English Adventure - BANK (Cont)

997

CHỦ ĐỀ BANK (Cont)

bank

bank (n.) : ngân hàng
/baŋk/

Ex: There is only one bank in this town.
Chỉ có một ngân hàng ở thị trấn này.

debit

debit : ghi nợ
/ ˈdɛbɪt /

credit

credit (n.) : tín dụng
/ ˈkrɛdɪt /

Ex: Your credit limit is now £2000.
Hạn mức tín dụng của bạn bây giờ là £ 2000.

cheque

cheque (n.) : séc
/ tʃɛk /

Ex: Can you cash this cheque?
Bạn có thể đổi tờ séc này ra tiền mặt không?

limit

limit : giới hạn
/ ˈlɪmɪt /

standing order

standing order : ủy nhiệm chi
/ˈstandɪŋ ˈɔːdə /

statement

statement : sao kê sổ phụ
/ˈsteɪtm(ə)nt/

SWIFT

SWIFT (n.) : Tổ chức thông tin tài chính toàn cầu
/swɪft/

transaction

transaction (n.) : sự giao dịch, công việc kinh doanh
/træn'zækʃn/

Giải thích: a piece of business that is done between people, especially an act of buying or selling
Ex: Banking transaction will appear on your monthly statement.
Giao dịch ngân hàng sẽ xuất hiện trong thông báo tài khoản ngân hàng mỗi tháng.

online account

online account : tài khoản trực tuyến
/ɒnˈlʌɪn /

authorize

authorize (v.) : uỷ quyền, cho phép, cho quyền
/´ɔ:θə¸raiz/

Giải thích: to give official permission for something
Ex: We cannot share the test results with you until we have been authorized to do so by your doctor.
Chúng tôi không thể chia sẻ kết quả xét nghiệm với anh cho đến khi chúng tôi được cho phép làm như vậy bởi bác sĩ của anh.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập