Chủ đề 34: Cụm từ giới từ (Phần 1)

2,130

in fact
in fact (phr.)

thực ra, thực tế
/ɪn fækt/

Ex: I used to live in France; in fact, not far from where you're going.
Tôi đã từng sống ở Pháp; trên thực tế, không xa nơi bạn đang đi.

in need
in need (phr.)

đang cần
/ɪn niːd/

Ex: I just hope that the money goes to those who are most in need.
Tôi chỉ hy vọng rằng số tiền đó dành cho những ai đang cần nhất.

in trouble
in trouble (phr.)

đang gặp rắc rối
/ɪn ˈtrʌb.l̩/

Ex: I hope I haven't landed you in trouble with your boss.
Tôi hy vọng tôi đã không khiến bạn gặp rắc rối với ông chủ của bạn.

in general
in general (phr.)

nhìn chung
/ɪn ˈdʒen.ɚr.əl/

Ex: In general, men are taller than women.
Nhìn chung, nam giới cao hơn phụ nữ.

in the end
in the end (phr.)

cuối cùng
/ɪn ðə end/

Ex: We were thinking about going to Switzerland, but in the end we went to Austria.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc đi Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đi đến Áo.

be in danger
be in danger (v. phr.)

lâm nguy, lâm vào tình trạng nguy hiểm
/bi: ɪn 'deɪndʒər/

Ex: Many animals are in danger.
Nhiều loài động vật đang gặp nguy hiểm.

in debt
in debt (phr.)

đang mắc nợ
/ɪn det/

Ex: The club is £4 million in debt.
Câu lạc bộ đang nợ 4 triệu bảng.

in time
in time (phr.)

kịp lúc
/ɪn taɪm/

Ex: I got home just in time - it's starting to rain.
Tôi về nhà kịp lúc - trời bắt đầu mưa.

in brief
in brief (phr.)

nói tóm lại
/ɪn briːf/

Ex: In brief, the meeting was a disaster.
Tóm lại, cuộc họp là một thảm hoạ.

in particular
in particular (phr.)

đặc biệt
/ɪn pɚˈtɪk.jə.lɚ/

Ex: Are you looking for anything in particular?
Bạn đang tìm kiếm bất cứ điều gì đặc biệt phải không?

in turn
in turn (phr.)

lần lượt
/ɪn tɜːn/

Ex: Each of us takes a break in turn.
Mỗi người trong chúng tôi lần lượt nghỉ ngơi.

at hand
at hand (phr.)

có thể với tới
/æt hænd/

Ex: We want to ensure that help is at hand.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sự trợ giúp trong tầm với.

at heart
at heart (phr.)

bản chất
/æt hɑːrt/

Ex: He's still a socialist at heart.
Anh ấy bản chất vẫn là một nhà xã hội chủ nghĩa.

at a profit
at a profit

có lợi nhuận
/æt ə ˈprɑː.fɪt/

Ex: fixing up houses and selling them at a profit
sửa nhà và bán chúng lại với lãi

at present
at present (phr.)

bây giờ
/æt ˈprez·ənt/

Ex: At present she's working abroad.
Hiện tại cô đang làm việc ở nước ngoài.

at all cost
at all cost (phr.)

bằng mọi giá
/æt ɑːl kɑːst/

Ex: Security during the president's visit must be maintained at all costs.
An ninh trong chuyến thăm của Tổng thống phải được duy trì bằng mọi giá.

at war
at war (phr.)

thời chiến
/æt wɔːr/

Ex: We are at war.
Chúng ta đang trong thời chiến.

at a pinch
at a pinch (phr.)

vào lúc bức thiết
/æt ə pɪntʃ/

Ex: The recipe is for beef, but at a pinch you could use chicken.
Công thức là cho thịt bò, nhưng vào lúc bức thiết bạn có thể sử dụng gà.

at ease
at ease (phr.)

nhàn hạ, thoải mái
/æt iːz/

Ex: He was at her ease straight away in the new job.
Anh ấy thoải mái trong công việc mới.

at rest
at rest (phr.)

ở yên một chỗ
/æt rest/

Ex: At rest the insect looks like a dead leaf.
Khi ở yên một chỗ côn trùng trông giống như chiếc lá chết.

in fact

in fact (phr.) : thực ra, thực tế
/ɪn fækt/

Giải thích: used for saying what is really true
Ex: I used to live in France; in fact, not far from where you're going.
Tôi đã từng sống ở Pháp; trên thực tế, không xa nơi bạn đang đi.

in need

in need (phr.) : đang cần
/ɪn niːd/

Giải thích: necessary for something
Ex: I just hope that the money goes to those who are most in need.
Tôi chỉ hy vọng rằng số tiền đó dành cho những ai đang cần nhất.

in trouble

in trouble (phr.) : đang gặp rắc rối
/ɪn ˈtrʌb.l̩/

Giải thích: a situation in which one is liable to incur punishment or blame
Ex: I hope I haven't landed you in trouble with your boss.
Tôi hy vọng tôi đã không khiến bạn gặp rắc rối với ông chủ của bạn.

in general

in general (phr.) : nhìn chung
/ɪn ˈdʒen.ɚr.əl/

Giải thích: as a whole, without giving details
Ex: In general, men are taller than women.
Nhìn chung, nam giới cao hơn phụ nữ.

in the end

in the end (phr.) : cuối cùng
/ɪn ðə end/

Giải thích: finally, after a period of time or thought
Ex: We were thinking about going to Switzerland, but in the end we went to Austria.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc đi Thụy Sĩ, nhưng cuối cùng chúng tôi đã đi đến Áo.

be in danger

be in danger (v. phr.) : lâm nguy, lâm vào tình trạng nguy hiểm
/bi: ɪn 'deɪndʒər/

Ex: Many animals are in danger.
Nhiều loài động vật đang gặp nguy hiểm.

in debt

in debt (phr.) : đang mắc nợ
/ɪn det/

Giải thích: owing a lot of money
Ex: The club is £4 million in debt.
Câu lạc bộ đang nợ 4 triệu bảng.

in time

in time (phr.) : kịp lúc
/ɪn taɪm/

Giải thích: not late; punctual
Ex: I got home just in time - it's starting to rain.
Tôi về nhà kịp lúc - trời bắt đầu mưa.

in brief

in brief (phr.) : nói tóm lại
/ɪn briːf/

Giải thích: in a few words; in short
Ex: In brief, the meeting was a disaster.
Tóm lại, cuộc họp là một thảm hoạ.

in particular

in particular (phr.) : đặc biệt
/ɪn pɚˈtɪk.jə.lɚ/

Giải thích: especially
Ex: Are you looking for anything in particular?
Bạn đang tìm kiếm bất cứ điều gì đặc biệt phải không?

in turn

in turn (phr.) : lần lượt
/ɪn tɜːn/

Giải thích: one after the other
Ex: Each of us takes a break in turn.
Mỗi người trong chúng tôi lần lượt nghỉ ngơi.

at hand

at hand (phr.) : có thể với tới
/æt hænd/

Giải thích: close to you and easy to reach
Ex: We want to ensure that help is at hand.
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sự trợ giúp trong tầm với.

at heart

at heart (phr.) : bản chất
/æt hɑːrt/

Giải thích: in one’s real nature, in contrast to how one may appear
Ex: He's still a socialist at heart.
Anh ấy bản chất vẫn là một nhà xã hội chủ nghĩa.

at a profit

at a profit : có lợi nhuận
/æt ə ˈprɑː.fɪt/

Giải thích: making more money than is spent buying, operating, or producing something
Ex: fixing up houses and selling them at a profit
sửa nhà và bán chúng lại với lãi

at present

at present (phr.) : bây giờ
/æt ˈprez·ənt/

Giải thích: now
Ex: At present she's working abroad.
Hiện tại cô đang làm việc ở nước ngoài.

at all cost

at all cost (phr.) : bằng mọi giá
/æt ɑːl kɑːst/

Giải thích: used for saying that something must be done, however difficult it is
Ex: Security during the president's visit must be maintained at all costs.
An ninh trong chuyến thăm của Tổng thống phải được duy trì bằng mọi giá.

at war

at war (phr.) : thời chiến
/æt wɔːr/

Giải thích: a state of competition or hostility between different people or groups
Ex: We are at war.
Chúng ta đang trong thời chiến.

at a pinch

at a pinch (phr.) : vào lúc bức thiết
/æt ə pɪntʃ/

Giải thích: absolutely necessary
Ex: The recipe is for beef, but at a pinch you could use chicken.
Công thức là cho thịt bò, nhưng vào lúc bức thiết bạn có thể sử dụng gà.

at ease

at ease (phr.) : nhàn hạ, thoải mái
/æt iːz/

Giải thích: confident and relaxed
Ex: He was at her ease straight away in the new job.
Anh ấy thoải mái trong công việc mới.

at rest

at rest (phr.) : ở yên một chỗ
/æt rest/

Giải thích: not moving
Ex: At rest the insect looks like a dead leaf.
Khi ở yên một chỗ côn trùng trông giống như chiếc lá chết.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập