English Adventure - MEN HAIRSTYLES

2,106

CHỦ ĐỀ MEN HAIRSTYLES

hairstyle

hairstyle : kiểu tóc
/ˈhɛːstʌɪl/

crew cut

crew cut (n.ph.) : tóc cắt gọn
/kruː kʌt /

stubble

stubble (n.) : râu lởm chởm
/ˈstʌb(ə)l/

bald

bald (adj.) : đầu hói
/bɔːld/

receding hairline

receding hairline (n.ph.) : đầu đinh
/ rɪˈsiːd ˈhɛːlʌɪn/

sideburn

sideburn (n.) : tóc mai dài
/ˈsʌɪdbəːn/

spiky

spiky (adj.) : tóc dựng
/ˈspʌɪki/

flattop

flattop (n.) : tóc dựng trên đỉnh đầu, 2 bên cạo trọc
/ˈflæt.tɒp/

dreadlocks

dreadlocks (n.) : tóc tết bím nhỏ
/ˈdred.lɒks/

shaved head

shaved head (n.ph.) : đầu trọc
/ʃeɪvd hed/

cornrows

cornrows (n.) : kiểu tóc tết của người Châu Phi
/ˈkɔːn.rəʊz/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập