TOEIC WORDS - Property & Departments

6,765

adjacent

adjacent (adj.) : kế bên, liền kề, sát cạnh
/ə'dʤeizənt/

Giải thích: next to or near something
Ex: My office is adjacent to the receptionist area on the third floor.
Văn phòng của tôi ở bên cạnh khu vực tiếp tân ở tầng ba.

collaboration

collaboration (n.) : sự cộng tác, hợp tác
/kə,læbə'reiʃn/

Giải thích: the act of working with another person or group of people to create or produce something.
Ex: We believe that it was our collaboration that enabled us to achieve such favorable results.
Chúng ta tin rằng sự hợp tác của chúng ta cho phép đạt được những kết quả có lợi đến thế.

concentrate

concentrate (v.) : tập trung
/'kɔnsentreit/

Giải thích: to give all your attention to something and not think about anything else
Ex: I can’t concentrate because it’s very noisy.
Tớ không thể tập trung được vì quá ồn.

conducive

conducive (adj.) : có ích, có lợi
/kənˈdjuːsɪv/

Giải thích: making it easy, possible, or likely for something to happen
Ex: The soft lights and music were conducive to a relaxed atmosphere.
Các đèn chiếu sáng nhẹ và nhạc sẽ có ích cho một bầu không khí thoải mái.

disruption

disruption (n.) : ‹sự› gián đoạn
/dis'rʌpʃn/

Giải thích: to make it difficult for something to continue in the normal way
Ex: The accident on the main road through town is causing widespread disruption for motorists.
Vụ tai nạn trên đường chính qua thị trấn đang gây ra sự gián đoạn trên diện rộng cho người lái xe.

hamper

hamper (v.) : cản trở, gây trở ngại
/'hæmpə/

Giải thích: to prevent someone from easily doing or achieving something
Ex: The lack of supplies hampered our ability to finish on schedule.
Việc thiếu đồ dự trữ đã gây trở ngại cho khả năng hoàn thành đúng thời gian của chúng tôi.

inconsiderately

inconsiderately (adv.) : thiếu thận trọng, sơ suất
/ˌɪnkənˈsɪdərətli/

Giải thích: not giving enough thought to other people''s feeling or needs
Ex: The manager inconsiderately scheduled the meeting for late Friday afternoon.
Người giám đốc sơ suất lên lịch họp vào cuối buổi chiều thứ Sáu.

lobby

lobby (n.) : hành lang, sảnh chờ
/'lɔbi/

Giải thích: a large area inside the entrance of a public building where people can meet and wait
Ex: The reception area was moved from the lobby of the building to the third floor.
Khu vực tiếp tân đã được chuyển từ hành lang của tòa nhà lên tầng ba.

move up

move up (v.) : tiến lên, thăng tiến
/muːv ʌp /

Giải thích: to advance, improve position
Ex: In order to move up in the company, employees had to demonstrate their loyalty.
Nhằm để thăng tiến trong công ty, các nhân viên phải biểu lộ lòng trung thành của họ.

open to

open to (adj.) : gánh chịu, bị
/ˈəʊpən tə /

Ex: Since the junior executive was still on probation, he was open to much scrutiny and criticism.
Bởi vì người nhân viên điều hành cấp thấp vẫn còn trong thời gian tập sự, anh hay bị săm soi và chỉ trích.

opt

opt (v.) : chọn, chọn lựa; quyết định
/ɔpt/

Giải thích: to choose, to decide on
Ex: The operations manager opted for the less expensive office design.
Trưởng phòng tác nghiệp đã chọn bản thiết kế văn phòng ít tốn kém.

scrutiny

scrutiny (n.) : xem xét/kiểm tra kỹ lưỡng
/'skru:tini/

Giải thích: careful and thorough examination
Ex: Jim left his old job because he found it difficult to work under the close scrutiny of his boss.
Jim đã rời bỏ công việc cũ vì anh thấy khó làm việc dưới sự săm sõi kỹ lưỡng của sếp.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập