Chủ đề lời chỉ dẫn trong lớp học (tiếp)

2,640

look
look

nhìn

put your hand up
put your hand up

hãy giơ tay lên

answer
answer

trả lời

say it aloud
say it aloud

hãy nói to lên

repeat after me
repeat after me

hãy nhắc lại theo tôi

look

look
nhìn

put your hand up

put your hand up
hãy giơ tay lên

answer

answer
trả lời

say it aloud

say it aloud
hãy nói to lên

repeat after me

repeat after me
hãy nhắc lại theo tôiBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập