Chủ đề 18: Verb + Gerund (Phần 2)

2,773

allow
allow (v.)

cho phép, chấp nhận
/ə'lau/

Ex: My insurance does not allow choosing my own hospital.
Hợp đồng bảo hiểm của tôi không cho lựa chọn bệnh viện theo ý riêng của tôi.

prefer
prefer (v.)

thích hơn
/prɪˈfɜ:r/

Ex: I prefer reading a book to watching TV.
Tôi thích đọc sách hơn xem TV.

dread
dread (v.)

rất sợ làm gì đó
/dred/

Ex: I really dread speaking in public. I get so nervous that I feel like throwing up.
Tôi thực sự sợ hãi khi nói trước đám đông. Tôi cảm thấy lo lắng đến nỗi như tôi đang nôn ra vậy.

endure
endure (v.)

chịu đựng, cam chịu
/ɪnˈdjʊər/

Ex: He can't endure being defeated.
Anh ta không thể chịu đựng bị đánh bại.

imagine
imagine (v.)

tưởng tượng, hình dung
/ɪˈmædʒɪn/

Ex: He imagined walking into the office and handing in his resignation.
Anh tưởng tượng đi vào văn phòng và giao thư từ chức.

resent
resent (v.)

phẫn uất, không bằng lòng
/rɪˈzent/

Ex: He resents being treated like a child.
Anh ấy không bằng lòng khi bị đối xử như một đứa trẻ.

risk
risk (v.)

mạo hiểm
/rɪsk/

Ex: We were advised not to risk travelling in these conditions.
Chúng tôi đã được khuyên không nên mạo hiểm đi du lịch trong những điều kiện này.

evade
evade (v.)

tránh, tránh khỏi
/ɪˈveɪd/

Ex: He sped up on his way to evade being captured by the police.
Anh ta đã tăng tốc trên đường đi để tránh khỏi sự truy bắt của cảnh sát.

admit
admit (v.)

thừa nhận, cho vào
/ədˈmɪt/

Ex: She admits being strict with her children.
Cô ấy thừa nhận đã nghiêm khắc với con cái.

recommend
recommend (v.)

giới thiệu, tiến cử
/ˌrekəˈmend/

Ex: He recommended reading the book before seeing the movie.
Ông đề nghị đọc cuốn sách trước khi xem phim.

practise
practise (v.)

luyện tập
/ˈpræktɪs/

Ex: You need to practise playing ball every day.
Bạn cần phải tập luyện chơi bóng mỗi ngày.

like
like (v.)

thích
/laɪk/

Ex: Do you like learning English?
Bạn có thích học tiếng Anh không?

mind
mind (v.)

phiền, bực mình, lo lắng
/maɪnd/

Ex: I don't mind getting cold—it's the rain I don't like.
Tôi không phiền bị nhiễm lạnh-chính mưa là cái tôi không thích.

advise
advise (v.)

khuyên
/ədˈvaɪz/

Ex: I think I'd advise leaving the company.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ khuyên rời khỏi công ty.

quit
quit (v.)

nghỉ, bỏ (học, làm việc...)
/kwɪt/

Ex: He quit studying at 16.
Ông ấy bỏ học ở tuổi 16.

hate
hate (v.)

ghét, không thích
/heɪt/

Ex: I hate eating carrots most.
Tôi ghét nhất là ăn cà rốt.

postpone
postpone (v.)

hoãn lại
/pəʊst ˈpəʊn/

Ex: They decided to postpone taking their holiday until next year.
Họ quyết định hoãn lại kì nghỉ của họ đến sang năm.

excuse
excuse (v.)

xin lỗi, thứ lỗi
/ɪkˈskjuːs/

Ex: Excuse my interrupting you.
Xin lỗi vì tôi làm phiền bạn.

fancy
fancy (v.)

ưa thích
/ˈfænsi/

Ex: Do you fancy going out this evening?
Bạn có thích đi chơi tối nay không?

allow

allow (v.) : cho phép, chấp nhận
/ə'lau/

Giải thích: to let someone or something
Ex: My insurance does not allow choosing my own hospital.
Hợp đồng bảo hiểm của tôi không cho lựa chọn bệnh viện theo ý riêng của tôi.

prefer

prefer (v.) : thích hơn
/prɪˈfɜ:r/

Giải thích: to like one thing or person better than another
Ex: I prefer reading a book to watching TV.
Tôi thích đọc sách hơn xem TV.

dread

dread (v.) : rất sợ làm gì đó
/dred/

Giải thích: to feel very worried about something that might happen or something that is going to happen
Ex: I really dread speaking in public. I get so nervous that I feel like throwing up.
Tôi thực sự sợ hãi khi nói trước đám đông. Tôi cảm thấy lo lắng đến nỗi như tôi đang nôn ra vậy.

endure

endure (v.) : chịu đựng, cam chịu
/ɪnˈdjʊər/

Ex: He can't endure being defeated.
Anh ta không thể chịu đựng bị đánh bại.

imagine

imagine (v.) : tưởng tượng, hình dung
/ɪˈmædʒɪn/

Ex: He imagined walking into the office and handing in his resignation.
Anh tưởng tượng đi vào văn phòng và giao thư từ chức.

resent

resent (v.) : phẫn uất, không bằng lòng
/rɪˈzent/

Ex: He resents being treated like a child.
Anh ấy không bằng lòng khi bị đối xử như một đứa trẻ.

risk

risk (v.) : mạo hiểm
/rɪsk/

Giải thích: to do something that you know is not really a good idea or may not succeed
Ex: We were advised not to risk travelling in these conditions.
Chúng tôi đã được khuyên không nên mạo hiểm đi du lịch trong những điều kiện này.

evade

evade (v.) : tránh, tránh khỏi
/ɪˈveɪd/

Giải thích: to escape from someone or something or avoid meeting someone
Ex: He sped up on his way to evade being captured by the police.
Anh ta đã tăng tốc trên đường đi để tránh khỏi sự truy bắt của cảnh sát.

admit

admit (v.) : thừa nhận, cho vào
/ədˈmɪt/

Giải thích: to permit to enter
Ex: She admits being strict with her children.
Cô ấy thừa nhận đã nghiêm khắc với con cái.

recommend

recommend (v.) : giới thiệu, tiến cử
/ˌrekəˈmend/

Ex: He recommended reading the book before seeing the movie.
Ông đề nghị đọc cuốn sách trước khi xem phim.

practise

practise (v.) : luyện tập
/ˈpræktɪs/

Ex: You need to practise playing ball every day.
Bạn cần phải tập luyện chơi bóng mỗi ngày.

like

like (v.) : thích
/laɪk/

Ex: Do you like learning English?
Bạn có thích học tiếng Anh không?

mind

mind (v.) : phiền, bực mình, lo lắng
/maɪnd/

Ex: I don't mind getting cold—it's the rain I don't like.
Tôi không phiền bị nhiễm lạnh-chính mưa là cái tôi không thích.

advise

advise (v.) : khuyên
/ədˈvaɪz/

Ex: I think I'd advise leaving the company.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ khuyên rời khỏi công ty.

quit

quit (v.) : nghỉ, bỏ (học, làm việc...)
/kwɪt/

Ex: He quit studying at 16.
Ông ấy bỏ học ở tuổi 16.

hate

hate (v.) : ghét, không thích
/heɪt/

Ex: I hate eating carrots most.
Tôi ghét nhất là ăn cà rốt.

postpone

postpone (v.) : hoãn lại
/pəʊst ˈpəʊn/

Ex: They decided to postpone taking their holiday until next year.
Họ quyết định hoãn lại kì nghỉ của họ đến sang năm.

excuse

excuse (v.) : xin lỗi, thứ lỗi
/ɪkˈskjuːs/

Giải thích: to forgive somebody for something that they have done, for example not being polite or making a small mistake
Ex: Excuse my interrupting you.
Xin lỗi vì tôi làm phiền bạn.

fancy

fancy (v.) : ưa thích
/ˈfænsi/

Giải thích: to want something or want to do something
Ex: Do you fancy going out this evening?
Bạn có thích đi chơi tối nay không?Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập