Chủ đề 13: Verb + to Inf (Phần 1)

4,151

agree
agree (v.)

đồng ý, bằng lòng
/əˈɡri/

Ex: He agreed to let me go early.
Anh ta đồng ý để tôi đi sớm.

aim
aim (v.)

nhắm, mục đích, hướng tới
/eim/

Ex: They are aiming to reduce unemployment by 50%.
Họ đang hướng tới việc giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 50%.

appear
appear (v.)

dường như
/əˈpɪr/

Ex: She appeared not to know what was happening.
Cô ấy dường như không biết những gì đang xảy ra.

ask
ask (v.)

hỏi
/ɑːsk/

Ex: You have to ask permission to go out.
Em phải xin phép khi đi ra ngoài.

attempt
attempt (v.)

cố gắng; thử
/əˈtempt/

Ex: I will attempt to answer all your questions.
Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

begin
begin (v.)

bắt đầu
/bi'gin/

Ex: We begin to work on the project in May.
Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên các dự án trong Tháng Năm.

care
care (v.)

quan tâm đến, trông nom
/kɛər/

Ex: The information is there for anyone who cares enough to find it.
Thông tin có ở đó cho bất cứ ai quan tâm đủ để tìm ra nó.

claim
claim (v.)

đòi, đòi quyền, nhận là, tự cho là
/kleɪm/

Ex: I don't claim to be an expert.
Tôi không tự cho là một chuyên gia.

choose
choose (v.)

chọn, chọn lựa
/tʃuːz/

Ex: It took her a long time to choose a hat.
Cô ấy phải mất một thời gian dài để chọn một cái mũ.

continue
continue (v.)

tiếp tục, duy trì
/kənˈtɪnjuː/

Ex: He continued to ignore everything I was saying.
Anh ta tiếp tục bỏ qua tất cả những gì tôi nói.

decide
decide (v.)

quyết định
/dɪˈsaɪd/

Ex: We've decided not to go away after all.
Chúng tôi đã quyết định không đi xa sau khi tất cả.

expect
expect (v.)

mong đợi
/ɪkˈspekt/

Ex: She expects to see her new baby girl.
Cô ấy mong đợi được gặp con gái bé nhỏ của cô.

forget
forget (v.)

quên
/fərˈɡet/

Ex: The waiter forgets bringing the rolls, annoying the customer.
Anh nhân viên phục vụ quên mang các ổ bánh mì, gây bực mình cho người khách.

happen
happen (v.)

xảy ra
/'hæpən/

Ex: She happened to be out when I called.
Cô ấy đã ra ngoài khi tôi gọi.

hesitate
hesitate (v.)

do dự
/ˈhezɪteɪt/

Ex: Please do not hesitate to contact me if you have any queries.
Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc.

manage
manage (v.)

quán lý, điều hành
/'mænidʤ/

Ex: I managed to pass the exams.
Tôi đã xoay sở vượt qua được các kỳ thi.

need
need (v.)

cần
/ni:d/

Ex: Do you need me to help?
Bạn có cần tôi giúp đỡ không?

dare
dare (v.)

Dám, dám đương đầu với
/deər/

Ex: He didn’t dare (to) say what he thought.
Anh ấy không dám nói điều mà anh ta nghĩ

hope
hope (v.)

hy vọng
/həʊp/

Ex: I hope to see you again.
Tôi hi vọng được gặp bạn lần nữa.

fail
fail (v.)

thất bại
/ˈfeɪ/

Ex: I failed in my attempt to persuade her.
Tôi đã thất bại trong việc nổ lực thuyết phục cô ấy.

agree

agree (v.) : đồng ý, bằng lòng
/əˈɡri/

Ex: He agreed to let me go early.
Anh ta đồng ý để tôi đi sớm.

aim

aim (v.) : nhắm, mục đích, hướng tới
/eim/

Ex: They are aiming to reduce unemployment by 50%.
Họ đang hướng tới việc giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống 50%.

appear

appear (v.) : dường như
/əˈpɪr/

Ex: She appeared not to know what was happening.
Cô ấy dường như không biết những gì đang xảy ra.

ask

ask (v.) : hỏi
/ɑːsk/

Ex: You have to ask permission to go out.
Em phải xin phép khi đi ra ngoài.

attempt

attempt (v.) : cố gắng; thử
/əˈtempt/

Ex: I will attempt to answer all your questions.
Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn.

begin

begin (v.) : bắt đầu
/bi'gin/

Ex: We begin to work on the project in May.
Chúng tôi sẽ bắt đầu làm việc trên các dự án trong Tháng Năm.

care

care (v.) : quan tâm đến, trông nom
/kɛər/

Ex: The information is there for anyone who cares enough to find it.
Thông tin có ở đó cho bất cứ ai quan tâm đủ để tìm ra nó.

claim

claim (v.) : đòi, đòi quyền, nhận là, tự cho là
/kleɪm/

Giải thích: to say that something is true
Ex: I don't claim to be an expert.
Tôi không tự cho là một chuyên gia.

choose

choose (v.) : chọn, chọn lựa
/tʃuːz/

Ex: It took her a long time to choose a hat.
Cô ấy phải mất một thời gian dài để chọn một cái mũ.

continue

continue (v.) : tiếp tục, duy trì
/kənˈtɪnjuː/

Giải thích: happening without stopping
Ex: He continued to ignore everything I was saying.
Anh ta tiếp tục bỏ qua tất cả những gì tôi nói.

decide

decide (v.) : quyết định
/dɪˈsaɪd/

Ex: We've decided not to go away after all.
Chúng tôi đã quyết định không đi xa sau khi tất cả.

expect

expect (v.) : mong đợi
/ɪkˈspekt/

Giải thích: to think or believe that something will happen
Ex: She expects to see her new baby girl.
Cô ấy mong đợi được gặp con gái bé nhỏ của cô.

forget

forget (v.) : quên
/fərˈɡet/

Giải thích: to be unable to remember something
Ex: The waiter forgets bringing the rolls, annoying the customer.
Anh nhân viên phục vụ quên mang các ổ bánh mì, gây bực mình cho người khách.

happen

happen (v.) : xảy ra
/'hæpən/

Ex: She happened to be out when I called.
Cô ấy đã ra ngoài khi tôi gọi.

hesitate

hesitate (v.) : do dự
/ˈhezɪteɪt/

Ex: Please do not hesitate to contact me if you have any queries.
Xin vui lòng liên hệ với tôi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc.

manage

manage (v.) : quán lý, điều hành
/'mænidʤ/

Giải thích: to succeed in doing something, especially something difficult
Ex: I managed to pass the exams.
Tôi đã xoay sở vượt qua được các kỳ thi.

need

need (v.) : cần
/ni:d/

Ex: Do you need me to help?
Bạn có cần tôi giúp đỡ không?

dare

dare (v.) : Dám, dám đương đầu với
/deər/

Ex: He didn’t dare (to) say what he thought.
Anh ấy không dám nói điều mà anh ta nghĩ

hope

hope (v.) : hy vọng
/həʊp/

Ex: I hope to see you again.
Tôi hi vọng được gặp bạn lần nữa.

fail

fail (v.) : thất bại
/ˈfeɪ/

Ex: I failed in my attempt to persuade her.
Tôi đã thất bại trong việc nổ lực thuyết phục cô ấy.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập