English Adventure - PLACES( Cont)

1,025

CHỦ ĐỀ PLACES(Cont)

places

places : các địa điểm
/pleɪsɪs/

gym

gym (n.) : phòng luyện tập thể dục
/dʒɪm/

Ex: He goes to the gym every day to keep fit.
Anh ấy đến phòng tập thể dục hàng ngày để duy trì sức khỏe.

garage

garage (n.) : nhà xe
/ˈɡarɑː(d)ʒ/

Ex: A new garage has been built.
Nhà để xe mới đã được xây.

library

library (library.) : thư viện
/ˈlʌɪbri/

Ex: I often go to the library on Friday morning.
Tôi thường đến thư viện vào sáng thứ Sáu.

hospital

hospital (n.) : bệnh viện
/ˈhɒspɪt(ə)l/

Ex: This hospital is very large.
Bệnh viện này là rất lớn.

museum

museum (n.) : viện bảo tàng
/mju:'ziːəm/

Ex: We can walk to the museum. It’s not far from here.
Chúng ta có thể đi bộ tới viện bảo tàng, nó cách đây không xa lắm.

petrol station

petrol station : trạm đổ xăng
/ˈpɛtr(ə)l ˈsteɪʃ(ə)n/

police station

police station (n.) : đồn công an, đồn cảnh sát
/pə'li:s 'steɪʃn/

Ex: Why did you go to the police station?
Tại sao bạn đi đến đồn cảnh sát?

post office

post office (n.) : bưu điện
/pəʊst ˈɔːfɪs/

Ex: Can you show me the way to the post office?
Bạn có thể chỉ cho tôi cách đến bưu điện không?

cathedral

cathedral (n.) : nhà thờ lớn
/kəˈθiːdr(ə)l/

Ex: We go to the cathedral in our town every weekend.
Chúng tôi đến nhà thờ lớn trong thị trấn vào mỗi cuối tuần.

concert hall

concert hall : nhà hát
/kənˈsəːt hɔːl/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập