English Adventure - WOMEN HAIRSTYLES

2,117

CHỦ ĐỀ WOMEN HAIRSTYLES

hairstyle

hairstyle (n.) : kiểu tóc
/ˈhɛːstʌɪl/

braid

braid (n.) : tóc thắt bím
/breɪd/

bun

bun (n.) : tóc búi
/bʌn/

layer

layer (n.) : tóc tỉa nhiều tầng
/ˈleɪə/

Ex: A thin layer of dust covered everything
Có một lớp bụi mỏng bao phủ mọi thứ

straight

straight (adj.) : tóc thẳng
/streɪt/

Ex: She has long straight hair.
Cô có mái tóc dài thẳng.

ponytail

ponytail (n.) : tóc đuôi ngựa
/ˈpəʊnɪteɪl/

shoulder-length

shoulder-length (n.ph.) : tóc dài ngang vai
/ˈʃəʊldəlɛŋθ/

bangs

bangs (n.) : tóc mái ngang
/baŋz/

bob

bob (n.) : tóc ngắn
/bɒb/

wavy

wavy (adj.) : tóc gợn sóng
/ˈweɪvi/

perm

perm (n.) : tóc uốn quăn
/pəːm/

 Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập