TOEIC WORDS - Conference

5,189

conference

conference (n.) : hội nghị
/ˈkɒnf(ə)r(ə)n/

Ex: That room is used for exhibitions, conferences and social events.
Căn phòng đó được dùng cho triển lãm, hội nghị và các sự kiện xã hội.

accommodate

accommodate (v.) : làm cho phù hợp
/ə'kɔmədeit/

Giải thích: to provide somebody with a room or place to sleep, live or sit
Ex: The meeting room was large enough to accommodate the various needs of the groups using it.
Phòng họp đủ lớn để phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của các nhóm sử dụng nó.

arrangement

arrangement (n.) : sự sắp xếp
/ə'reindʤmənt/

Giải thích: a plan or preparation that you make so that something
Ex: The travel arrangements were taken care of by Sara, Mr. Billing's capable assistant.
Việc thu xếp chuyến đi được chịu trách nhiệm bởi Sara, trợ lý có năng lực của ông Billing.

association

association (n.) : hội, hiệp hội
/ə,sousi'eiʃn/

Giải thích: an officcial group of people who have joined together for a particular purpose
Ex: I know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations.
Tôi biết rằng ASEAN là viết tắt của Hiệp Hội Các Nước Đông Nam Á.

attend

attend (v.) : tham dự, có mặt
/ə'tend/

Giải thích: to be present at an even
Ex: We expect more than 100 members to attend the annual meeting.
Chúng tôi hy vọng hơn 100 thành viên đến tham dự cuộc họp thường niên.

get in touch

get in touch (v.) : liên lạc với
/ɡɛt ɪn tʌtʃ/

Giải thích: to communicate / contact with somebody
Ex: As soon as we arrive at the hotel, we will get in touch with the manager about the unexpected guests.
Ngay khi chúng tôi đến khách sạn, chúng tôi sẽ liên hệ với giám đốc về những vị khách không mời mà đến.

hold

hold (v.) : chứa, đựng, tổ chức
/hould/

Giải thích: to have a meeting
Ex: This meeting room holds at least 80 people comfortably.
Phòng họp này chứa được thoải mái ít nhất 80 người.

location

location (n.) : vị trí
/lou'keiʃn/

Giải thích: a place where something happens or exists
Ex: The location of the meeting was changed from the Red Room to the Green Room.
Vị trí họp đã được thay đổi từ phòng Đỏ sang phòng Xanh.

overcrowded

overcrowded (adj.) : chật ních, đông nghịt
/əʊvəˈkraʊdɪd/

Giải thích: with too many people or things
Ex: Too many poor people are living in overcrowded conditions.
Có quá nhiều người nghèo đang sống trong điều kiện chật chội.

register

register (v.) : đăng ký
/'redʤistə/

Giải thích: to record somebody / something name on a list
Ex: You can register this mail for an additional $2.2.
Anh ấy có thể gửi đảm bảo thư này với một khoản 2.2 đô-la phí bổ sung.

select

select (v.) : chọn lựa, chọn lọc
/si'lekt/

Giải thích: to choose somebody / something from a group
Ex: They were selected to match her clothes.
Chúng đã được chọn để hợp với trang phục của cô ấy.

session

session (n.) : kỳ họp, buổi họp
/'seʃn/

Giải thích: a period of time that is spent doing a particular activity
Ex: The morning sessions tend to fill up first, so sign up early.
Các phiên họp sáng có khuynh hướng kín chỗ trước hết, vì vậy hãy đăng ký sớm.

take part in

take part in (v.) : tham dự, tham gia
/teɪk pɑːt ɪn/

Giải thích: to be involved in something
Ex: We could not get enough people to take part in the meeting, so we canceled it.
Chúng tôi không có đủ người tham dự cuộc họp, vì vậy chúng tôi hủy bỏ nó.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập