Play It Again - Luke Bryan

27,562

image
Lời bài hátLời dịch
She was sittin' all alone over on the tailgate

Cô ấy đang ngồi một mình trên cổng sau

Cô ấy đang ngồi một mình trên cổng sau
Tan legs swingin' by a Georgia plate

Chân đung đưa theo một tấm Georgia

Chân đung đưa theo một tấm Georgia
I was lookin' for her boyfriend

Tôi đang xem thử bạn trai cô ta là ai

Tôi đang xem thử bạn trai cô ta là ai
Thinkin', no way she ain't got one

Nghĩ rằng người như cô ta thể nào cũng có bạn trai

Nghĩ rằng người như cô ta thể nào cũng có bạn trai
Soon as I sat down I was fallin' in love

Ngay khi tôi ngồi xuống tôi đã yêu

Ngay khi tôi ngồi xuống tôi đã yêu
Tryin' to pour a little sugar in her Dixie cup

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Talkin' over the speakers in the back of that truck

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She jumped up and cut me off

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She was like, oh my God, this is my song

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I've been listenin' to the radio all night long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sittin' 'round waitin' for it to come on and here it is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She was like, come here boy, I wanna dance

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Fore I said a word, she was takin' my hand

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Spinnin' me around 'til it faded out

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And she gave me a kiss

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And she said, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I said, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I'd have gave that DJ my last dime

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
If he would have played it just one more time

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But a little while later

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We were sittin' in the drive in my truck

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Before I walked her to the door

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I was scannin' like a fool AM, FM, XM too

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
But I stopped real quick when I heard that groove

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Man, you should have seen her light up

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She was like, oh my God, this is my song

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
We've been listenin' to the radio all night long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I can't believe it came back on, but here it is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She was like, come here boy, I wanna dance

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Fore I said a word, she was takin' my hand

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Spinnin' in the headlights she gave me a goodnight kiss

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I said, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And she said, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
The next Friday night we were sittin' out under the stars

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
You should have seen her smile when I brought out my guitar

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She was like, oh my God, this is my song

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
I've been listenin' to the radio all night long

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Sittin' 'round waitin' for it to come on and here it is

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She was like, come here boy, I wanna dance

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
'Fore I said a word, she was takin' my hand

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Spinnin' in the headlights

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
She gave me a goodnight kiss

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And she said, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
And I said, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Yeah, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.
Somebody, play it again, play it again, play it again

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.

Tài khoản VIP mới được xem hết lời dịch.


Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập