Từ vựng Cao cấp - Phần 12

6,598

rocket
rocket (v.)

tăng vùn vụt
/ˈrɒkɪt/

Ex: Sales rocketed from 1,000 units last week to 5,000 units this week.
Doanh số vọt từ 1.000 đơn vị tuần trước lên 5.000 đơn vị trong tuần này.

rub
rub (v.)

cọ xát, chà xát
/rʌb/

Ex: Rub the surface with sandpaper before painting.
Chà xát bề mặt bằng giấy nhám trước khi sơn.

sabbatical
sabbatical (n.)

kì nghỉ phép
/səˈbætɪkəl/

Ex: to take a year's sabbatical
nhận kỳ nghỉ phép một năm

salient
salient (adj.)

quan trọng, nổi bật
/ˈseɪliənt/

Ex: The comments come amid heated debate over immigration, which is particularly salient in Italy.
Các ý kiến đưa ra giữa lúc cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề nhập cư, trong đó đặc biệt nổi bật ở Ý.

salvage
salvage (v.)

cứu nguy, cứu vãn
/ˈsælvɪdʒ/

Ex: What can I do to salvage my reputation? (= get a good reputation again)
Tôi có thể làm gì để cứu vãn danh tiếng của tôi? (= Có được một danh tiếng tốt một lần nữa)

savvy
savvy (n.)

hiểu biết, am hiểu
/ˈsævi/

Ex: political savvy
hiểu biết chính trị

scrupulous
scrupulous (adj.)

đắn đo, thận trọng
/ˈskruːpjələs/

Ex: He was scrupulous in all his business dealings.
Ông thận trọng trong tất cả các giao dịch kinh doanh của mình.

sedentary
sedentary (adj.)

ở một chỗ, ít đi chỗ khác, ít vận động
/ˈsedəntəri/

Ex: a sedentary job/occupation/lifestyle
một công việc ít vận động / việc làm ít vận động / lối sống ít vận động

serendipity
serendipity (n.)

sự may mắn, vận may
/ˌserənˈdɪpəti/

Ex: Meeting her like that, and there of all places, was true serendipity!
Gặp cô ấy như thế, và ở tất cả mọi nơi, đó thật là điều may mắn!

shun
shun (v.)

tránh, xa lánh
/ʃʌn/

Ex: She was shunned by her family when she remarried.
Cô bị xa lánh bởi gia đình khi cô tái hôn.

simulate
simulate (v.)

bắt chước, mô phỏng
/ˈsɪmjəleɪt/

Ex: Computer software can be used to simulate conditions on the seabed.
Phần mềm máy tính có thể được sử dụng để mô phỏng các điều kiện ở đáy biển.

sketchy
sketchy (adj.)

sơ sài, không đầy đủ
/ˈsketʃi/

Ex: He gave us a very sketchy account of his visit.
Ông đã cho chúng tôi thông tin sơ sài về chuyến thăm của ông.

sprawl
sprawl (n.)

vùng mở rộng lộn xộn; đống ngổn ngang (nhất là các toà nhà)
/sprɔːl/

Ex: attempts to control the fast-growing urban sprawl
những nỗ lực kiểm soát vùng đô thị phát triển nhanh lộn xộn

stagnate
stagnate (v.)

trì trệ, đình đốn
/stæɡˈneɪt/

Ex: Profits have stagnated.
Lợi nhuận đã chững lại.

staid
staid (adj.)

trầm tính; ù lì; phẳng lặng
/steɪd/

Ex: The museum is trying to get rid of its staid image.
Bảo tàng đang cố gắng để thoát khỏi hình ảnh trầm tính của nó.

steep
steep (adj.)

nhanh (tăng, giảm)
/stiːp/

Ex: Gas prices are expected to take steep climb next week.
Giá gas được dự kiến sẽ tăng nhanh vào tuần tới.

steer
steer (v.)

lái (tàu thuỷ, ô tô..)
/stɪər/

Ex: He steered the boat into the harbour.
Ông ấy lái thuyền vào bến cảng.

stroke
stroke (v.)

vuốt ve
/strəʊk/

Ex: He's a beautiful dog.Can I stroke him?
Nó là một con chó đẹp. Tôi có thể vuốt ve nó không?

stutter
stutter (v.)

nói lắp
/ˈstʌtər/

Ex: ‘W-w-what?’ he stuttered.
'C-ái-gì? "Anh lắp bắp.

superfluous
superfluous (adj.)

thừa thãi, không cần thiết
/suːˈpɜːfluəs/

Ex: The report was marred by a mass of superfluous detail.
Bản báo cáo bị ảnh hưởng bởi một loạt các chi tiết thừa thãi.

surpass
surpass (v.)

vượt qua, vượt xa
/səˈpɑːs/

Ex: The book's success surpassed everyone's expectations.
Sự thành công của cuốn sách đã vượt qua sự mong đợi của tất cả mọi người.

suspend
suspend (v.)

tạm ngừng; đình chỉ
/səˈspend/

Ex: Production has been suspended while safety checks are carried out.
Sản xuất đã bị tạm ngưng trong khi kiểm tra an toàn được thực hiện.

sycophant
sycophant (n.)

người nịnh hót, người bợ đỡ
/ˈsɪkəfænt/

Ex: The prime minister is surrounded by sycophants.
Thủ tướng được bao quanh bởi những người nịnh hót.

tantamount
tantamount (adj.)

đồng nghĩa với, tương đương với
/ˈtæntəmaʊnt/

Ex: If he resigned it would be tantamount to admitting that he was guilty.
Nếu ông từ chức, nó sẽ tương đương với việc thừa nhận rằng ông đã phạm tội.

tedious
tedious (adj.)

chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ
/'ti:djəs/

Ex: Counting merchandise all weekend is the most tedious job I can imagine.
Kiểm đếm hàng suốt kỳ nghỉ cuối tuần là một công việc tẻ nhạt nhất tôi có thể hình dung.

tempt
tempt (v.)

xúi giục, cám dỗ
/tempt/

Ex: I am tempted by the idea of driving across the country instead of flying.
Tôi bị cám dỗ bởi ý tưởng lái xe xuyên qua đất nước thay vì đi máy bay.

tentative
tentative (adj.)

tạm thời
/ˈtentətɪv/

Ex: I have tentative plans to take a trip to Seattle in July.
Tôi có kế hoạch tạm thời về một chuyến đi đến Seattle vào tháng Bảy.

terminate
terminate (v.)

chấm dứt, kết thúc
/ˈtɜːmɪneɪt/

Ex: The agreement was terminated immediately.
Thỏa thuận này đã được chấm dứt ngay lập tức.

thereby
thereby (adv.)

do đó
/ˌðeəˈbaɪ/

Ex: Regular exercise strengthens the heart, thereby reducing the risk of heart attack.
Tập thể dục thường xuyên tăng cường tim, do đó làm giảm nguy cơ đau tim.

torpid
torpid (adj.)

uể oải; thiếu năng lượng, sức sống
/ˈtɔːpɪd/

Ex: If you have a sudden loss of cabin pressure at 20,000 feet, passengers will become torpid and then lose consciousness.
Nếu bạn có một sự mất đột ngột của áp suất cabin tại 20.000 feet, hành khách sẽ trở nên uể oải và sau đó mất ý thức.

trauma
trauma (n.)

chấn thương tâm lí, tổn thương
/ˈtrɔːmə/

Ex: the effects of trauma and stress on the body
những ảnh hưởng của chấn thương và căng thẳng trên cơ thể

treacherous
treacherous (adj.)

dối trá, xảo quyệt
/ˈtretʃərəs/

Ex: He was weak, cowardly and treacherous.
Anh ta yếu đuối, hèn nhát và dối trá.

tremor
tremor (n.)

cơn động đất nhẹ; sự rung động nhẹ
/ˈtremər/

Ex: an earth tremor
một cơn chấn động đất

trigger
trigger (n.)

nguyên nhân thúc đẩy (đặc biệt là một điều tồi tệ xảy ra)
/ˈtrɪɡər/

Ex: The trigger for the strike was the closure of another factory.
Nguyên nhân cuộc đình công là việc đóng cửa nhà máy khác.

twist
twist (n.)

sự vặn, xoay
/twɪst/

Ex: She gave the lid another twist and it came off.
Cô ấy đã vặn cái nắp một lần nữa và nó rơi ra.

undertake
undertake (v.)

thực hiện
/ˌʌndɚˈteɪk/

Ex: Students are required to undertake simple experiments.
Sinh viên được yêu cầu thực hiện những thí nghiệm đơn giản.

unify
unify (v.)

thống nhất, hợp nhất
/ˈjuːnɪfaɪ/

Ex: The new leader hopes to unify the country.
Các nhà lãnh đạo mới hy vọng thống nhất đất nước.

upbeat
upbeat (adj.)

lạc quan, khả quan
/ˈʌpˌbiːt/

Ex: The tone of the speech was upbeat.
Giọng điệu của bài phát biểu lạc quan.

uproar
uproar (n.)

sự náo động, sự phản ứng
/ˈʌprɔːr/

Ex: The room was in (an) uproar.
Căn phòng ở trong sự náo động.

vanity
vanity (n.)

tính kiêu căng, tự cao tự đại
/ˈvænəti/

Ex: She had no personal vanity (= about her appearance).
Cô không có tính tự cao tự đại (= về ngoại hình của cô).

varsity
varsity (adj.)

được sử dụng để mô tả các hoạt động của các trường đại học Oxford và Cambridge, đặc biệt là các cuộc thi thể thao
/ˈvɑː.sə.ti/

Ex: the varsity match
trận đấu Varsity giữa Oxford và Cambridge

vehement
vehement (adj.)

kịch liệt, dữ dội
/ˈviːəmənt/

Ex: a vehement denial/attack/protest, etc.
từ chối kịch liệt / tấn công kịch liệt / chống đối kịch liệt, vv

venerable
venerable (adj.)

đáng tôn kính
/ˈvenərəbl/

Ex: a venerable old man
một ông lão đáng tôn kính

versatile
versatile (adj.)

đa năng, nhiều công dụng
/ˈvɜːsətaɪl/

Ex: This food processor is versatile. You can mix or chop up wet and dry foods.
Máy xay đa năng này rất đa năng. Bạn có thể trộn hoặc nghiền cả đồ ướt và đồ khô.

vex
vex (adj.)

khiên ai bực, lo lắng
/veks/

Ex: The memory of their conversation still vexed him.
Ký ức về cuộc nói chuyện của họ vẫn làm anh bực.

viable
viable (adj.)

có tính khả thi
/ˈvaɪəbl/

Ex: I am afraid your plan is not viable.
Tôi e rằng kế hoạch của bạn không có tính khả thi.

vigilant
vigilant (adj.)

cảnh giác, thận trọng
/ˈvɪdʒɪlənt/

Ex: Although this highway is a beautiful drive, you have to stay vigilant for deer and other animals in the road.
Mặc dù đường cao tốc là một quãng đường lái xe đẹp nhưng bạn vẫn phải cảnh giác với các con nai và các động vật khác trên đường.

vindicate
vindicate (v.)

chứng minh, bào chữa, minh oan
/ˈvɪndɪkeɪt/

Ex: I have every confidence that this decision will be fully vindicated.
Tôi có mọi sự tự tin rằng quyết định này sẽ được bào chữa hoàn toàn.

virtual
virtual (adj.)

thực sự
/ˈvɜːtʃuəl/

Ex: A virtual state of war exists between the two countries.
Tình trạng chiến tranh thực sự vẫn tồn tại giữa hai nước.

zenith
zenith (n.)

cực điểm, tột đỉnh
/ˈzenɪθ/

Ex: In the 1860s, Tolstoy was at the zenith of his achievement.
Trong những năm 1860, Tolstoy đã ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.

rocket

rocket (v.) : tăng vùn vụt
/ˈrɒkɪt/

Ex: Sales rocketed from 1,000 units last week to 5,000 units this week.
Doanh số vọt từ 1.000 đơn vị tuần trước lên 5.000 đơn vị trong tuần này.

rub

rub (v.) : cọ xát, chà xát
/rʌb/

Ex: Rub the surface with sandpaper before painting.
Chà xát bề mặt bằng giấy nhám trước khi sơn.

sabbatical

sabbatical (n.) : kì nghỉ phép
/səˈbætɪkəl/

Ex: to take a year's sabbatical
nhận kỳ nghỉ phép một năm

salient

salient (adj.) : quan trọng, nổi bật
/ˈseɪliənt/

Ex: The comments come amid heated debate over immigration, which is particularly salient in Italy.
Các ý kiến đưa ra giữa lúc cuộc tranh luận sôi nổi về vấn đề nhập cư, trong đó đặc biệt nổi bật ở Ý.

salvage

salvage (v.) : cứu nguy, cứu vãn
/ˈsælvɪdʒ/

Ex: What can I do to salvage my reputation? (= get a good reputation again)
Tôi có thể làm gì để cứu vãn danh tiếng của tôi? (= Có được một danh tiếng tốt một lần nữa)

savvy

savvy (n.) : hiểu biết, am hiểu
/ˈsævi/

Ex: political savvy
hiểu biết chính trị

scrupulous

scrupulous (adj.) : đắn đo, thận trọng
/ˈskruːpjələs/

Ex: He was scrupulous in all his business dealings.
Ông thận trọng trong tất cả các giao dịch kinh doanh của mình.

sedentary

sedentary (adj.) : ở một chỗ, ít đi chỗ khác, ít vận động
/ˈsedəntəri/

Ex: a sedentary job/occupation/lifestyle
một công việc ít vận động / việc làm ít vận động / lối sống ít vận động

serendipity

serendipity (n.) : sự may mắn, vận may
/ˌserənˈdɪpəti/

Ex: Meeting her like that, and there of all places, was true serendipity!
Gặp cô ấy như thế, và ở tất cả mọi nơi, đó thật là điều may mắn!

shun

shun (v.) : tránh, xa lánh
/ʃʌn/

Ex: She was shunned by her family when she remarried.
Cô bị xa lánh bởi gia đình khi cô tái hôn.

simulate

simulate (v.) : bắt chước, mô phỏng
/ˈsɪmjəleɪt/

Ex: Computer software can be used to simulate conditions on the seabed.
Phần mềm máy tính có thể được sử dụng để mô phỏng các điều kiện ở đáy biển.

sketchy

sketchy (adj.) : sơ sài, không đầy đủ
/ˈsketʃi/

Ex: He gave us a very sketchy account of his visit.
Ông đã cho chúng tôi thông tin sơ sài về chuyến thăm của ông.

sprawl

sprawl (n.) : vùng mở rộng lộn xộn; đống ngổn ngang (nhất là các toà nhà)
/sprɔːl/

Ex: attempts to control the fast-growing urban sprawl
những nỗ lực kiểm soát vùng đô thị phát triển nhanh lộn xộn

stagnate

stagnate (v.) : trì trệ, đình đốn
/stæɡˈneɪt/

Ex: Profits have stagnated.
Lợi nhuận đã chững lại.

staid

staid (adj.) : trầm tính; ù lì; phẳng lặng
/steɪd/

Ex: The museum is trying to get rid of its staid image.
Bảo tàng đang cố gắng để thoát khỏi hình ảnh trầm tính của nó.

steep

steep (adj.) : nhanh (tăng, giảm)
/stiːp/

Ex: Gas prices are expected to take steep climb next week.
Giá gas được dự kiến sẽ tăng nhanh vào tuần tới.

steer

steer (v.) : lái (tàu thuỷ, ô tô..)
/stɪər/

Ex: He steered the boat into the harbour.
Ông ấy lái thuyền vào bến cảng.

stroke

stroke (v.) : vuốt ve
/strəʊk/

Ex: He's a beautiful dog.Can I stroke him?
Nó là một con chó đẹp. Tôi có thể vuốt ve nó không?

stutter

stutter (v.) : nói lắp
/ˈstʌtər/

Ex: ‘W-w-what?’ he stuttered.
'C-ái-gì? "Anh lắp bắp.

superfluous

superfluous (adj.) : thừa thãi, không cần thiết
/suːˈpɜːfluəs/

Ex: The report was marred by a mass of superfluous detail.
Bản báo cáo bị ảnh hưởng bởi một loạt các chi tiết thừa thãi.

surpass

surpass (v.) : vượt qua, vượt xa
/səˈpɑːs/

Ex: The book's success surpassed everyone's expectations.
Sự thành công của cuốn sách đã vượt qua sự mong đợi của tất cả mọi người.

suspend

suspend (v.) : tạm ngừng; đình chỉ
/səˈspend/

Ex: Production has been suspended while safety checks are carried out.
Sản xuất đã bị tạm ngưng trong khi kiểm tra an toàn được thực hiện.

sycophant

sycophant (n.) : người nịnh hót, người bợ đỡ
/ˈsɪkəfænt/

Ex: The prime minister is surrounded by sycophants.
Thủ tướng được bao quanh bởi những người nịnh hót.

tantamount

tantamount (adj.) : đồng nghĩa với, tương đương với
/ˈtæntəmaʊnt/

Ex: If he resigned it would be tantamount to admitting that he was guilty.
Nếu ông từ chức, nó sẽ tương đương với việc thừa nhận rằng ông đã phạm tội.

tedious

tedious (adj.) : chán ngắt, tẻ nhạt, nhạt nhẽo, buồn tẻ
/'ti:djəs/

Giải thích: lasting or taking too long and not interesting
Ex: Counting merchandise all weekend is the most tedious job I can imagine.
Kiểm đếm hàng suốt kỳ nghỉ cuối tuần là một công việc tẻ nhạt nhất tôi có thể hình dung.

tempt

tempt (v.) : xúi giục, cám dỗ
/tempt/

Giải thích: to attract someone or make someone want to do or have something
Ex: I am tempted by the idea of driving across the country instead of flying.
Tôi bị cám dỗ bởi ý tưởng lái xe xuyên qua đất nước thay vì đi máy bay.

tentative

tentative (adj.) : tạm thời
/ˈtentətɪv/

Ex: I have tentative plans to take a trip to Seattle in July.
Tôi có kế hoạch tạm thời về một chuyến đi đến Seattle vào tháng Bảy.

terminate

terminate (v.) : chấm dứt, kết thúc
/ˈtɜːmɪneɪt/

Ex: The agreement was terminated immediately.
Thỏa thuận này đã được chấm dứt ngay lập tức.

thereby

thereby (adv.) : do đó
/ˌðeəˈbaɪ/

Ex: Regular exercise strengthens the heart, thereby reducing the risk of heart attack.
Tập thể dục thường xuyên tăng cường tim, do đó làm giảm nguy cơ đau tim.

torpid

torpid (adj.) : uể oải; thiếu năng lượng, sức sống
/ˈtɔːpɪd/

Ex: If you have a sudden loss of cabin pressure at 20,000 feet, passengers will become torpid and then lose consciousness.
Nếu bạn có một sự mất đột ngột của áp suất cabin tại 20.000 feet, hành khách sẽ trở nên uể oải và sau đó mất ý thức.

trauma

trauma (n.) : chấn thương tâm lí, tổn thương
/ˈtrɔːmə/

Ex: the effects of trauma and stress on the body
những ảnh hưởng của chấn thương và căng thẳng trên cơ thể

treacherous

treacherous (adj.) : dối trá, xảo quyệt
/ˈtretʃərəs/

Ex: He was weak, cowardly and treacherous.
Anh ta yếu đuối, hèn nhát và dối trá.

tremor

tremor (n.) : cơn động đất nhẹ; sự rung động nhẹ
/ˈtremər/

Ex: an earth tremor
một cơn chấn động đất

trigger

trigger (n.) : nguyên nhân thúc đẩy (đặc biệt là một điều tồi tệ xảy ra)
/ˈtrɪɡər/

Ex: The trigger for the strike was the closure of another factory.
Nguyên nhân cuộc đình công là việc đóng cửa nhà máy khác.

twist

twist (n.) : sự vặn, xoay
/twɪst/

Ex: She gave the lid another twist and it came off.
Cô ấy đã vặn cái nắp một lần nữa và nó rơi ra.

undertake

undertake (v.) : thực hiện
/ˌʌndɚˈteɪk/

Ex: Students are required to undertake simple experiments.
Sinh viên được yêu cầu thực hiện những thí nghiệm đơn giản.

unify

unify (v.) : thống nhất, hợp nhất
/ˈjuːnɪfaɪ/

Ex: The new leader hopes to unify the country.
Các nhà lãnh đạo mới hy vọng thống nhất đất nước.

upbeat

upbeat (adj.) : lạc quan, khả quan
/ˈʌpˌbiːt/

Ex: The tone of the speech was upbeat.
Giọng điệu của bài phát biểu lạc quan.

uproar

uproar (n.) : sự náo động, sự phản ứng
/ˈʌprɔːr/

Ex: The room was in (an) uproar.
Căn phòng ở trong sự náo động.

vanity

vanity (n.) : tính kiêu căng, tự cao tự đại
/ˈvænəti/

Ex: She had no personal vanity (= about her appearance).
Cô không có tính tự cao tự đại (= về ngoại hình của cô).

varsity

varsity (adj.) : được sử dụng để mô tả các hoạt động của các trường đại học Oxford và Cambridge, đặc biệt là các cuộc thi thể thao
/ˈvɑː.sə.ti/

Ex: the varsity match
trận đấu Varsity giữa Oxford và Cambridge

vehement

vehement (adj.) : kịch liệt, dữ dội
/ˈviːəmənt/

Ex: a vehement denial/attack/protest, etc.
từ chối kịch liệt / tấn công kịch liệt / chống đối kịch liệt, vv

venerable

venerable (adj.) : đáng tôn kính
/ˈvenərəbl/

Ex: a venerable old man
một ông lão đáng tôn kính

versatile

versatile (adj.) : đa năng, nhiều công dụng
/ˈvɜːsətaɪl/

Ex: This food processor is versatile. You can mix or chop up wet and dry foods.
Máy xay đa năng này rất đa năng. Bạn có thể trộn hoặc nghiền cả đồ ướt và đồ khô.

vex

vex (adj.) : khiên ai bực, lo lắng
/veks/

Ex: The memory of their conversation still vexed him.
Ký ức về cuộc nói chuyện của họ vẫn làm anh bực.

viable

viable (adj.) : có tính khả thi
/ˈvaɪəbl/

Ex: I am afraid your plan is not viable.
Tôi e rằng kế hoạch của bạn không có tính khả thi.

vigilant

vigilant (adj.) : cảnh giác, thận trọng
/ˈvɪdʒɪlənt/

Ex: Although this highway is a beautiful drive, you have to stay vigilant for deer and other animals in the road.
Mặc dù đường cao tốc là một quãng đường lái xe đẹp nhưng bạn vẫn phải cảnh giác với các con nai và các động vật khác trên đường.

vindicate

vindicate (v.) : chứng minh, bào chữa, minh oan
/ˈvɪndɪkeɪt/

Ex: I have every confidence that this decision will be fully vindicated.
Tôi có mọi sự tự tin rằng quyết định này sẽ được bào chữa hoàn toàn.

virtual

virtual (adj.) : thực sự
/ˈvɜːtʃuəl/

Ex: A virtual state of war exists between the two countries.
Tình trạng chiến tranh thực sự vẫn tồn tại giữa hai nước.

zenith

zenith (n.) : cực điểm, tột đỉnh
/ˈzenɪθ/

Ex: In the 1860s, Tolstoy was at the zenith of his achievement.
Trong những năm 1860, Tolstoy đã ở đỉnh cao trong sự nghiệp của mình.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập