TOEIC WORDS - Banking

4,745

accept

accept (v.) : nhận, chấp nhận
/ək'sept/

Giải thích: to say “yes” to an offer, invitation, etc.
Ex: She accepts the gift with a big smile, and thanks her boyfriend several times.
Cô ấy chấp nhận món quà với nụ cười lớn và cảm ơn bạn trai nhiều lần.

balance

balance (v.) : quyết toán
/'bæləns/

Giải thích: to show that in an account the total money spent is equal to the total money received
Ex: It took him over an hour to balance his checkbook.
Nó lấy mất của anh hơn một tiếng đồng hồ để quyết toán tập chi phiếu.

borrow

borrow (v.) : mượn, vay
/'bɔrou/

Giải thích: to take and use something that belongs to someone else, and return it to them at a later time
Ex: Can I borrow your mobile phone for a while? I have lost mine on the train.
Bạn có thể cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Tôi vừa đánh mất điện thoại trên tàu.

cautiously

cautiously (adv.) : ‹một cách› thận trọng, cẩn thận
/ˈkɔːʃəsli/

Giải thích: being careful about what you say or do
Ex: Act cautiously when signing contracts and read them thoroughly first.
Hành động thận trọng khi ký các hợp đồng và trước hết hãy đọc chúng kỹ lưỡng.

deduct

deduct (v.) : lấy đi, trừ đi, khấu trừ
/di'dʌkt/

Giải thích: to take away money, points, etc., from a total amount
Ex: By deducting the monthly fee from her checking account, Yi was able to make her account balance.
Do việc khấu trừ tiền thù lao hàng tháng vào tài khoản vãng lai, Yi đã có thể thực hiện cân bằng thu chi tài khoản của mình.

dividend

dividend (n.) : tiền lãi cổ phần, tiền được cuộc, cái bị chia, số bị chia (toán)
/'dividend/

Giải thích: an amount of the profits that a company pays to people who own shares in the company
Ex: The dividend was calculated and distributed to the group.
Cổ tức được tính toán và phân bổ theo nhóm.

down payment

down payment (n.) : phần tiền trả trước ban đầu
/daʊn ˈpeɪmənt/

Giải thích: an initial partial payment
Ex: By making a large down payment, the couple saved a great deal in mortgage interest.
Bằng việc trả trước một phần lớn, đôi vợ chồng tiết kiệm được một khoản lãi cầm cố cao.

mortgage

mortgage (v.) : cấm cố, thế chấp
/ˈmɔːɡɪdʒ/

Giải thích: to give a bank, etc. the legal right to own your house, land, etc. if you do not pay the money back that you have borrowed from the bank to buy the house or land
Ex: Hiram mortgaged his home to get extra money to invest in his business.
Hiram thế chấp nhà mình để nhận một khoản tiền phụ thêm để đầu tư cho công việc.

restricted

restricted (adj.) : bị hạn chế, bị giới hạn
/ris'triktid/

Giải thích: limited or small in size or amount
Ex: Access to the safe deposit box vault is restricted to key holders.
Việc vào hầm két bạc được hạn chế trong những người giữ chìa khóa.

signature

signature (n.) : chữ ký, ký hiệu, dấu hiệu
/'signitʃə/

Giải thích: your name as you usually write it, for example at the end of a letter
Ex: The customer's signature was kept on file for identification purposes.
Chữ ký của khách hàng được lưu trên file nhằm mục đích nhận dạng.

take out

take out (v.) : rút (tiền)
/N/A/

Giải thích: remove
Ex: When can I take money out of bank?
Khi nào tôi có thể rút tiền khỏi ngân hàng

transaction

transaction (n.) : sự giao dịch, công việc kinh doanh
/træn'zækʃn/

Giải thích: a piece of business that is done between people, especially an act of buying or selling
Ex: Banking transaction will appear on your monthly statement.
Giao dịch ngân hàng sẽ xuất hiện trong thông báo tài khoản ngân hàng mỗi tháng.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập