Chủ đề 1: Các động từ theo sau là V_ing (Phần 1)

22,061

anticipate
anticipate (v.)

đoán trước, liệu trước
/ænˈtɪsɪpeɪt/

Ex: They anticipate moving to bigger premises by the end of the year.
Họ dự kiến sẽ di chuyển đến các cơ sở lớn hơn vào cuối năm nay.

appreciate
appreciate (v.)

đánh giá cao, cảm kích
/əˈpriːʃieɪt/

Ex: We would appreciate you letting us know of any problems.
Chúng tôi sẽ đánh giá cao việc bạn cho chúng tôi biết về bất kỳ vấn đề nào.

avoid
avoid (v.)

tránh, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏ
/ə'vɔid/

Ex: To avoid going out of business, owners should prepare a proper business plan.
Nhằm tránh lụn bại việc làm ăn, những người chủ nên chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh phù hợp.

consider
consider (v.)

xem như
/kən'sidə/

Ex: You shouldn't consider marrying a man for his money.
Bạn không nên nghĩ rằng lấy một người đàn ông vì tiền của anh ta.

dislike
dislike (v.)

không thích
/dɪˈslaɪk/

Ex: Much as she disliked going to funerals (= although she did not like it at all), she knew she had to be there.
Hầu như cô không thích đi đến đám tang nhưng cô biết cô phải có mặt ở đó.

enjoy
enjoy (v.)

yêu thích, thưởng thức
/ɪnˈdʒɔɪ/

Ex: I really enjoyed watching that film.
Tôi thật sự rất thích xem bộ phim đó.

suggest
suggest (v.)

góp ý, gợi ý
/səˈdʒest/

Ex: I suggest being on time.
Tôi đề nghị đến đúng giờ.

involve
involve (v.)

bao gồm, liên quan
/ɪnˈvɒlv/

Ex: We've agreed to involve disabled students taking part in our Santa Claus activities for children in the neighbourhood.
Chúng tôi thống nhất để những học sinh khuyết tật tham gia vào các hoạt động ông già Noel cho trẻ em trong vùng.

keep
keep (v.)

giữ, duy trì
/kiːp/

Ex: I'm very sorry to keep you waiting.
Tôi rất xin lỗi đã khiến cho bạn chờ đợi.

miss
miss (v.)

thấy nhớ (ai đó)
/'mis/

Ex: I am going to miss talking with her about my confessions.
Tôi sẽ nhớ việc nói chuyện với cô ấy về những lời thú nhận của mình.

mean
mean (v.)

nghĩa là, có nghĩa là
/mi:n/

Ex: These words mean "and so on".
Những từ này có nghĩa là "còn nữa".

prevent
prevent (v.)

ngăn ngừa, phòng ngừa
/prɪˈvent/

Ex: This vaccine can prevent having some common childhood diseases.
Loại vắc-xin này có thể phòng ngừa một số loại bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ.

finish
finish (v.)

hoàn thành, kết thúc
/'fɪnɪʃ/

Ex: My class finishes studying at 11 o'clock.
Lớp học của tôi kết thúc lúc 11 giờ.

forgive
forgive (v.)

tha thứ
/fərˈgɪv/

Ex: Forgive my interrupting but I really don't agree with that.
Hãy tha thứ cho sự gián đoạn của tôi nhưng tôi thực sự không đồng ý với điều đó.

delay
delay (v.)

trì hoãn, hoãn lại
/di'lei/

Ex: He delayed telling her the news, waiting for the right moment.
Anh trì hoãn nói cho cô ấy tin, chờ đợi đúng thời điểm.

deny
deny (v.)

chối, phủ nhận
/dɪˈnaɪ/

Ex: He denies attempting to murder his wife.
Anh ta phủ nhận việc cố giết vợ.

detest
detest (v.)

cực ghét
/dɪˈtest/

Ex: There are some vegetables which children truly detest eating.
Có một số loại rau mà trẻ em thực sự ghét ăn.

stop
stop (v.)

dừng lại
/stɑːp/

Ex: Please stop making noise.
Dừng làm ồn.

resist
resist (v.)

kháng cự, chống lại
/rɪˈzɪst/

Ex: He couldn't resist showing off his strength.
Anh không thể cưỡng lại phô trương sức mạnh của mình.

anticipate

anticipate (v.) : đoán trước, liệu trước
/ænˈtɪsɪpeɪt/

Ex: They anticipate moving to bigger premises by the end of the year.
Họ dự kiến sẽ di chuyển đến các cơ sở lớn hơn vào cuối năm nay.

appreciate

appreciate (v.) : đánh giá cao, cảm kích
/əˈpriːʃieɪt/

Ex: We would appreciate you letting us know of any problems.
Chúng tôi sẽ đánh giá cao việc bạn cho chúng tôi biết về bất kỳ vấn đề nào.

avoid

avoid (v.) : tránh, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏ
/ə'vɔid/

Giải thích: to prevent something bad from happening
Ex: To avoid going out of business, owners should prepare a proper business plan.
Nhằm tránh lụn bại việc làm ăn, những người chủ nên chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh phù hợp.

consider

consider (v.) : xem như
/kən'sidə/

Giải thích: to think about something carefully
Ex: You shouldn't consider marrying a man for his money.
Bạn không nên nghĩ rằng lấy một người đàn ông vì tiền của anh ta.

dislike

dislike (v.) : không thích
/dɪˈslaɪk/

Ex: Much as she disliked going to funerals (= although she did not like it at all), she knew she had to be there.
Hầu như cô không thích đi đến đám tang nhưng cô biết cô phải có mặt ở đó.

enjoy

enjoy (v.) : yêu thích, thưởng thức
/ɪnˈdʒɔɪ/

Ex: I really enjoyed watching that film.
Tôi thật sự rất thích xem bộ phim đó.

suggest

suggest (v.) : góp ý, gợi ý
/səˈdʒest/

Ex: I suggest being on time.
Tôi đề nghị đến đúng giờ.

involve

involve (v.) : bao gồm, liên quan
/ɪnˈvɒlv/

Ex: We've agreed to involve disabled students taking part in our Santa Claus activities for children in the neighbourhood.
Chúng tôi thống nhất để những học sinh khuyết tật tham gia vào các hoạt động ông già Noel cho trẻ em trong vùng.

keep

keep (v.) : giữ, duy trì
/kiːp/

Ex: I'm very sorry to keep you waiting.
Tôi rất xin lỗi đã khiến cho bạn chờ đợi.

miss

miss (v.) : thấy nhớ (ai đó)
/'mis/

Ex: I am going to miss talking with her about my confessions.
Tôi sẽ nhớ việc nói chuyện với cô ấy về những lời thú nhận của mình.

mean

mean (v.) : nghĩa là, có nghĩa là
/mi:n/

Ex: These words mean "and so on".
Những từ này có nghĩa là "còn nữa".

prevent

prevent (v.) : ngăn ngừa, phòng ngừa
/prɪˈvent/

Giải thích: to stop someone from doing something
Ex: This vaccine can prevent having some common childhood diseases.
Loại vắc-xin này có thể phòng ngừa một số loại bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ.

finish

finish (v.) : hoàn thành, kết thúc
/'fɪnɪʃ/

Ex: My class finishes studying at 11 o'clock.
Lớp học của tôi kết thúc lúc 11 giờ.

forgive

forgive (v.) : tha thứ
/fərˈgɪv/

Ex: Forgive my interrupting but I really don't agree with that.
Hãy tha thứ cho sự gián đoạn của tôi nhưng tôi thực sự không đồng ý với điều đó.

delay

delay (v.) : trì hoãn, hoãn lại
/di'lei/

Giải thích: to not do something until a later time or to make something happen at a later time
Ex: He delayed telling her the news, waiting for the right moment.
Anh trì hoãn nói cho cô ấy tin, chờ đợi đúng thời điểm.

deny

deny (v.) : chối, phủ nhận
/dɪˈnaɪ/

Ex: He denies attempting to murder his wife.
Anh ta phủ nhận việc cố giết vợ.

detest

detest (v.) : cực ghét
/dɪˈtest/

Giải thích: to hate; dislike extremely
Ex: There are some vegetables which children truly detest eating.
Có một số loại rau mà trẻ em thực sự ghét ăn.

stop

stop (v.) : dừng lại
/stɑːp/

Ex: Please stop making noise.
Dừng làm ồn.

resist

resist (v.) : kháng cự, chống lại
/rɪˈzɪst/

Ex: He couldn't resist showing off his strength.
Anh không thể cưỡng lại phô trương sức mạnh của mình.1 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập