Từ vựng Oxford - Phần 2

8,095

regular
regular (adj.)

đều đều, không thay đổi; thường lệ
/ˈreɡjələr/

Ex: The equipment is checked on a regular basis
Các thiết bị được kiểm tra một cách thường xuyên

reward
reward (n.)

tiền thưởng, vật thưởng (làm việc chăm chỉ...)
/rɪˈwɔːd/

Ex: Hard work brings its own rewards.
Làm việc chăm chỉ mang lại phần thưởng cho riêng bạn.

risk
risk (n.)

nguy cơ, sự nguy hiểm, sự rủi ro
/rɪsk/

Ex: The primary risk for most start-up businesses is insufficient capital.
Nguy cơ lớn nhất đối với hầu hết các cuộc khởi nghiệp là thiếu vốn.

shape
shape (n.)

hình dáng
/ʃeɪp/

Ex: She liked the shape of his nose.
Cô ấy thích hình dạng mũi anh ta.

soul
soul (n.)

linh hồn
/səʊl/

Ex: The howling wind sounded like the wailing of lost souls (= the spirits of dead people who are not in heaven)
Gió hú nghe như lời than khóc của những linh hồn đã mất (= các linh hồn của người chết không phải là ở trên trời)

studio
studio (n.)

phòng thu
/ˈstjuːdiəʊ/

Ex: I have never visited in a recording studio.
Tôi chưa bao giờ tham quan một phòng thu âm.

suffer
suffer (v.)

bị, chịu, chịu đựng, khổ sở vì
/ˈsʌfə/

Ex: He suffered intense pain
Anh ấy đang đã chịu đựng một nổi đau rất lớn

team
team (n.)

đội
/tiːm/

Ex: The team is not playing very well this season.
Đội chơi không được tốt vào mùa này.

thought
thought (n.)

đã nghĩ
/θɔːt/

Ex: I've just had a thought(= an idea)
Tôi chỉ có một ý nghĩ (= một ý tưởng)

three
three (cardinal no.)

số ba
/θriː/

Ex: She is only three years old.
Cô ấy mới ba tuổi.

toilet
toilet (n.)

phòng vệ sinh
/ˈtɔɪlɪt/

Ex: The toilet is overflowing.
Nước trong nhà vệ sinh bị tràn.

border
border (v.)

tiếp giáp với, giáp với
/ˈbɔːrdər/

Ex: The states border the Black Sea.
Các bang tiếp giáp với Biển Đen.

box
box (n.)

hộp
/bɑːks/

Ex: She kept all the letters in a box.
Cô ấy giữ tất cả các lá thư trong một cái hộp.

chair
chair (n.)

ghế tựa
/tʃeə(r)/

Ex: The chair has four legs.
Cái ghế tựa có bốn chân.

difference
difference (n.)

sự khác nhau
/ˈdɪfərəns/

Ex: There are no significant differences between the education systems of the two countries
Không có sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của hai nước

director
director (n.)

giám đốc
/dɪˈrektər/

Ex: He's on the board of directors.
Ông ấy nằm trong ban giám đốc.

excluding
excluding (prep.)

ngoại trừ
/ɪksˈkluːdɪŋ/

Ex: Lunch costs £10 per person, excluding drinks
Ăn trưa với mức giá £ 10 mỗi người, bao gồm đồ uống

fresh
fresh (adj.)

mùi tươi mới
/frɛʃ/

Ex: Are oranges fresh?
Cam có tươi không?

hammer
hammer (v.)

rèn
/ˈhæmə(r)/

Ex: Someone was hammering at the door
Ai đó đang rèn cái cửa

height
height (n.)

chiều cao, đỉnh cao
/hait/

Ex: The height of this room is 3 meters.
Chiều cao của căn phòng này là 3 mét.

improvement
improvement (n.)

sự cải thiện; sự trau dồi (trí tuệ, kiến thức...)
/ɪmˈpruːvmənt/

Ex: Sales figures continue to show signs of improvement
Số liệu bán hàng tiếp tục cho thấy dấu hiệu cải thiện

irritated
irritated (adj.)

bực mình, tức giận
/ˈɪrɪteɪtɪd/

Ex: She was getting more and more irritated at his comments
Cô đã nhận được nhiều hơn và nhiều hơn nữa kích thích ở ý kiến ​​của mình

load
load (v.)

chất hàng
/ləʊd/

Ex: We are loading the truck with vegetables.
Chúng tôi đang tải các xe tải với các loại rau.

magazine
magazine (n.)

tạp chí
/ˌmæɡəˈziːn/

Ex: She has written articles for several women’s magazines.
Cô ấy đã viết nhiều bài cho các tạp chí phụ nữ.

nail
nail (n.)

móng (tay, chân)
/neɪl/

Ex: Stop biting your nails!
Ngừng cắn móng tay của bạn!

offer
offer (n.)

đề xuất, đề nghị, chào mời, chào hàng
/'ɔfə/

Ex: Devon accepted our offer to write the business plan.
Devon đã chuấp thuận đề nghị của chúng tôi để viết một bản kế hoạch kinh doanh.

one
one (cardinal no.)

số một
/wʌn/

Ex: There's only room for one person.
Chỉ có phòng cho một người.

opposing
opposing (adj.)

đối chọi, trái ngược nhau
/əˈpəʊzɪŋ/

Ex: It is time for opposing factions to unite and work towards a common goal
Đó là thời gian phản đối phe phái để đoàn kết và làm việc hướng tới một mục tiêu chung

plan
plan (n.)

kế hoạch, dự án
/plæn/

Ex: Do you have any plans for the summer?
Bạn có kế hoạch nào cho mùa hè không?

pronounce
pronounce (v.)

phát âm
/prəˈnaʊns/

Ex: How do you pronounce your surname?
Họ của bạn phát âm như thế nào?

properly
properly (adv.)

một cách phù hợp
/ˈprɒpəli/

Ex: The television isn't working properly
TV không hoạt động đúng

prospect
prospect (n.)

viễn cảnh; triển vọng
/ˈprɑːspekt/

Ex: The candidate wanted to know the prospects of promotion in the job.
Các ứng cử viên muốn biết về triển vọng thăng tiến trong công việc.

rightly
rightly (adv.)

đúng đắn, có lí
/ˈraɪtli/

Ex: He was proud of his beautiful house, and rightly so
Anh ấy rất tự hào về ngôi nhà xinh đẹp của mình, và đúng như vậy

salt
salt (n.)

muối
/sɒlt/

Ex: What happens when you add too much salt?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn thêm quá nhiều muối?

shift
shift (v.)

chuyển dịch
/ʃɪft/

Ex: He shifted a little in his chair.
Anh ấy dịch chuyển một chút trên ghế của mình.

stick
stick (v.)

dính
/stɪk/

Ex: I tried to stick the pieces together with some glue.
Tôi đã cố dùng keo để dán dính các mảnh lại với nhau.

string
string (n.)

sợi dây
/strɪŋ/

Ex: The key is hanging on a string
Chìa khóa được treo trên một sợi dây

taste
taste (n.)

vị giác, nếm, sở thích, thị hiếu
/teist/

Ex: He has very good taste in music.
Anh ấy rất biết thưởng thức âm nhạc.

technical
technical (adj.)

kĩ thuật; thuộc về cơ khí và khoa học ứng dụng
/ˈteknɪkəl/

Ex: We offer free technical support for those buying our software
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho những người mua phần mềm của chúng tôi

therefore
therefore (adv.)

vì vậy
/ˈðeəfɔːr/

Ex: He's only 17 and therefore not eligible to vote
Cậu ấy chỉ mới 17 tuổi và do đó không đủ điều kiện để bỏ phiếu

advanced
advanced (adj.)

tiên tiến
/ədˈvɑːnst/

Ex: Since the hotel installed an advanced computer system, all operations have been functioning more smoothly.
Bởi vì khách sạn đã lắp đặt một hệ thống máy tính tiên tiến, mọi hoạt động đang được vận hành trơn tru.

ally
ally (n.)

nước đồng minh
/ˈælaɪ/

Ex: Can you name some of the allies?
Bạn hãy kể tên vài nước Đồng minh được không?

art
art (n.)

mỹ thuật
/ɑːt/

Ex: Her performance displayed great art.
Màn biểu diễn của cô ấy rất nghệ thuật.

attach
attach (v.)

đính kèm, kèm theo
/əˈtætʃ/

Ex: They have attached a number of conditions to the agreement (= said that the conditions must be part of the agreement)
Họ có kèm theo một số điều kiện để thỏa thuận (= nói rằng các điều kiện phải là một phần của thỏa thuận)

bottle
bottle (n.)

chai
/'bɑːtl/

Ex: I would like to buy a bottle of water.
Tôi muốn mua một chai nước.

chief
chief (n.)

người có cấp bậc cao nhất trong một tổ chức, một cơ quan
/tʃiːf/

Ex: He is a chief constable.
Anh ấy là cảnh sát trưởng.

regular

regular (adj.) : đều đều, không thay đổi; thường lệ
/ˈreɡjələr/

Ex: The equipment is checked on a regular basis
Các thiết bị được kiểm tra một cách thường xuyên

reward

reward (n.) : tiền thưởng, vật thưởng (làm việc chăm chỉ...)
/rɪˈwɔːd/

Ex: Hard work brings its own rewards.
Làm việc chăm chỉ mang lại phần thưởng cho riêng bạn.

risk

risk (n.) : nguy cơ, sự nguy hiểm, sự rủi ro
/rɪsk/

Giải thích: the possibility of something bad happening at some time in the future
Ex: The primary risk for most start-up businesses is insufficient capital.
Nguy cơ lớn nhất đối với hầu hết các cuộc khởi nghiệp là thiếu vốn.

shape

shape (n.) : hình dáng
/ʃeɪp/

Ex: She liked the shape of his nose.
Cô ấy thích hình dạng mũi anh ta.

soul

soul (n.) : linh hồn
/səʊl/

Ex: The howling wind sounded like the wailing of lost souls (= the spirits of dead people who are not in heaven)
Gió hú nghe như lời than khóc của những linh hồn đã mất (= các linh hồn của người chết không phải là ở trên trời)

studio

studio (n.) : phòng thu
/ˈstjuːdiəʊ/

Ex: I have never visited in a recording studio.
Tôi chưa bao giờ tham quan một phòng thu âm.

suffer

suffer (v.) : bị, chịu, chịu đựng, khổ sở vì
/ˈsʌfə/

Ex: He suffered intense pain
Anh ấy đang đã chịu đựng một nổi đau rất lớn

team

team (n.) : đội
/tiːm/

Ex: The team is not playing very well this season.
Đội chơi không được tốt vào mùa này.

thought

thought (n.) : đã nghĩ
/θɔːt/

Ex: I've just had a thought(= an idea)
Tôi chỉ có một ý nghĩ (= một ý tưởng)

three

three (cardinal no.) : số ba
/θriː/

Ex: She is only three years old.
Cô ấy mới ba tuổi.

toilet

toilet (n.) : phòng vệ sinh
/ˈtɔɪlɪt/

Ex: The toilet is overflowing.
Nước trong nhà vệ sinh bị tràn.

border

border (v.) : tiếp giáp với, giáp với
/ˈbɔːrdər/

Ex: The states border the Black Sea.
Các bang tiếp giáp với Biển Đen.

box

box (n.) : hộp
/bɑːks/

Ex: She kept all the letters in a box.
Cô ấy giữ tất cả các lá thư trong một cái hộp.

chair

chair (n.) : ghế tựa
/tʃeə(r)/

Ex: The chair has four legs.
Cái ghế tựa có bốn chân.

difference

difference (n.) : sự khác nhau
/ˈdɪfərəns/

Ex: There are no significant differences between the education systems of the two countries
Không có sự khác biệt giữa hệ thống giáo dục của hai nước

director

director (n.) : giám đốc
/dɪˈrektər/

Ex: He's on the board of directors.
Ông ấy nằm trong ban giám đốc.

excluding

excluding (prep.) : ngoại trừ
/ɪksˈkluːdɪŋ/

Ex: Lunch costs £10 per person, excluding drinks
Ăn trưa với mức giá £ 10 mỗi người, bao gồm đồ uống

fresh

fresh (adj.) : mùi tươi mới
/frɛʃ/

Ex: Are oranges fresh?
Cam có tươi không?

hammer

hammer (v.) : rèn
/ˈhæmə(r)/

Ex: Someone was hammering at the door
Ai đó đang rèn cái cửa

height

height (n.) : chiều cao, đỉnh cao
/hait/

Ex: The height of this room is 3 meters.
Chiều cao của căn phòng này là 3 mét.

improvement

improvement (n.) : sự cải thiện; sự trau dồi (trí tuệ, kiến thức...)
/ɪmˈpruːvmənt/

Ex: Sales figures continue to show signs of improvement
Số liệu bán hàng tiếp tục cho thấy dấu hiệu cải thiện

irritated

irritated (adj.) : bực mình, tức giận
/ˈɪrɪteɪtɪd/

Ex: She was getting more and more irritated at his comments
Cô đã nhận được nhiều hơn và nhiều hơn nữa kích thích ở ý kiến ​​của mình

load

load (v.) : chất hàng
/ləʊd/

Ex: We are loading the truck with vegetables.
Chúng tôi đang tải các xe tải với các loại rau.

magazine

magazine (n.) : tạp chí
/ˌmæɡəˈziːn/

Ex: She has written articles for several women’s magazines.
Cô ấy đã viết nhiều bài cho các tạp chí phụ nữ.

nail

nail (n.) : móng (tay, chân)
/neɪl/

Ex: Stop biting your nails!
Ngừng cắn móng tay của bạn!

offer

offer (n.) : đề xuất, đề nghị, chào mời, chào hàng
/'ɔfə/

Giải thích: to say that you are willing to do something for somebody
Ex: Devon accepted our offer to write the business plan.
Devon đã chuấp thuận đề nghị của chúng tôi để viết một bản kế hoạch kinh doanh.

one

one (cardinal no.) : số một
/wʌn/

Ex: There's only room for one person.
Chỉ có phòng cho một người.

opposing

opposing (adj.) : đối chọi, trái ngược nhau
/əˈpəʊzɪŋ/

Ex: It is time for opposing factions to unite and work towards a common goal
Đó là thời gian phản đối phe phái để đoàn kết và làm việc hướng tới một mục tiêu chung

plan

plan (n.) : kế hoạch, dự án
/plæn/

Giải thích: to make detailed arrangements for something you want to do in the future
Ex: Do you have any plans for the summer?
Bạn có kế hoạch nào cho mùa hè không?

pronounce

pronounce (v.) : phát âm
/prəˈnaʊns/

Ex: How do you pronounce your surname?
Họ của bạn phát âm như thế nào?

properly

properly (adv.) : một cách phù hợp
/ˈprɒpəli/

Ex: The television isn't working properly
TV không hoạt động đúng

prospect

prospect (n.) : viễn cảnh; triển vọng
/ˈprɑːspekt/

Ex: The candidate wanted to know the prospects of promotion in the job.
Các ứng cử viên muốn biết về triển vọng thăng tiến trong công việc.

rightly

rightly (adv.) : đúng đắn, có lí
/ˈraɪtli/

Ex: He was proud of his beautiful house, and rightly so
Anh ấy rất tự hào về ngôi nhà xinh đẹp của mình, và đúng như vậy

salt

salt (n.) : muối
/sɒlt/

Ex: What happens when you add too much salt?
Chuyện gì sẽ xảy ra khi bạn thêm quá nhiều muối?

shift

shift (v.) : chuyển dịch
/ʃɪft/

Ex: He shifted a little in his chair.
Anh ấy dịch chuyển một chút trên ghế của mình.

stick

stick (v.) : dính
/stɪk/

Ex: I tried to stick the pieces together with some glue.
Tôi đã cố dùng keo để dán dính các mảnh lại với nhau.

string

string (n.) : sợi dây
/strɪŋ/

Ex: The key is hanging on a string
Chìa khóa được treo trên một sợi dây

taste

taste (n.) : vị giác, nếm, sở thích, thị hiếu
/teist/

Giải thích: a person's ability to choose things that people recognize as being of good quality or appropriate
Ex: He has very good taste in music.
Anh ấy rất biết thưởng thức âm nhạc.

technical

technical (adj.) : kĩ thuật; thuộc về cơ khí và khoa học ứng dụng
/ˈteknɪkəl/

Ex: We offer free technical support for those buying our software
Chúng tôi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho những người mua phần mềm của chúng tôi

therefore

therefore (adv.) : vì vậy
/ˈðeəfɔːr/

Ex: He's only 17 and therefore not eligible to vote
Cậu ấy chỉ mới 17 tuổi và do đó không đủ điều kiện để bỏ phiếu

advanced

advanced (adj.) : tiên tiến
/ədˈvɑːnst/

Giải thích: having the most modern and recently developed ideas, methods, etc.
Ex: Since the hotel installed an advanced computer system, all operations have been functioning more smoothly.
Bởi vì khách sạn đã lắp đặt một hệ thống máy tính tiên tiến, mọi hoạt động đang được vận hành trơn tru.

ally

ally (n.) : nước đồng minh
/ˈælaɪ/

Ex: Can you name some of the allies?
Bạn hãy kể tên vài nước Đồng minh được không?

art

art (n.) : mỹ thuật
/ɑːt/

Ex: Her performance displayed great art.
Màn biểu diễn của cô ấy rất nghệ thuật.

attach

attach (v.) : đính kèm, kèm theo
/əˈtætʃ/

Ex: They have attached a number of conditions to the agreement (= said that the conditions must be part of the agreement)
Họ có kèm theo một số điều kiện để thỏa thuận (= nói rằng các điều kiện phải là một phần của thỏa thuận)

bottle

bottle (n.) : chai
/'bɑːtl/

Ex: I would like to buy a bottle of water.
Tôi muốn mua một chai nước.

chief

chief (n.) : người có cấp bậc cao nhất trong một tổ chức, một cơ quan
/tʃiːf/

Ex: He is a chief constable.
Anh ấy là cảnh sát trưởng.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập