu đi hay nguy hiểm hơn
/ˈvɒlətaɪl/

Ex: a volatile exchange rate
một biến động tỷ giá

vulnerable
vulnerable (adj.)

dễ bị tổn thương, dễ bị tấn công
/ˈvʌlnərəbl ̩/

Ex: Tourists are more vulnerable to attack, because they do not know which areas of the city to avoid.
Khách du lịch dễ bị tấn công, bởi vì họ không biết khu vực nào trong thành phố để tránh.

wary
wary (adj.)

thận trọng, cảnh giác đối với ai, điều gì
/ˈweəri/

Ex: She was wary of getting involved with him.
Cô ấy cẩn thận với việc tham gia với anh ta.

watershed
watershed (n.)

lưu vực sông, đầu nguồn
/ˈwɔːtəʃed/

Ex: the Mackenzie River watershed
lưu vực sông Mackenzie

wry
wry (adj.)

khôi hài, như trò hề
/raɪ/

Ex: ‘At least we got one vote,’ she said with a wry smile.
"Ít nhất chúng tôi đã nhận một phiếu bầu", cô nói với một nụ cười gượng gạo.

zenith
zenith (n.)

cực điểm, tột đỉnh
/ˈzenɪθ/

Ex: In the 1860s, Tolstoy was at the zenith of his achievement.
Trong những năm 1860, Tolstoy đã ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

respite

respite (n.) : thời gian nghỉ ngơi hoặc thoát khỏi điều gì khó khăn hoặc không dễ chịu
/ˈrespaɪt/

Ex: She continued to work without respite.
Cô ấy tiếp tục làm việc mà không có thời gian nghỉ ngơi.

resurgence

resurgence (n.) : sự hồi sinh, trỗi dậy (nghĩa bóng)
/rɪˈsɜːdʒəns/

Ex: a resurgence of interest in the artist's work
mối quan tâm trỗi dậy với công việc nghệ sĩ

rhetoric

rhetoric (n.) : lời lẽ hùng hồn (nhưng không hoàn toàn trung thực, chân thành)
/ˈretərɪk/

Ex: His speech was dismissed as mere rhetoric by the opposition.
Bài phát biểu của ông đã bị bác bỏ chỉ vì lời nói hùng hồn của phe đối lập.

rigorous

rigorous (adj.) : khắt khe, nghiêm ngặt
/ˈrɪɡərəs/

Ex: The second team adopted a much more rigorous approach to the problem.
Nhóm nghiên cứu thứ hai đã thông qua một cách tiếp cận vấn đề khắt khe hơn.

robust

robust (adj.) : khoẻ mạnh
/rəʊˈbʌst/

Ex: She was almost 90, but still very robust.
Cô ấy gần 90 tuổi những vẫn rất khỏe mạnh.

rudimentary

rudimentary (adj.) : sơ bộ, sơ đẳng
/ruːdɪˈmentəri/

Ex: They were given only rudimentary training in the job.
Họ chỉ đưa ra khóa đào tạo căn bản trong công việc.

rustic

rustic (adj.) : dân dã, chất phác; mộc mạc
/ˈrʌstɪk/

Ex: The property has a certain rustic charm.
Nơi này có một nét duyên dáng mộc mạc nhất định.

ruthless

ruthless (adj.) : tàn ác; nhẫn tâm
/ˈruːθləs/

Ex: The way she behaved towards him was utterly ruthless.
Cách cô ấy cư xử đối với anh ta cực kỳ tàn nhẫn.

sage

sage (n.) : người rất khôn ngoan
/seɪdʒ/

Ex: The wise old sage nodded.
Nhà hiền triết già khôn ngoan đã gật đầu.

sanction

sanction (v.) : phê chuẩn
/ˈsæŋkʃən/

Ex: The government refused to sanction a further cut in interest rates.
Chính phủ đã từ chối phê duyệt việc cắt giảm thêm lãi suất.

sarcasm

sarcasm (n.) : sự chế nhạo, lời châm biếm
/ˈsɑːkæzəm/

Ex: "You have been working hard," he said with heavy sarcasm, as he looked at the empty page.
"Bạn đã làm việc chăm chỉ," ông nói với vẻ mỉa mai nặng, khi nhìn vào trang trống.

sardonic

sardonic (adj.) : nhạo báng, khinh miệt
/sɑːˈdɒn.ɪk/

Ex: He looked at her with sardonic amusement.
Anh nhìn cô với vẻ nhạo báng thích thú.

singular

singular (adj.) : rất tuyệt vời hoặc rõ ràng
/ˈsɪŋɡjələr/

Ex: landscape of singular beauty
cảnh quan với vẻ đẹp tuyệt vời

sombre

sombre (adj.) : đau buồn
/ˈsɒmbər/

Ex: Paul was in a sombre mood.
Paul đang rất đau buồn.

sparse

sparse (adj.) : thưa thớt, rải rác
/spɑːs/

Ex: Information coming out of the disaster area is sparse.
Các thông tin từ khu vực thảm họa rất là thưa thớt.

sporadic

sporadic (adj.) : không thường xuyên; không đều đặn, rải rác
/spəˈrædɪk/

Ex: More than 100 people have been killed this year in sporadic outbursts of ethnic violence.
Hơn 100 người đã thiệt mạng trong năm nay trong sự bùng phát rải rác của bạo lực sắc tộc.

spurious

spurious (adj.) : giả, giả mạo
/ˈspjʊəriəs/

Ex: He had managed to create the entirely spurious impression that the company was thriving.
Ông ấy đã cố gắng tạo ra những cảm giác hoàn toàn giả mạo rằng công ty đang phát triển mạnh.

stagnant

stagnant (adj.) : trì trệ
/ˈstægnənt/

Ex: A stagnant economy is not growing or developing.
Một nền kinh tế trì trệ là nền kinh tế không đang lớn lên hoặc không đang phát triển.

static

static (adj.) : tĩnh, không thay đổi, phát triển
/ˈstætɪk/

Ex: The balance sheet provides a static picture of the financial position at a point in time.
Bảng cân đối cung cấp một hình ảnh tĩnh về tình hình tài chính tại một thời điểm.

staunch

staunch (adj.) : trung thành
/stɔːntʃ/

Ex: He gained a reputation as being a staunch defender.
Ông ấy nổi tiếng như là một hậu vệ trung thành.

stringent

stringent (adj.) : nghiêm ngặt
/ˈstrɪndʒənt/

Ex: We need to introduce more stringent security measures such as identity cards.
Chúng tôi cần phải giới thiệu các biện pháp an ninh nghiêm ngặt hơn như chứng minh thư.

subordinate

subordinate (adj.) : có địa vị, cấp bậc thấp hơn
/səˈbɔːdənət/

Ex: In many societies women are subordinate to men.
Nhiều phụ nữ trong xã hội có địa vị thấp hơn đàn ông.

subtle

subtle (adj.) : khó thấy, không dễ phát hiện
/ˈsʌtl/

Ex: There are subtle differences between the two versions.
Có sự khác biệt khó phát hiện giữa hai phiên bản.

subversive

subversive (adj.) : (cố gắng, có khả năng) lật đổ chính phủ hay hệ thống chính trị
/səbˈvɜːsɪv/

Ex: subversive activities
các hoạt động lật đổ chính quyền

superficial

superficial (adj.) : nông cạn, hời hợt
/ˌsupərˈfɪʃəl/

Ex: a superficial friendship
một mối quan hệ hời hợt

superfluous

superfluous (adj.) : thừa thãi, không cần thiết
/suːˈpɜːfluəs/

Ex: The report was marred by a mass of superfluous detail.
Bản báo cáo bị ảnh hưởng bởi một loạt các chi tiết thừa thãi.

susceptible

susceptible (adj.) : dễ bị (ảnh hưởng, tổn thương,...)
/səˈseptəbl/

Ex: He's highly susceptible to flattery.
Anh ấy rất dễ bị ảnh hưởng.

sustain

sustain (v.) : giữ vững được, duy trì
/səˈsteɪn/

Ex: Which planets can sustain life?
Những hành tinh nào có thể duy trì sự sống?

tacit

tacit (adj.) : ngầm, không nói ra
/ˈtæsɪt/

Ex: By tacit agreement, the subject was never mentioned again.
Theo thỏa thuận ngầm, chủ đề này không bao giờ được đề cập một lần nữa.

tangible

tangible (adj.) : hữu hình, rõ ràng
/'tændʒəbl/

Ex: We cannot accept his findings without tangible evidence.
Chúng tôi không thể chấp nhận việc tìm kiếm của anh ấy mà không có chứng cứ rõ ràng

tedious

tedious (adj.) : chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ
/'ti:djəs/

Giải thích: lasting or taking too long and not interesting
Ex: Counting merchandise all weekend is the most tedious job I can imagine.
Kiểm đếm hàng suốt kỳ nghỉ cuối tuần là một công việc tẻ nhạt nhất tôi có thể hình dung.

temper

temper (v.) : làm ôn hoà hoặc làm dịu đi tác động của cái gì
/ˈtempər/

Ex: The hot sunny days were tempered by a light breeze.
Những ngày nắng nóng đã được làm dịu đi bởi một làn gió nhẹ.

temperate

temperate (adj.) : có chừng mực; ôn hoà
/ˈtempərət/

Ex: He is a temperate man.
Anh ấy là một người đàn ông ôn hòa.

tentative

tentative (adj.) : tạm thời
/ˈtentətɪv/

Ex: I have tentative plans to take a trip to Seattle in July.
Tôi có kế hoạch tạm thời về một chuyến đi đến Seattle vào tháng Bảy.

tenuous

tenuous (adj.) : yếu ớt, không chắc chắn (hầu như không tồn tại)
/ˈtenjuəs/

Ex: The police have only found a tenuous connection between the two robberies.
Cảnh sát chỉ tìm thấy một kết nối yếu ớt giữa hai tên cướp.

transient

transient (adj.) : ngắn ngủi, thoáng qua
/ˈtrænziənt/

Ex: A glass of whisky has only a transient warming effect.
Một ly whisky chỉ có một hiệu ứng ấm lên thoáng qua.

trivial

trivial (adj.) : nhỏ nhặt, lặt vặt
/ˈtrɪviəl/

Ex: My younger brother and I used to have some arguments about trivial things.
Trước đây em trai tôi và tôi hay tranh cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt.

ubiquitous

ubiquitous (adj.) : có ở khắp nơi; rất phổ biến
/juːˈbɪkwɪtəs/

Ex: Leather is very much in fashion this season, as is the ubiquitous denim.
Da được sử dụng rất nhiều trong thời trang mùa này như một chất liệu phổ biến.

undermine

undermine (v.) : làm yếu đi, giảm hiệu quả (nhất là sự tự tin, quyền lực)
/ˌʌndəˈmaɪn/

Ex: This crisis has undermined his position.
Cuộc khủng hoảng này đã làm suy yếu đi vị trí của anh ấy.

unequivocal

unequivocal (adj.) : (thể hiện ý kiến, ý định) rõ ràng và chắc chắn
/ˌʌnɪˈkwɪvəkəl/

Ex: The answer was an unequivocal ‘no’.
Câu trả lời rõ ràng là " không ".

unorthodox

unorthodox (adj.) : không chính thống
/ʌnˈɔːθədɒks/

Ex: unorthodox methods
phương pháp không chính thống

unprecedented

unprecedented (adj.) : chưa từng có/xảy ra trước đây
/ʌnˈpresɪdəntɪd/

Ex: The situation is unprecedented in modern times.
Tình huống này là chưa từng xảy ra trước đây trong thời hiện đại.

utilitarian

utilitarian (adj.) : mang tính hữu dụng, thiết thực
/ˌjuːtɪlɪˈteəriən/

Ex: Like many factories, it's a very ugly utilitarian building.
Giống như nhiều nhà máy, đó là một tòa nhà thiết thực rất xấu xí.

viable

viable (adj.) : có tính khả thi
/ˈvaɪəbl/

Ex: I am afraid your plan is not viable.
Tôi e rằng kế hoạch của bạn không có tính khả thi.

volatile

volatile (adj.) : nhiều biến động; dễ trở nên xấu đi hay nguy hiểm hơn
/ˈvɒlətaɪl/

Ex: a volatile exchange rate
một biến động tỷ giá

vulnerable

vulnerable (adj.) : dễ bị tổn thương, dễ bị tấn công
/ˈvʌlnərəbl ̩/

Ex: Tourists are more vulnerable to attack, because they do not know which areas of the city to avoid.
Khách du lịch dễ bị tấn công, bởi vì họ không biết khu vực nào trong thành phố để tránh.

wary

wary (adj.) : thận trọng, cảnh giác đối với ai, điều gì
/ˈweəri/

Ex: She was wary of getting involved with him.
Cô ấy cẩn thận với việc tham gia với anh ta.

watershed

watershed (n.) : lưu vực sông, đầu nguồn
/ˈwɔːtəʃed/

Ex: the Mackenzie River watershed
lưu vực sông Mackenzie

wry

wry (adj.) : khôi hài, như trò hề
/raɪ/

Ex: ‘At least we got one vote,’ she said with a wry smile.
"Ít nhất chúng tôi đã nhận một phiếu bầu", cô nói với một nụ cười gượng gạo.

zenith

zenith (n.) : cực điểm, tột đỉnh
/ˈzenɪθ/

Ex: In the 1860s, Tolstoy was at the zenith of his achievement.
Trong những năm 1860, Tolstoy đã ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập