Từ vựng Trung cấp - Phần 5

5,171

ability
ability (n.)

năng lực, khả năng, tài năng
/ə'biliti/

Ex: The designer's ability was obvious from her porfolio.
Năng lực của người thiết kế đã rõ ràng từ cặp hồ sơ (thiết kế) của cô ta.

absolutely
absolutely (adv.)

hoàn toàn
/ˌæbsəˈluːtli/

Ex: How are you so absolutely certain about this?
Làm thế nào bạn hoàn toàn chắc chắn về điều này?

absorb
absorb (v.)

hút, hấp thu
/əbˈzɔːb/

Ex: Plants absorb carbon dioxide from the air.
Thực vật hấp thụ khí CO2 từ không khí.

access
access (n.)

quyền truy cập, sự tiếp cận
/ˈækses/

Ex: I cannot easily get access to the Internet.
Tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào Internet.

accommodation
accommodation (n.)

chỗ ăn ở
/əˌkɒməˈdeɪʃən/

Ex: Where can we find cheap accommodation?
Chúng ta có thể tìm thấy chỗ ở trọ giá rẻ ở đâu?

accurate
accurate (adj.)

chính xác
/ˈækjərət/

Ex: We are in need of accurate data for this survey.
Chúng tôi đang cần những dữ liệu chính xác cho cuộc khảo sát này.

accuse
accuse (v.)

buộc tội, tố cáo
/əˈkjuːz/

Ex: They stand accused of crimes against humanity
Họ bị cáo buộc tội ác chống lại nhân loại

acknowledge
acknowledge (v.)

thừa nhận, chấp nhận sự thật của cái gì
/əkˈnɒlɪdʒ/

Ex: It is generally acknowledged to be true.
Nó thường được công nhận là đúng.

adapt
adapt (v.)

thích nghi (với môi trường...)
/əˈdæpt/

Ex: Most of these tools have been specially adapted for use by disabled people.
Hầu hết những công cụ này đã được điều chỉnh đặc biệt để thích hợp cho những người tàn tật.

adjust
adjust (v.)

điều chỉnh
/əˈdʒʌst/

Ex: If the chair is too high you can adjust it to suit you.
Nếu chiếc ghế quá cao, cậu có thể điều chỉnh để nó vừa với cậu.

administration
administration (n.)

việc, sự quản trị, điều hành
/ədˌmɪnɪˈstreɪʃən/

Ex: I want to talk to a woman who works in the administration department.
Tôi muốn nói chuyện với một người phụ nữ làm việc tại Cục Quản lý.

admire
admire (v.)

ngưỡng mộ
/ədˈmaɪə(r)/

Ex: What she did makes me admire her greatly.
Những gì cô ấy làm khiến tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.

admission
admission (n.)

nhận, kết nạp
/ədˈmɪʃən/

Ex: Her silence was taken as an admission of guilt.
Sự im lặng của cô đã được xem như là một sự thừa nhận tội lỗi.

admit
admit (v.)

thừa nhận, cho vào
/ədˈmɪt/

Ex: She admits being strict with her children.
Cô ấy thừa nhận đã nghiêm khắc với con cái.

adolescent
adolescent (n.)

thanh niên
/ˌædəlˈesənt/

Ex: Adolescents nowadays have problems that are different from ours.
Thanh thiếu niên ngày nay có những vấn đề khác biệt so với chúng ta.

advance
advance (n.)

sự xảy ra trước
/ədˈvæns/

Ex: You have to book the film tickets in advance because of the large demand.
Bạn phải đặt vé xem phim trước do nhu cầu lớn.

advantage
advantage (n.)

lợi thế, thuận lợi
/ədˈvɑːntɪdʒ/

Ex: She had the advantage of a good education.
Cô ấy có lợi thế của một nền giáo dục tốt.

adventure
adventure (n.)

cuộc phiêu lưu
/ədˈventʃər/

Ex: Do you like the cartoon “The adventure of yellow bee”?
Bạn có thích bộ phim hoạt hình “Cuộc phiêu lưu của ong vàng” không?

affect
affect (v.)

ảnh hưởng
/əˈfekt/

Ex: The divorce affected every aspect of her life.
Việc ly hôn ảnh hưởng mọi mặt của cuộc sống của cô.

alone
alone (adj, adv.)

một mình
/əˈləʊn/

Ex: I don't like going out alone at night.
Tôi không thích đi ra ngoài một mình vào ban đêm

altogether
altogether (adv.)

tổng cộng, tính gộp lại
/ˌɔːltəˈɡeðər/

Ex: That will be $50 altogether, please Sir.
Tổng cộng là 50 đô la thưa ông.

amaze
amaze (v.)

làm kinh ngạc, sửng sốt
/əˈmeɪz/

Ex: It amazed her that he could be so calm at such a time.
Điều làm cô ngạc nhiên rằng anh lại có thể bình tĩnh tại một thời điểm như vậy.

amuse
amuse (v.)

khiến ai đó cười, thích thú
/əˈmjuːz/

Ex: This will amuse you.
Điều này sẽ khiến bạn thích thú.

anniversary
anniversary (n.)

ngày/lễ kỷ niệm
/ˌænɪˈvɜːrsəri /

Ex: We always celebrate our wedding anniversary every year.
Chúng tôi luôn luôn tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi hằng năm.

announce
announce (v.)

thông báo
/əˈnaʊns/

Ex: A newsreader is a person who announces events on TV.
Phát thanh viên là người thông báo các sự kiện trên truyền hình.

annoy
annoy (v.)

làm bực mình, quấy rầy
/əˈnɔɪ/

Ex: It annoys me when people forget to say thank you.
Nó làm tôi khó chịu khi người ta quên nói lời cảm ơn.

annual
annual (adj.)

hàng năm
/ˈænjuəl/

Ex: That is their annual test.
Đó là bài kiểm tra hàng năm của họ.

anxious
anxious (adj.)

lo lắng, băn khoăn
/'æɳkʃəs/

Ex: He seemed anxious about the meeting.
Anh ta có vẻ lo lắng về cuộc họp.

appear
appear (v.)

xuất hiện
/əˈpɪr/

Ex: He suddenly appeared in the doorway
Ông ấy đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa.

appearance
appearance (n.)

diện mạo, vẻ bề ngoài
/əˈpɪər(ə)ns/

Ex: I don't think it's your physical appearance that makes the girls stay away from you.
Tôi không nghĩ vẻ bề ngoài của bạn là thứ khiến cho các bạn gái xa lánh bạn.

application
application (n.)

sự xin việc, ứng tuyển
/ˌæplɪˈkeɪʃən/

Ex: Susan is writing a letter of application.
Susan đang viết thư xin việc.

approve
approve (v.)

chấp thuận
/əˈpruːv/

Ex: We had to wait months for the council to approve our plans to extend the house.
Chúng tôi phải đợi trong nhiều tháng để các hội đồng phê duyệt kế hoạch của chúng tôi mở rộng ngôi nhà.

arrest
arrest (v.)

bắt giữ (bởi cảnh sát)
/əˈrest/

Ex: A man has been arrested in connection with the robbery.
Một người đàn ông đã bị bắt vì dính líu vụ cướp.

ashamed
ashamed (adj.)

xấu hổ, hổ thẹn
/əˈʃeɪmd/

Ex: You should be ashamed of yourself for telling such lies.
Bạn nên xấu hổ về bản thân mình vì đã nói dối như vậy.

aspect
aspect (n.)

khía cạnh
/ˈæspekt/

Ex: She felt she had looked at the problem from every aspect.
Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh.

association
association (n.)

hội, hiệp hội
/ə,sousi'eiʃn/

Ex: I know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations.
Tôi biết rằng ASEAN là viết tắt của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á.

atmosphere
atmosphere (n.)

không khí
/ˈætməsfɪər /

Ex: There's a very relaxed atmosphere in our office.
Không khí trong văn phòng của chúng tôi rất là dễ chịu.

attention
attention (n.)

sự chú ý
/əˈtenʃən/

Ex: He turned his attention back to the road again.
Ông ấy chuyển sự chú ý của mình trở lại mặt đường lần nữa.

available
available (adj.)

có sẵn, sẵn sàng
/əˈveɪləbl/

Ex: This was the only room available.
Đây là căn phòng duy nhất có sẵn.

besides
besides (adv.)

ngoài ra, hơn nữa
/bɪˈsaɪdz/

Ex: Don't feel bad about missing the party. Besides, nothing fun happened there.
Đừng cảm thấy buồn về việc lỡ bữa tiệc. Bên cạnh đó, không có gì vui đã xảy ra ở đó.

budget
budget (n.)

ngân sách, ngân quỹ
/ˈbʌdʒɪt/

Ex: The company will have to prepare bigger budget for this department next year.
Công ty sẽ phải dự thảo ngân sách nhiều hơn cho bộ phận này vào năm sau.

candidate
candidate (n.)

ứng cử viên, thí sinh, người dự tuyển
/'kændidit/

Ex: All of the candidates were ready for the competition.
Tất cả các ứng cử viên đã sẵn sàng cho cuộc thi.

casual
casual (adj.)

bình thường, thường ngày
/ˈkaʒjʊəl/

Ex: Wearing casual clothes gives me comfort.
Mặc quần áo thường ngày tạo cho tôi sự thoải mái.

ceremony
ceremony (n.)

nghi lễ
/ˈsɛrɪməni/

Ex: The graduation ceremony lasted 4 hours.
Nghi lễ tốt nghiệp kéo dài 4 giờ.

certain
certain (adj.)

chắc chắn
/ˈsɜːtən/

Ex: She looks certain to win an Oscar.
Cô ấy trông chắc chắn thắng một giải Oscar.

challenge
challenge (n.)

thử thách
/ˈtʃælɪndʒ/

Ex: The role will be the biggest challenge of his acting career.
Vai diễn này sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh ấy

comfort
comfort (n.)

sự thư thái, thoải mái
/ˈkʌmfət/

Ex: These tennis shoes are designed for comfort.
Những đôi giày tennis được thiết kế cho sự thoải mái.

common
common (n.)

sự chung, của chung
/'kɑ:mən/

Ex: We are working together for a common purpose.
Chúng tôi đang làm việc với nhau cho cùng chung một mục đích.

comprise
comprise (v.)

bao gồm
/kəmˈpraɪz/

Ex: Women and children comprise seventy percent of the hospital’s patients.
Phụ nữ và trẻ em chiếm bảy mươi phần trăm bệnh nhân của bệnh viện.

ability

ability (n.) : năng lực, khả năng, tài năng
/ə'biliti/

Giải thích: the fact that somebody / something able to do something
Ex: The designer's ability was obvious from her porfolio.
Năng lực của người thiết kế đã rõ ràng từ cặp hồ sơ (thiết kế) của cô ta.

absolutely

absolutely (adv.) : hoàn toàn
/ˌæbsəˈluːtli/

Ex: How are you so absolutely certain about this?
Làm thế nào bạn hoàn toàn chắc chắn về điều này?

absorb

absorb (v.) : hút, hấp thu
/əbˈzɔːb/

Ex: Plants absorb carbon dioxide from the air.
Thực vật hấp thụ khí CO2 từ không khí.

access

access (n.) : quyền truy cập, sự tiếp cận
/ˈækses/

Giải thích: the opportunity or right to use something
Ex: I cannot easily get access to the Internet.
Tôi không thể dễ dàng có được quyền truy cập vào Internet.

accommodation

accommodation (n.) : chỗ ăn ở
/əˌkɒməˈdeɪʃən/

Ex: Where can we find cheap accommodation?
Chúng ta có thể tìm thấy chỗ ở trọ giá rẻ ở đâu?

accurate

accurate (adj.) : chính xác
/ˈækjərət/

Ex: We are in need of accurate data for this survey.
Chúng tôi đang cần những dữ liệu chính xác cho cuộc khảo sát này.

accuse

accuse (v.) : buộc tội, tố cáo
/əˈkjuːz/

Ex: They stand accused of crimes against humanity
Họ bị cáo buộc tội ác chống lại nhân loại

acknowledge

acknowledge (v.) : thừa nhận, chấp nhận sự thật của cái gì
/əkˈnɒlɪdʒ/

Ex: It is generally acknowledged to be true.
Nó thường được công nhận là đúng.

adapt

adapt (v.) : thích nghi (với môi trường...)
/əˈdæpt/

Ex: Most of these tools have been specially adapted for use by disabled people.
Hầu hết những công cụ này đã được điều chỉnh đặc biệt để thích hợp cho những người tàn tật.

adjust

adjust (v.) : điều chỉnh
/əˈdʒʌst/

Ex: If the chair is too high you can adjust it to suit you.
Nếu chiếc ghế quá cao, cậu có thể điều chỉnh để nó vừa với cậu.

administration

administration (n.) : việc, sự quản trị, điều hành
/ədˌmɪnɪˈstreɪʃən/

Ex: I want to talk to a woman who works in the administration department.
Tôi muốn nói chuyện với một người phụ nữ làm việc tại Cục Quản lý.

admire

admire (v.) : ngưỡng mộ
/ədˈmaɪə(r)/

Giải thích: to respect someone for what they are or for what they have done
Ex: What she did makes me admire her greatly.
Những gì cô ấy làm khiến tôi rất ngưỡng mộ cô ấy.

admission

admission (n.) : nhận, kết nạp
/ədˈmɪʃən/

Ex: Her silence was taken as an admission of guilt.
Sự im lặng của cô đã được xem như là một sự thừa nhận tội lỗi.

admit

admit (v.) : thừa nhận, cho vào
/ədˈmɪt/

Giải thích: to permit to enter
Ex: She admits being strict with her children.
Cô ấy thừa nhận đã nghiêm khắc với con cái.

adolescent

adolescent (n.) : thanh niên
/ˌædəlˈesənt/

Ex: Adolescents nowadays have problems that are different from ours.
Thanh thiếu niên ngày nay có những vấn đề khác biệt so với chúng ta.

advance

advance (n.) : sự xảy ra trước
/ədˈvæns/

Ex: You have to book the film tickets in advance because of the large demand.
Bạn phải đặt vé xem phim trước do nhu cầu lớn.

advantage

advantage (n.) : lợi thế, thuận lợi
/ədˈvɑːntɪdʒ/

Ex: She had the advantage of a good education.
Cô ấy có lợi thế của một nền giáo dục tốt.

adventure

adventure (n.) : cuộc phiêu lưu
/ədˈventʃər/

Ex: Do you like the cartoon “The adventure of yellow bee”?
Bạn có thích bộ phim hoạt hình “Cuộc phiêu lưu của ong vàng” không?

affect

affect (v.) : ảnh hưởng
/əˈfekt/

Ex: The divorce affected every aspect of her life.
Việc ly hôn ảnh hưởng mọi mặt của cuộc sống của cô.

alone

alone (adj, adv.) : một mình
/əˈləʊn/

Ex: I don't like going out alone at night.
Tôi không thích đi ra ngoài một mình vào ban đêm

altogether

altogether (adv.) : tổng cộng, tính gộp lại
/ˌɔːltəˈɡeðər/

Ex: That will be $50 altogether, please Sir.
Tổng cộng là 50 đô la thưa ông.

amaze

amaze (v.) : làm kinh ngạc, sửng sốt
/əˈmeɪz/

Ex: It amazed her that he could be so calm at such a time.
Điều làm cô ngạc nhiên rằng anh lại có thể bình tĩnh tại một thời điểm như vậy.

amuse

amuse (v.) : khiến ai đó cười, thích thú
/əˈmjuːz/

Ex: This will amuse you.
Điều này sẽ khiến bạn thích thú.

anniversary

anniversary (n.) : ngày/lễ kỷ niệm
/ˌænɪˈvɜːrsəri /

Ex: We always celebrate our wedding anniversary every year.
Chúng tôi luôn luôn tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi hằng năm.

announce

announce (v.) : thông báo
/əˈnaʊns/

Ex: A newsreader is a person who announces events on TV.
Phát thanh viên là người thông báo các sự kiện trên truyền hình.

annoy

annoy (v.) : làm bực mình, quấy rầy
/əˈnɔɪ/

Ex: It annoys me when people forget to say thank you.
Nó làm tôi khó chịu khi người ta quên nói lời cảm ơn.

annual

annual (adj.) : hàng năm
/ˈænjuəl/

Ex: That is their annual test.
Đó là bài kiểm tra hàng năm của họ.

anxious

anxious (adj.) : lo lắng, băn khoăn
/'æɳkʃəs/

Giải thích: feeling worried or nervous
Ex: He seemed anxious about the meeting.
Anh ta có vẻ lo lắng về cuộc họp.

appear

appear (v.) : xuất hiện
/əˈpɪr/

Ex: He suddenly appeared in the doorway
Ông ấy đột nhiên xuất hiện ở ngưỡng cửa.

appearance

appearance (n.) : diện mạo, vẻ bề ngoài
/əˈpɪər(ə)ns/

Ex: I don't think it's your physical appearance that makes the girls stay away from you.
Tôi không nghĩ vẻ bề ngoài của bạn là thứ khiến cho các bạn gái xa lánh bạn.

application

application (n.) : sự xin việc, ứng tuyển
/ˌæplɪˈkeɪʃən/

Ex: Susan is writing a letter of application.
Susan đang viết thư xin việc.

approve

approve (v.) : chấp thuận
/əˈpruːv/

Ex: We had to wait months for the council to approve our plans to extend the house.
Chúng tôi phải đợi trong nhiều tháng để các hội đồng phê duyệt kế hoạch của chúng tôi mở rộng ngôi nhà.

arrest

arrest (v.) : bắt giữ (bởi cảnh sát)
/əˈrest/

Ex: A man has been arrested in connection with the robbery.
Một người đàn ông đã bị bắt vì dính líu vụ cướp.

ashamed

ashamed (adj.) : xấu hổ, hổ thẹn
/əˈʃeɪmd/

Ex: You should be ashamed of yourself for telling such lies.
Bạn nên xấu hổ về bản thân mình vì đã nói dối như vậy.

aspect

aspect (n.) : khía cạnh
/ˈæspekt/

Giải thích: a particular part or feature of a situation, an idea, a problem
Ex: She felt she had looked at the problem from every aspect.
Cô ấy cảm thấy rằng cô ấy đã nhìn nhận vấn đề từ mọi khía cạnh.

association

association (n.) : hội, hiệp hội
/ə,sousi'eiʃn/

Giải thích: an officcial group of people who have joined together for a particular purpose
Ex: I know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations.
Tôi biết rằng ASEAN là viết tắt của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á.

atmosphere

atmosphere (n.) : không khí
/ˈætməsfɪər /

Ex: There's a very relaxed atmosphere in our office.
Không khí trong văn phòng của chúng tôi rất là dễ chịu.

attention

attention (n.) : sự chú ý
/əˈtenʃən/

Ex: He turned his attention back to the road again.
Ông ấy chuyển sự chú ý của mình trở lại mặt đường lần nữa.

available

available (adj.) : có sẵn, sẵn sàng
/əˈveɪləbl/

Giải thích: that you can get, buy, or find
Ex: This was the only room available.
Đây là căn phòng duy nhất có sẵn.

besides

besides (adv.) : ngoài ra, hơn nữa
/bɪˈsaɪdz/

Ex: Don't feel bad about missing the party. Besides, nothing fun happened there.
Đừng cảm thấy buồn về việc lỡ bữa tiệc. Bên cạnh đó, không có gì vui đã xảy ra ở đó.

budget

budget (n.) : ngân sách, ngân quỹ
/ˈbʌdʒɪt/

Giải thích: the money that is available to a person or an organization and a plan of how it will be spent over a period of time.
Ex: The company will have to prepare bigger budget for this department next year.
Công ty sẽ phải dự thảo ngân sách nhiều hơn cho bộ phận này vào năm sau.

candidate

candidate (n.) : ứng cử viên, thí sinh, người dự tuyển
/'kændidit/

Giải thích: a person who is trying to be elected or is applying for a job
Ex: All of the candidates were ready for the competition.
Tất cả các ứng cử viên đã sẵn sàng cho cuộc thi.

casual

casual (adj.) : bình thường, thường ngày
/ˈkaʒjʊəl/

Ex: Wearing casual clothes gives me comfort.
Mặc quần áo thường ngày tạo cho tôi sự thoải mái.

ceremony

ceremony (n.) : nghi lễ
/ˈsɛrɪməni/

Ex: The graduation ceremony lasted 4 hours.
Nghi lễ tốt nghiệp kéo dài 4 giờ.

certain

certain (adj.) : chắc chắn
/ˈsɜːtən/

Ex: She looks certain to win an Oscar.
Cô ấy trông chắc chắn thắng một giải Oscar.

challenge

challenge (n.) : thử thách
/ˈtʃælɪndʒ/

Ex: The role will be the biggest challenge of his acting career.
Vai diễn này sẽ là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của anh ấy

comfort

comfort (n.) : sự thư thái, thoải mái
/ˈkʌmfət/

Ex: These tennis shoes are designed for comfort.
Những đôi giày tennis được thiết kế cho sự thoải mái.

common

common (n.) : sự chung, của chung
/'kɑ:mən/

Ex: We are working together for a common purpose.
Chúng tôi đang làm việc với nhau cho cùng chung một mục đích.

comprise

comprise (v.) : bao gồm
/kəmˈpraɪz/

Ex: Women and children comprise seventy percent of the hospital’s patients.
Phụ nữ và trẻ em chiếm bảy mươi phần trăm bệnh nhân của bệnh viện.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập