Chủ đề 5: Các cụm động từ thường gặp (Phần 1)

8,116

account for
account for (v. phr.)

chiếm
/əˈkaʊnt fɔː/

Ex: Clothes account for one third of her expenses.
Quần áo chiếm một phần ba chi phí của cô ấy.

allow for
allow for

tính đến, xem xét đến
/əˈlaʊ fɔːr/

Ex: We have to allow for the possibility of the project being delayed.
Chúng ta phải tính đến khả năng dự án bị chậm trễ.

ask for
ask for (ph.)

yêu cầu gặp
/ɑːsk fə/

Ex: A young man was here asking for you this morning.
Một thanh niên đã ở đây yêu cầu gặp bạn sáng nay.

rely on
rely on (phr v.)

phụ thuộc vào
/rɪˈlaɪ ɒn/

Ex: The success relies greatly on your attitudes.
Thành công phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của bạn.

agree on
agree on (phr. v.)

đồng ý
/əˈɡriː ɒn/

Ex: Let's try to agree on a date.
Hãy cố gắng đồng ý một ngày.

agree with
agree with (phr. v.)

đồng ý với ai về cái gì
/əˈɡriː wɪð/

Ex: He agreed with them about the need for change.
Ông đồng ý với họ về sự cần thiết phải thay đổi.

attend to
attend to (phr. v.)

giải quyết
/ə'tend t̬ə/

Ex: I have some urgent business to attend to.
Tôi có một số việc khẩn cấp để giải quyết.

blow out
blow out (phr. v.)

bị thổi tắt
/bləʊ aʊt/

Ex: Somebody opened the door and the candle blew out.
Ai đó mở cửa và nến bị thổi tắt.

break up
break up (phr. v.)

chia tay
/breɪk ʌp/

Ex: They were known to break up after 5 years in a relationship.
Họ được biết đã chia tay sau năm năm hẹn hò.

bring out
bring out (phr. v.)

làm xảy ra, dẫn đến, gây ra
/brɪŋ aʊt/

Ex: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.
Ban nhạc yêu thích của tôi, the Wall, sẽ phát hành một album mới vào mùa thu này.

bring up
bring up (phr. v.)

đưa ra
/brɪŋ ʌp/

Ex: Can you bring up the main menu again?
Bạn có thể đưa lại thực đơn cho tôi xem được không ?

burn out
burn out (phr. v.)

đốt hết, đốt sạch
/bɝːn aʊt/

Ex: The forest was completely burnt out.
Khu rừng đã bị cháy sạch hoàn toàn.

call for
call for (phr. v.)

yêu cầu, mời gọi
/kɑːl fɚ/

Ex: The situation calls for prompt action.
Tình hình kêu gọi hành động kịp thời.

care about
care about (phr. v.)

quan tâm, xem trọng
/ker əˈbaʊt/

Ex: She cares deeply about environmental issues.
Cô quan tâm sâu sắc về các vấn đề môi trường.

carry out
carry out (v.)

thực hiện
/ˈkæri aʊt/

Ex: Our soldiers carried out a successful attack last night.
Các chiến sĩ của chúng ta đã thực hiện một cuộc tấn công thành công vào đêm qua.

catch up with
catch up with (phr. v.)

gây rắc rối
/katʃ ʌp wɪð/

Ex: His lies will catch up with him one day.
Những lời dối trá của anh ta sẽ gây rắc rối vào một ngày nào đó.

check up
check up (phr. v.)

kiểm tra
/ˈtʃek.ʌp/

Ex: My parents are always checking up on me.
Cha mẹ tôi luôn kiểm tra tôi.

clean up
clean up (phr v.)

dọn sạch
/kliːn ʌp/

Ex: They decided to clean up the beach.
Họ đã quyết định dọn sạch bãi biển.

carry on
carry on (phr. v.)

tiếp tục, giữ vững
/ˈkeri ɑːn/

Ex: Carry on with your work while I'm away.
Tiếp tục với công việc của bạn trong khi tôi đi vắng.

belong to somebody
belong to somebody (v.ph.)

thuộc về, được sở hữu bởi ai
/bɪˈlɒŋ tʊ ˈsʌmbədi/

Ex: All this toys belong to me.
Tất cả đồ chơi này thuộc về tớ.

account for

account for (v. phr.) : chiếm
/əˈkaʊnt fɔː/

Ex: Clothes account for one third of her expenses.
Quần áo chiếm một phần ba chi phí của cô ấy.

allow for

allow for : tính đến, xem xét đến
/əˈlaʊ fɔːr/

Giải thích: to consider something when making a plan or calculation
Ex: We have to allow for the possibility of the project being delayed.
Chúng ta phải tính đến khả năng dự án bị chậm trễ.

ask for

ask for (ph.) : yêu cầu gặp
/ɑːsk fə/

Giải thích: to say that you would like to see or speak to someone
Ex: A young man was here asking for you this morning.
Một thanh niên đã ở đây yêu cầu gặp bạn sáng nay.

rely on

rely on (phr v.) : phụ thuộc vào
/rɪˈlaɪ ɒn/

Ex: The success relies greatly on your attitudes.
Thành công phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của bạn.

agree on

agree on (phr. v.) : đồng ý
/əˈɡriː ɒn/

Giải thích: to agree to the choice of someone or something
Ex: Let's try to agree on a date.
Hãy cố gắng đồng ý một ngày.

agree with

agree with (phr. v.) : đồng ý với ai về cái gì
/əˈɡriː wɪð/

Giải thích: to have the same opinion as somebody
Ex: He agreed with them about the need for change.
Ông đồng ý với họ về sự cần thiết phải thay đổi.

attend to

attend to (phr. v.) : giải quyết
/ə'tend t̬ə/

Giải thích: to deal with somebody/something
Ex: I have some urgent business to attend to.
Tôi có một số việc khẩn cấp để giải quyết.

blow out

blow out (phr. v.) : bị thổi tắt
/bləʊ aʊt/

Giải thích: to be put out by the wind
Ex: Somebody opened the door and the candle blew out.
Ai đó mở cửa và nến bị thổi tắt.

break up

break up (phr. v.) : chia tay
/breɪk ʌp/

Giải thích: to come to an end
Ex: They were known to break up after 5 years in a relationship.
Họ được biết đã chia tay sau năm năm hẹn hò.

bring out

bring out (phr. v.) : làm xảy ra, dẫn đến, gây ra
/brɪŋ aʊt/

Giải thích: to produce something; to publish something
Ex: My favorite band, the Wall, will bring out a new album this fall.
Ban nhạc yêu thích của tôi, the Wall, sẽ phát hành một album mới vào mùa thu này.

bring up

bring up (phr. v.) : đưa ra
/brɪŋ ʌp/

Giải thích: to introduce a topic
Ex: Can you bring up the main menu again?
Bạn có thể đưa lại thực đơn cho tôi xem được không ?

burn out

burn out (phr. v.) : đốt hết, đốt sạch
/bɝːn aʊt/

Giải thích: to destroy something completely
Ex: The forest was completely burnt out.
Khu rừng đã bị cháy sạch hoàn toàn.

call for

call for (phr. v.) : yêu cầu, mời gọi
/kɑːl fɚ/

Giải thích: to say publicly that something must happen
Ex: The situation calls for prompt action.
Tình hình kêu gọi hành động kịp thời.

care about

care about (phr. v.) : quan tâm, xem trọng
/ker əˈbaʊt/

Giải thích: to be interested in something and feel strongly that it is important
Ex: She cares deeply about environmental issues.
Cô quan tâm sâu sắc về các vấn đề môi trường.

carry out

carry out (v.) : thực hiện
/ˈkæri aʊt/

Ex: Our soldiers carried out a successful attack last night.
Các chiến sĩ của chúng ta đã thực hiện một cuộc tấn công thành công vào đêm qua.

catch up with

catch up with (phr. v.) : gây rắc rối
/katʃ ʌp wɪð/

Giải thích: If something bad that you have done catches up with you, it begins to cause problems for you
Ex: His lies will catch up with him one day.
Những lời dối trá của anh ta sẽ gây rắc rối vào một ngày nào đó.

check up

check up (phr. v.) : kiểm tra
/ˈtʃek.ʌp/

Giải thích: to make certain about something by checking it
Ex: My parents are always checking up on me.
Cha mẹ tôi luôn kiểm tra tôi.

clean up

clean up (phr v.) : dọn sạch
/kliːn ʌp/

Ex: They decided to clean up the beach.
Họ đã quyết định dọn sạch bãi biển.

carry on

carry on (phr. v.) : tiếp tục, giữ vững
/ˈkeri ɑːn/

Giải thích: to continue doing something
Ex: Carry on with your work while I'm away.
Tiếp tục với công việc của bạn trong khi tôi đi vắng.

belong to somebody

belong to somebody (v.ph.) : thuộc về, được sở hữu bởi ai
/bɪˈlɒŋ tʊ ˈsʌmbədi/

Ex: All this toys belong to me.
Tất cả đồ chơi này thuộc về tớ.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập