Từ vựng SAT - Phần 7

4,389

aberration
aberration (n.)

sự khác thường, sự loạn trí
/ˌæbəˈreɪʃən/

Ex: A childless woman was regarded as an aberration, almost a social outcast.
Một người phụ nữ không có con được coi là một sự khác thường, gần như một kẻ ngoài lề xã hội.

abrasive
abrasive (adj.)

thô lỗ, cay nghiệt
/əˈbreɪsɪv/

Ex: She has a rather abrasive manner.
Cô ấy có một thái độ khá thô lỗ.

accolade
accolade (n.)

sự vinh danh, phần thưởng cho thành tựu mà mọi người ngưỡng mộ
/ˈækəleɪd/

Ex: There is no higher accolade at this school than an honorary degree.
Không có sự vinh danh nào tại trường này cao hơn một tấm bằng danh dự.

acrid
acrid (adj.)

mùi chát
/ˈakrɪd/

Ex: The fog was yellow and acrid.
Sương mù có màu vàng và chát.

acrimonious
acrimonious (adj.)

chua cay, gay gắt
/ˌækrɪˈməʊniəs/

Ex: His parents went through an acrimonious divorce.
Cha mẹ của cậu ấy đã trải qua một cuộc ly hôn gay gắt.

acumen
acumen (n.)

sự nhạy bén
/ˈækjʊmən/

Ex: She has considerable business acumen.
Cô ta có tài kinh doanh nhạy bén.

adulation
adulation (n.)

sự ngưỡng mộ, tâng bốc
/ˌædjʊˈleɪʃən/

Ex: The band enjoy the adulation of their fans wherever they go.
Ban nhạc tận hưởng sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ ở bất cứ nơi nào họ đi qua.

affable
affable (adj.)

lịch sự, hoà nhã; niềm nở, ân cần
/ˈæfəbl/

Ex: He greeted everyone in the same relaxed and affable manner.
Anh ấy chào đón tất cả mọi người đều thoải mái và niềm nở.

agnostic
agnostic (n.)

người tin rằng không thể biết được rằng liệu Chúa có tồn tại hay không.
/æɡˈnɒstɪk/

Ex: Although he was raised a Catholic, he was an agnostic for most of his adult life.
Mặc dù anh ta lớn lên như một người Công giáo, tuy nhiên anh ta không thể biết được rằng liệu Chúa có tồn tại hay không trong phần lớn cuộc đời của anh ấy.

alacrity
alacrity (n.)

sự sốt sắng
/əˈlækrəti/

Ex: They accepted the offer with alacrity.
Họ chấp nhận lời đề nghị với một sự sốt sắng.

altruism
altruism (n.)

lòng vị tha, sự quên mình
/ˈæl.tru.ɪ.zəm/

Ex: She's not known for her altruism.
Cô ấy không được biết đến bởi lòng vị tha.

amalgam
amalgam (n.)

hỗn hợp, sự kết hợp của nhiều thứ
/əˈmæl.ɡəm/

Ex: The film script is an amalgam of all three books.
Kịch bản phim là sự kết hợp của cả ba cuốn sách.

amorphous
amorphous (adj.)

không có hình dạng, cấu trúc xác định
/əˈmɔːfəs/

Ex: an amorphous mass of jelly
một khối không có hình dạng của mứt

anachronism
anachronism (n.)

người, phong tục, quan niệm lỗi thời
/əˈnæk.rə.nɪ.zəm/

Ex: The monarchy is seen by many people as an anachronism in the modern world.
Chế độ quân chủ được nhìn thấy bởi nhiều người có quan niệm lỗi thời trong thế giới hiện đại.

antagonistic
antagonistic (adj.)

trái ngược, đối lập, cảm thấy sự đối nghịch với ai hay điều gì
/ænˌtæɡənˈɪstɪk/

Ex: He's extremely antagonistic towards all critics.
Anh ấy trái ngược hoàn toàn với tất cả các nhà phê bình.

antipathy
antipathy (n.)

ác cảm
/ænˈtɪpəθi/

Ex: Despite the deep antipathy between them, the two sides have managed to negotiate an agreement.
Mặc dù có một sự ác cảm sâu sắc giữa họ, tuy nhiên hai bên đã quản lí để đàm phán về một thỏa thuận.

antiquated
antiquated (adj.)

không hợp thời, lạc hậu
/ˈæntɪkweɪtɪd/

Ex: It will take many years to modernize these antiquated industries.
Sẽ phải mất nhiều năm để hiện đại hóa các ngành công nghiệp lạc hậu.

antithesis
antithesis (n.)

sự đối lập với
/ænˈtɪθəsɪs/

Ex: Love is the antithesis of selfishness.
Tình yêu là sự đối lập của sự ích kỷ.

apathetic
apathetic (adj.)

lãnh đạm, thờ ơ
/ˌæpəˈθetɪk/

Ex: The illness made her apathetic and unwilling to meet people.
Căn bệnh khiến cô thờ ơ và không muốn gặp gỡ mọi người.

apocryphal
apocryphal (adj.)

giả mạo, ngụy tạo
/əˈpɒkrɪfəl/

Ex: Most of the stories about him are apocryphal.
Hầu hết các câu chuyện về ông là ngụy tạo.

appease
appease (v.)

làm dịu, xoa dịu
/əˈpiːz/

Ex: The move was widely seen as an attempt to appease critics of the regime.
Động thái này được nhiều người coi là một nỗ lực nhằm xoa dịu những người chỉ trích chế độ.

arcane
arcane (adj.)

bí ẩn, kì lạ, phức tạp
/ɑːˈkeɪn/

Ex: He was the only person who understood all the arcane details of the agreement.
Ông ta là người duy nhất hiểu rõ tất cả các chi tiết bí ẩn trong bản hợp đồng.

archetype
archetype (n.)

ví dụ điển hình
/ˈɑːkɪtaɪp/

Ex: She is the archetype of an American movie star.
Cô là ví dụ điển hình của một ngôi sao điện ảnh Mỹ.

artifice
artifice (n.)

mưu mẹo, kỹ xảo
/ˈɑːtɪfɪs/

Ex: She seems almost entirely without artifice.
Cô ấy có vẻ như không có bất kì kỹ xảo nào.

ascetic
ascetic (adj.)

khổ hạnh
/əˈsetɪk/

Ex: The monks lived a very ascetic life.
Các tu sĩ đã sống một cuộc sống rất khổ hạnh.

atheist
atheist (n.)

người theo thuyết vô thần
/ˈeɪθiɪst/

Ex: Once I became an atheist I really embraced the ideas that were being taught in my science courses.
Một khi tôi đã trở thành một người vô thần tôi thực sự chấp nhận những ý tưởng đã được giảng dạy trong khóa học khoa học của tôi.

atrophy
atrophy (n.)

sự teo (cơ)
/ˈætrəfi/

Ex: The doctor is concerned about possible atrophy of the shoulder muscles.
Các bác sĩ đang lo ngại về khả năng teo cơ bắp vai.

audacious
audacious (adj.)

gan dạ, táo bạo
/ɔːˈdeɪʃəs/

Ex: an audacious decision
một quyết định táo bạo

augment
augment (v.)

làm tăng lên
/ɔːɡˈment/

Ex: The money augmented his fortune.
Số tiền này làm tăng lên lượng tài sản của ông ấy.

auspicious
auspicious (adj.)

có điềm tốt, điềm lành; thuận lợi
/ɔːˈspɪʃəs/

Ex: They won their first match of the season 5–1 which was an auspicious beginning.
Họ đã giành chiến thắng trận đấu đầu tiên của mùa giải với tỉ số 5-1 đó là một khởi đầu tốt lành.

austere
austere (adj.)

khắt khe, nghiêm khắc (về bề ngoài và hành vi)
/ɒsˈtɪər/

Ex: My father was a distant, austere man.
Cha tôi là một người đàn ông lạnh lùng và nghiêm khắc.

aversion
aversion (n.)

sự ác cảm, không thích
/əˈvɜːʒən/

Ex: I felt an instant aversion to his parents.
Tôi cảm thấy ác cảm ngay với cha mẹ của anh ấy.

axiom
axiom (n.)

chân lý, định lí
/ˈæk.si.əm/

Ex: the old axiom that you can only succeed through hard work
một chân lí cũ xưa rằng bạn chỉ thành công thông qua những công việc khó khăn

banal
banal (adj.)

thường, vô vị
/bəˈnɑːl/

Ex: He just sat there making banal remarks all evening.
Ông ấy chỉ ngồi đó đưa ra những nhận xét tầm thường cả buổi chiều.

bastion
bastion (n.)

pháo đài, thành trì (nghĩa bóng)
/ˈbæstiən/

Ex: a bastion of freedom
một pháo đài của tự do

belligerent
belligerent (adj.)

hay gây sự
/bəˈlɪdʒərənt/

Ex: She is a belligerent person.
Cô ấy một người hiếu chiến.

blasphemy
blasphemy (n.)

sự báng bổ; hành vi, lời nói xúc phạm hoặc thiếu tôn kính đối với chúa hay tôn giáo nào
/ˈblæsfəmi/

Ex: She was condemned by the church for uttering blasphemies.
Cô ấy đã bị lên án bởi nhà thờ về việc thiếu tôn kính đối với chúa.

brevity
brevity (n.)

tính khúc chiết; sự vắn tắt, sự ngắn gọn
/ˈbrevəti/

Ex: The report is a masterpiece of brevity.
Bản báo cáo này là một kiệt tác của sự ngắn gọn.

brusque
brusque (adj.)

lỗ mãng, cộc cằn
/bruːsk/

Ex: The doctor spoke in a brusque tone.
Các bác sĩ nói bằng một giọng lỗ mãng.

callous
callous (adj.)

nhẫn tâm
/ˈkæləs/

Ex: It might sound callous, but I don't care if he's homeless. He's not living with me!
Nó có vẻ nhẫn tâm, nhưng tôi không quan tâm anh ấy có vô gia cư hay không. Anh ấy không có sống với tôi.

candid
candid (adj.)

ngay thẳng, bộc trực
/ˈkændɪd/

Ex: The two presidents have had candid talks about the current crisis.
Hai vị tổng thống đã có cuộc đàm phán thẳng thắn về cuộc khủng hoảng hiện nay.

candour
candour (n.)

tính thật thà, ngay thẳng
/ˈkændər/

Ex: "We really don't know what to do about it," she said with surprising candour.
"Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì về nó," cô ấy nói thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên.

capricious
capricious (adj.)

thất thường
/kəˈprɪʃəs/

Ex: Because of his capricious nature, Kenny found it hard to keep a steady job.
Do bản tính thất thường của mình, Kenny nhận thấy khó để duy trì một công việc ổn định.

caustic
caustic (adj.)

châm biếm; cay độc
/ˈkɔːstɪk/

Ex: Her speech was a caustic attack on government officials.
Bài phát biểu của bà ta là một sự tấn công cay độc vào các quan chức chính phủ.

censure
censure (n.)

sự chỉ trích mạnh mẽ
/ˈsenʃər/

Ex: a vote of censure on the government's foreign policy
một cuộc bỏ phiếu chỉ trích về chính sách đối ngoại của chính phủ

chagrin
chagrin (n.)

sự thất vọng hoặc bực mình
/ˈʃæɡrɪn/

Ex: My children have never shown an interest in music, much to my chagrin.
Các con tôi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến âm nhạc, sự thất vọng của tôi rất nhiều.

charlatan
charlatan (n.)

kẻ bất tài mà hay loè bịp
/ˈʃɑːlətən/

Ex: He knows nothing about medicine—he's a complete charlatan.
Anh ta không biết gì về thuốc men - anh ta hoàn toàn là một kẻ bất tài.

churlish
churlish (adj.)

thô lỗ, nóng tính
/ˈtʃɜːlɪʃ/

Ex: It would be churlish to refuse such a generous offer.
Đó sẽ là một sự thô lỗ khi từ chối một đề nghị hào phóng như vậy.

aberration

aberration (n.) : sự khác thường, sự loạn trí
/ˌæbəˈreɪʃən/

Ex: A childless woman was regarded as an aberration, almost a social outcast.
Một người phụ nữ không có con được coi là một sự khác thường, gần như một kẻ ngoài lề xã hội.

abrasive

abrasive (adj.) : thô lỗ, cay nghiệt
/əˈbreɪsɪv/

Ex: She has a rather abrasive manner.
Cô ấy có một thái độ khá thô lỗ.

accolade

accolade (n.) : sự vinh danh, phần thưởng cho thành tựu mà mọi người ngưỡng mộ
/ˈækəleɪd/

Ex: There is no higher accolade at this school than an honorary degree.
Không có sự vinh danh nào tại trường này cao hơn một tấm bằng danh dự.

acrid

acrid (adj.) : mùi chát
/ˈakrɪd/

Ex: The fog was yellow and acrid.
Sương mù có màu vàng và chát.

acrimonious

acrimonious (adj.) : chua cay, gay gắt
/ˌækrɪˈməʊniəs/

Ex: His parents went through an acrimonious divorce.
Cha mẹ của cậu ấy đã trải qua một cuộc ly hôn gay gắt.

acumen

acumen (n.) : sự nhạy bén
/ˈækjʊmən/

Ex: She has considerable business acumen.
Cô ta có tài kinh doanh nhạy bén.

adulation

adulation (n.) : sự ngưỡng mộ, tâng bốc
/ˌædjʊˈleɪʃən/

Ex: The band enjoy the adulation of their fans wherever they go.
Ban nhạc tận hưởng sự ngưỡng mộ từ người hâm mộ ở bất cứ nơi nào họ đi qua.

affable

affable (adj.) : lịch sự, hoà nhã; niềm nở, ân cần
/ˈæfəbl/

Ex: He greeted everyone in the same relaxed and affable manner.
Anh ấy chào đón tất cả mọi người đều thoải mái và niềm nở.

agnostic

agnostic (n.) : người tin rằng không thể biết được rằng liệu Chúa có tồn tại hay không.
/æɡˈnɒstɪk/

Ex: Although he was raised a Catholic, he was an agnostic for most of his adult life.
Mặc dù anh ta lớn lên như một người Công giáo, tuy nhiên anh ta không thể biết được rằng liệu Chúa có tồn tại hay không trong phần lớn cuộc đời của anh ấy.

alacrity

alacrity (n.) : sự sốt sắng
/əˈlækrəti/

Ex: They accepted the offer with alacrity.
Họ chấp nhận lời đề nghị với một sự sốt sắng.

altruism

altruism (n.) : lòng vị tha, sự quên mình
/ˈæl.tru.ɪ.zəm/

Ex: She's not known for her altruism.
Cô ấy không được biết đến bởi lòng vị tha.

amalgam

amalgam (n.) : hỗn hợp, sự kết hợp của nhiều thứ
/əˈmæl.ɡəm/

Ex: The film script is an amalgam of all three books.
Kịch bản phim là sự kết hợp của cả ba cuốn sách.

amorphous

amorphous (adj.) : không có hình dạng, cấu trúc xác định
/əˈmɔːfəs/

Ex: an amorphous mass of jelly
một khối không có hình dạng của mứt

anachronism

anachronism (n.) : người, phong tục, quan niệm lỗi thời
/əˈnæk.rə.nɪ.zəm/

Ex: The monarchy is seen by many people as an anachronism in the modern world.
Chế độ quân chủ được nhìn thấy bởi nhiều người có quan niệm lỗi thời trong thế giới hiện đại.

antagonistic

antagonistic (adj.) : trái ngược, đối lập, cảm thấy sự đối nghịch với ai hay điều gì
/ænˌtæɡənˈɪstɪk/

Ex: He's extremely antagonistic towards all critics.
Anh ấy trái ngược hoàn toàn với tất cả các nhà phê bình.

antipathy

antipathy (n.) : ác cảm
/ænˈtɪpəθi/

Ex: Despite the deep antipathy between them, the two sides have managed to negotiate an agreement.
Mặc dù có một sự ác cảm sâu sắc giữa họ, tuy nhiên hai bên đã quản lí để đàm phán về một thỏa thuận.

antiquated

antiquated (adj.) : không hợp thời, lạc hậu
/ˈæntɪkweɪtɪd/

Ex: It will take many years to modernize these antiquated industries.
Sẽ phải mất nhiều năm để hiện đại hóa các ngành công nghiệp lạc hậu.

antithesis

antithesis (n.) : sự đối lập với
/ænˈtɪθəsɪs/

Ex: Love is the antithesis of selfishness.
Tình yêu là sự đối lập của sự ích kỷ.

apathetic

apathetic (adj.) : lãnh đạm, thờ ơ
/ˌæpəˈθetɪk/

Ex: The illness made her apathetic and unwilling to meet people.
Căn bệnh khiến cô thờ ơ và không muốn gặp gỡ mọi người.

apocryphal

apocryphal (adj.) : giả mạo, ngụy tạo
/əˈpɒkrɪfəl/

Ex: Most of the stories about him are apocryphal.
Hầu hết các câu chuyện về ông là ngụy tạo.

appease

appease (v.) : làm dịu, xoa dịu
/əˈpiːz/

Ex: The move was widely seen as an attempt to appease critics of the regime.
Động thái này được nhiều người coi là một nỗ lực nhằm xoa dịu những người chỉ trích chế độ.

arcane

arcane (adj.) : bí ẩn, kì lạ, phức tạp
/ɑːˈkeɪn/

Ex: He was the only person who understood all the arcane details of the agreement.
Ông ta là người duy nhất hiểu rõ tất cả các chi tiết bí ẩn trong bản hợp đồng.

archetype

archetype (n.) : ví dụ điển hình
/ˈɑːkɪtaɪp/

Ex: She is the archetype of an American movie star.
Cô là ví dụ điển hình của một ngôi sao điện ảnh Mỹ.

artifice

artifice (n.) : mưu mẹo, kỹ xảo
/ˈɑːtɪfɪs/

Ex: She seems almost entirely without artifice.
Cô ấy có vẻ như không có bất kì kỹ xảo nào.

ascetic

ascetic (adj.) : khổ hạnh
/əˈsetɪk/

Ex: The monks lived a very ascetic life.
Các tu sĩ đã sống một cuộc sống rất khổ hạnh.

atheist

atheist (n.) : người theo thuyết vô thần
/ˈeɪθiɪst/

Ex: Once I became an atheist I really embraced the ideas that were being taught in my science courses.
Một khi tôi đã trở thành một người vô thần tôi thực sự chấp nhận những ý tưởng đã được giảng dạy trong khóa học khoa học của tôi.

atrophy

atrophy (n.) : sự teo (cơ)
/ˈætrəfi/

Ex: The doctor is concerned about possible atrophy of the shoulder muscles.
Các bác sĩ đang lo ngại về khả năng teo cơ bắp vai.

audacious

audacious (adj.) : gan dạ, táo bạo
/ɔːˈdeɪʃəs/

Ex: an audacious decision
một quyết định táo bạo

augment

augment (v.) : làm tăng lên
/ɔːɡˈment/

Ex: The money augmented his fortune.
Số tiền này làm tăng lên lượng tài sản của ông ấy.

auspicious

auspicious (adj.) : có điềm tốt, điềm lành; thuận lợi
/ɔːˈspɪʃəs/

Ex: They won their first match of the season 5–1 which was an auspicious beginning.
Họ đã giành chiến thắng trận đấu đầu tiên của mùa giải với tỉ số 5-1 đó là một khởi đầu tốt lành.

austere

austere (adj.) : khắt khe, nghiêm khắc (về bề ngoài và hành vi)
/ɒsˈtɪər/

Ex: My father was a distant, austere man.
Cha tôi là một người đàn ông lạnh lùng và nghiêm khắc.

aversion

aversion (n.) : sự ác cảm, không thích
/əˈvɜːʒən/

Ex: I felt an instant aversion to his parents.
Tôi cảm thấy ác cảm ngay với cha mẹ của anh ấy.

axiom

axiom (n.) : chân lý, định lí
/ˈæk.si.əm/

Ex: the old axiom that you can only succeed through hard work
một chân lí cũ xưa rằng bạn chỉ thành công thông qua những công việc khó khăn

banal

banal (adj.) : thường, vô vị
/bəˈnɑːl/

Ex: He just sat there making banal remarks all evening.
Ông ấy chỉ ngồi đó đưa ra những nhận xét tầm thường cả buổi chiều.

bastion

bastion (n.) : pháo đài, thành trì (nghĩa bóng)
/ˈbæstiən/

Ex: a bastion of freedom
một pháo đài của tự do

belligerent

belligerent (adj.) : hay gây sự
/bəˈlɪdʒərənt/

Ex: She is a belligerent person.
Cô ấy một người hiếu chiến.

blasphemy

blasphemy (n.) : sự báng bổ; hành vi, lời nói xúc phạm hoặc thiếu tôn kính đối với chúa hay tôn giáo nào
/ˈblæsfəmi/

Ex: She was condemned by the church for uttering blasphemies.
Cô ấy đã bị lên án bởi nhà thờ về việc thiếu tôn kính đối với chúa.

brevity

brevity (n.) : tính khúc chiết; sự vắn tắt, sự ngắn gọn
/ˈbrevəti/

Ex: The report is a masterpiece of brevity.
Bản báo cáo này là một kiệt tác của sự ngắn gọn.

brusque

brusque (adj.) : lỗ mãng, cộc cằn
/bruːsk/

Ex: The doctor spoke in a brusque tone.
Các bác sĩ nói bằng một giọng lỗ mãng.

callous

callous (adj.) : nhẫn tâm
/ˈkæləs/

Ex: It might sound callous, but I don't care if he's homeless. He's not living with me!
Nó có vẻ nhẫn tâm, nhưng tôi không quan tâm anh ấy có vô gia cư hay không. Anh ấy không có sống với tôi.

candid

candid (adj.) : ngay thẳng, bộc trực
/ˈkændɪd/

Ex: The two presidents have had candid talks about the current crisis.
Hai vị tổng thống đã có cuộc đàm phán thẳng thắn về cuộc khủng hoảng hiện nay.

candour

candour (n.) : tính thật thà, ngay thẳng
/ˈkændər/

Ex: "We really don't know what to do about it," she said with surprising candour.
"Chúng tôi thực sự không biết phải làm gì về nó," cô ấy nói thẳng thắn một cách đáng ngạc nhiên.

capricious

capricious (adj.) : thất thường
/kəˈprɪʃəs/

Ex: Because of his capricious nature, Kenny found it hard to keep a steady job.
Do bản tính thất thường của mình, Kenny nhận thấy khó để duy trì một công việc ổn định.

caustic

caustic (adj.) : châm biếm; cay độc
/ˈkɔːstɪk/

Ex: Her speech was a caustic attack on government officials.
Bài phát biểu của bà ta là một sự tấn công cay độc vào các quan chức chính phủ.

censure

censure (n.) : sự chỉ trích mạnh mẽ
/ˈsenʃər/

Ex: a vote of censure on the government's foreign policy
một cuộc bỏ phiếu chỉ trích về chính sách đối ngoại của chính phủ

chagrin

chagrin (n.) : sự thất vọng hoặc bực mình
/ˈʃæɡrɪn/

Ex: My children have never shown an interest in music, much to my chagrin.
Các con tôi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến âm nhạc, sự thất vọng của tôi rất nhiều.

charlatan

charlatan (n.) : kẻ bất tài mà hay loè bịp
/ˈʃɑːlətən/

Ex: He knows nothing about medicine—he's a complete charlatan.
Anh ta không biết gì về thuốc men - anh ta hoàn toàn là một kẻ bất tài.

churlish

churlish (adj.) : thô lỗ, nóng tính
/ˈtʃɜːlɪʃ/

Ex: It would be churlish to refuse such a generous offer.
Đó sẽ là một sự thô lỗ khi từ chối một đề nghị hào phóng như vậy.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập