Từ vựng SAT - Phần 18

4,965

steadfast
steadfast (adj.)

kiên định, trước sau như một
/ˈstedfɑːst/

Ex: steadfast loyalty
lòng trung thành kiên định

stigmatize
stigmatize (v.)

bêu xấu (ai), làm ô danh
/ˈstɪɡ.mə.taɪz/

Ex: She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock.
Cô đã bị sự kỳ thị của xã hội bởi vì cô đã có một đứa con ngoài giá thú.

stoic
stoic (n.)

người có thể chịu đựng nỗi đau hoặc rắc rối mà không phàn nàn hay thể hiện cảm xúc
/ˈstəʊɪk/

Ex: His stoic endurance
sức chịu đựng bền bỉ của cậu ấy

stoicism
stoicism (n.)

chủ nghĩa Stôic (chịu đựng đau đớn, khó khăn mà không than phiền hay thể hiện ra)
/ˈstəʊɪsɪzəm/

Ex: She showed great stoicism through all the pain.
Cô đã cho thấy sự chấp nhận vượt qua nổi đau một cách tuyệt vời.

stymie
stymie (v.)

cản trở; ngăn chặn
/ˈstaɪ.mi/

Ex: He found himself stymied by an old opponent.
Ông ấy thấy mình bị cản trở bởi một đối thủ cũ.

supercilious
supercilious (adj.)

kiêu kỳ, khinh khỉnh
/suːpəˈsɪliəs/

Ex: The dress shop assistant was very supercilious.
Những người bán hàng ở cửa hàng quần áo rất kiêu kỳ.

supplant
supplant (v.)

thay thế (nhất là điều gì, ai già hơn hay kém hiện đại hơn)
/səˈplɑːnt/

Ex: Printed books will soon be supplanted by e-books.
Các loại sách in sẽ sớm được thay thế bởi sách điện tử.

surfeit
surfeit (n.)

một lượng quá nhiều
/ˈsɜːfɪt/

Ex: Indigestion can be brought on by a surfeit of rich food.
Chứng khó tiêu có thể được gây ra bởi một tình trạng quá nhiều thực phẩm béo.

surreptitious
surreptitious (adj.)

bí mật, lén lút
/ˌsʌrəpˈtɪʃəs/

Ex: She sneaked a surreptitious glance at her watch.
Cô ấy liếc trộm đồng hồ của cô ấy một cách lén lút.

sycophant
sycophant (n.)

người nịnh hót, người bợ đỡ
/ˈsɪkəfænt/

Ex: The prime minister is surrounded by sycophants.
Thủ tướng được bao quanh bởi những người nịnh hót.

taciturn
taciturn (adj.)

ít nói, lầm lì, không cởi mở
/ˈtæsɪtɜːn/

Ex: a taciturn and serious young man
một thanh niên ít nói và nghiêm túc

tangential
tangential (adj.)

thuộc tiếp tuyến
/tænˈdʒenʃl/

Ex: a tangential argument
một đối số tiếp tuyến

torpor
torpor (n.)

trạng thái mê mệt, uể oải
/ˈtɔː.pər/

Ex: In the heat they sank into a state of torpor.
Trong cái nóng, họ chìm vào trạng thái ngủ mê.

tractable
tractable (adj.)

dễ xử lí, dễ kiểm soát
/ˈtræk.tə.bl̩/

Ex: This approach helps to make the issues more tractable.
Cách tiếp cận này giúp để làm cho vấn đề dễ xử lý hơn.

transgress
transgress (v.)

vi phạm; vượt quá giới hạn cho phép (đạo đức hoặc pháp luật)
/trænzˈɡres/

Ex: They had transgressed the bounds of decency.
Họ đã vượt quá giới hạn đạo đức.

turpitude
turpitude (n.)

việc làm xấu xa
/ˈtɜː.pɪ.tjuːd/

Ex: crimes of moral turpitude
tội ác xấu xa về mặt đạo đức

uncouth
uncouth (adj.)

thô lỗ, bất lịch sự
/ʌnˈkuːθ/

Ex: uncouth posture
tư thế bất lịch sự

unctuous
unctuous (adj.)

(nghĩa bóng) ngọt xớt (lời nói)
/ˈʌŋk.tju.əs/

Ex: his unctuous voice
giọng nói ngọt xớt của anh ta

underscore
underscore (v.)

nhấn mạnh
/ˌʌndəˈskɔːr/

Ex: The report underscores the importance of pre-school education.
Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục mầm non.

unflappable
unflappable (adj.)

bình tĩnh, không nao núng trong tình huống khó khăn
/ʌnˈflæp.ə.bl̩/

Ex: She's totally unflappable - you have to be when working in such a high-pressure environment.
Cô ấy hoàn toàn bình tĩnh - bạn phải có tính cách đó khi làm việc trong một môi trường áp lực cao như vậy.

upbraid
upbraid (v.)

trách mắng
/ʌpˈbreɪd/

Ex: His wife upbraided him for his irresponsible handling of the family finances
Vợ của anh ta đã trách mắng anh ta về cách xử lý vô trách nhiệm của anh về tài chính của gia đình.

usurp
usurp (v.)

chiếm đoạt (vị trí, quyền lực của ai)
/juːˈzɜːp/

Ex: Some people have accused city council members of trying to usurp the mayor's power.
Một số người đã buộc tội các thành viên hội đồng thành phố đang cố gắng để chiếm đoạt quyền lực của thị trưởng.

vacillate
vacillate (v.)

do dự, dao động
/ˈvæs.ɪ.leɪt/

Ex: The country's leaders are still vacillating between confrontation and compromise.
Các nhà lãnh đạo của đất nước vẫn còn đang do dự giữa đối đầu và thỏa hiệp.

vapid
vapid (adj.)

nhạt nhẽo, không hứng thú
/ˈvæp.ɪd/

Ex: She's attractive, but vapid.
Cô ta hấp dẫn nhưng nhạt nhẽo.

venal
venal (adj.)

dễ mua chuộc, dễ hối lộ
/ˈviː.nəl/

Ex: venal journalists
những nhà báo dễ bị mua chuộc

venerate
venerate (v.)

sùng kính, coi như là thiêng liêng; tôn kính
/ˈvenəreɪt/

Ex: The monk was subsequently venerated as a saint.
Các tu sĩ sau đó đã được sùng kính như một vị thánh.

veracity
veracity (n.)

tính xác thực; sự trung thực
/vəˈræs.ɪ.ti/

Ex: They questioned the veracity of her story.
Họ đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện của cô.

verbose
verbose (adj.)

dài dòng
/vɜːˈbəʊs/

Ex: a verbose speaker
một người nói dài dòng

viable
viable (adj.)

có tính khả thi
/ˈvaɪəbl/

Ex: I am afraid your plan is not viable.
Tôi e rằng kế hoạch của bạn không có tính khả thi.

vignette
vignette (n.)

đoản văn, đoạn kịch ngắn (mô tả cái gì, tính cách của một con người..)
/vɪˈnjet/

Ex: a charming vignette of Edwardian life
một đoạn kịch ngắn quyến rũ về cuộc sống của Edwardian

vilify
vilify (v.)

gièm pha, nói xấu
/ˈvɪlɪfaɪ/

Ex: He was vilified in the press for his comments.
Anh ấy đã bị nói xấu trên báo chí về những lời nhận xét của anh ấy

vindicate
vindicate (v.)

chứng minh, bào chữa, minh oan
/ˈvɪndɪkeɪt/

Ex: I have every confidence that this decision will be fully vindicated.
Tôi có mọi sự tự tin rằng quyết định này sẽ được bào chữa hoàn toàn.

vitriolic
vitriolic (adj.)

đầy căm giận; cay độc (nghĩa bóng)
/ˌvɪtriˈɒlɪk/

Ex: The newspaper launched a vitriolic attack on the president.
Tờ báo đã phát động một cuộc tấn công cay độc về tổng thống.

volatile
volatile (adj.)

nhiều biến động; dễ trở nên xấu đi hay nguy hiểm hơn
/ˈvɒlətaɪl/

Ex: a volatile exchange rate
một biến động tỷ giá

voluble
voluble (adj.)

Lưu loát, trơn tru, trôi chảy
/ˈvɒljʊbl/

Ex: a voluble speech
một bài diễn văn lưu loát

voracious
voracious (adj.)

tham ăn, phàm ăn
/vəˈreɪʃəs/

Ex: a voracious eater
một người ăn phàm ăn

watershed
watershed (n.)

lưu vực sông, đầu nguồn
/ˈwɔːtəʃed/

Ex: the Mackenzie River watershed
lưu vực sông Mackenzie

steadfast

steadfast (adj.) : kiên định, trước sau như một
/ˈstedfɑːst/

Ex: steadfast loyalty
lòng trung thành kiên định

stigmatize

stigmatize (v.) : bêu xấu (ai), làm ô danh
/ˈstɪɡ.mə.taɪz/

Ex: She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock.
Cô đã bị sự kỳ thị của xã hội bởi vì cô đã có một đứa con ngoài giá thú.

stoic

stoic (n.) : người có thể chịu đựng nỗi đau hoặc rắc rối mà không phàn nàn hay thể hiện cảm xúc
/ˈstəʊɪk/

Ex: His stoic endurance
sức chịu đựng bền bỉ của cậu ấy

stoicism

stoicism (n.) : chủ nghĩa Stôic (chịu đựng đau đớn, khó khăn mà không than phiền hay thể hiện ra)
/ˈstəʊɪsɪzəm/

Ex: She showed great stoicism through all the pain.
Cô đã cho thấy sự chấp nhận vượt qua nổi đau một cách tuyệt vời.

stymie

stymie (v.) : cản trở; ngăn chặn
/ˈstaɪ.mi/

Ex: He found himself stymied by an old opponent.
Ông ấy thấy mình bị cản trở bởi một đối thủ cũ.

supercilious

supercilious (adj.) : kiêu kỳ, khinh khỉnh
/suːpəˈsɪliəs/

Ex: The dress shop assistant was very supercilious.
Những người bán hàng ở cửa hàng quần áo rất kiêu kỳ.

supplant

supplant (v.) : thay thế (nhất là điều gì, ai già hơn hay kém hiện đại hơn)
/səˈplɑːnt/

Ex: Printed books will soon be supplanted by e-books.
Các loại sách in sẽ sớm được thay thế bởi sách điện tử.

surfeit

surfeit (n.) : một lượng quá nhiều
/ˈsɜːfɪt/

Ex: Indigestion can be brought on by a surfeit of rich food.
Chứng khó tiêu có thể được gây ra bởi một tình trạng quá nhiều thực phẩm béo.

surreptitious

surreptitious (adj.) : bí mật, lén lút
/ˌsʌrəpˈtɪʃəs/

Ex: She sneaked a surreptitious glance at her watch.
Cô ấy liếc trộm đồng hồ của cô ấy một cách lén lút.

sycophant

sycophant (n.) : người nịnh hót, người bợ đỡ
/ˈsɪkəfænt/

Ex: The prime minister is surrounded by sycophants.
Thủ tướng được bao quanh bởi những người nịnh hót.

taciturn

taciturn (adj.) : ít nói, lầm lì, không cởi mở
/ˈtæsɪtɜːn/

Ex: a taciturn and serious young man
một thanh niên ít nói và nghiêm túc

tangential

tangential (adj.) : thuộc tiếp tuyến
/tænˈdʒenʃl/

Ex: a tangential argument
một đối số tiếp tuyến

torpor

torpor (n.) : trạng thái mê mệt, uể oải
/ˈtɔː.pər/

Ex: In the heat they sank into a state of torpor.
Trong cái nóng, họ chìm vào trạng thái ngủ mê.

tractable

tractable (adj.) : dễ xử lí, dễ kiểm soát
/ˈtræk.tə.bl̩/

Ex: This approach helps to make the issues more tractable.
Cách tiếp cận này giúp để làm cho vấn đề dễ xử lý hơn.

transgress

transgress (v.) : vi phạm; vượt quá giới hạn cho phép (đạo đức hoặc pháp luật)
/trænzˈɡres/

Ex: They had transgressed the bounds of decency.
Họ đã vượt quá giới hạn đạo đức.

turpitude

turpitude (n.) : việc làm xấu xa
/ˈtɜː.pɪ.tjuːd/

Ex: crimes of moral turpitude
tội ác xấu xa về mặt đạo đức

uncouth

uncouth (adj.) : thô lỗ, bất lịch sự
/ʌnˈkuːθ/

Ex: uncouth posture
tư thế bất lịch sự

unctuous

unctuous (adj.) : (nghĩa bóng) ngọt xớt (lời nói)
/ˈʌŋk.tju.əs/

Ex: his unctuous voice
giọng nói ngọt xớt của anh ta

underscore

underscore (v.) : nhấn mạnh
/ˌʌndəˈskɔːr/

Ex: The report underscores the importance of pre-school education.
Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục mầm non.

unflappable

unflappable (adj.) : bình tĩnh, không nao núng trong tình huống khó khăn
/ʌnˈflæp.ə.bl̩/

Ex: She's totally unflappable - you have to be when working in such a high-pressure environment.
Cô ấy hoàn toàn bình tĩnh - bạn phải có tính cách đó khi làm việc trong một môi trường áp lực cao như vậy.

upbraid

upbraid (v.) : trách mắng
/ʌpˈbreɪd/

Ex: His wife upbraided him for his irresponsible handling of the family finances
Vợ của anh ta đã trách mắng anh ta về cách xử lý vô trách nhiệm của anh về tài chính của gia đình.

usurp

usurp (v.) : chiếm đoạt (vị trí, quyền lực của ai)
/juːˈzɜːp/

Ex: Some people have accused city council members of trying to usurp the mayor's power.
Một số người đã buộc tội các thành viên hội đồng thành phố đang cố gắng để chiếm đoạt quyền lực của thị trưởng.

vacillate

vacillate (v.) : do dự, dao động
/ˈvæs.ɪ.leɪt/

Ex: The country's leaders are still vacillating between confrontation and compromise.
Các nhà lãnh đạo của đất nước vẫn còn đang do dự giữa đối đầu và thỏa hiệp.

vapid

vapid (adj.) : nhạt nhẽo, không hứng thú
/ˈvæp.ɪd/

Ex: She's attractive, but vapid.
Cô ta hấp dẫn nhưng nhạt nhẽo.

venal

venal (adj.) : dễ mua chuộc, dễ hối lộ
/ˈviː.nəl/

Ex: venal journalists
những nhà báo dễ bị mua chuộc

venerate

venerate (v.) : sùng kính, coi như là thiêng liêng; tôn kính
/ˈvenəreɪt/

Ex: The monk was subsequently venerated as a saint.
Các tu sĩ sau đó đã được sùng kính như một vị thánh.

veracity

veracity (n.) : tính xác thực; sự trung thực
/vəˈræs.ɪ.ti/

Ex: They questioned the veracity of her story.
Họ đặt câu hỏi về tính xác thực của câu chuyện của cô.

verbose

verbose (adj.) : dài dòng
/vɜːˈbəʊs/

Ex: a verbose speaker
một người nói dài dòng

viable

viable (adj.) : có tính khả thi
/ˈvaɪəbl/

Ex: I am afraid your plan is not viable.
Tôi e rằng kế hoạch của bạn không có tính khả thi.

vignette

vignette (n.) : đoản văn, đoạn kịch ngắn (mô tả cái gì, tính cách của một con người..)
/vɪˈnjet/

Ex: a charming vignette of Edwardian life
một đoạn kịch ngắn quyến rũ về cuộc sống của Edwardian

vilify

vilify (v.) : gièm pha, nói xấu
/ˈvɪlɪfaɪ/

Ex: He was vilified in the press for his comments.
Anh ấy đã bị nói xấu trên báo chí về những lời nhận xét của anh ấy

vindicate

vindicate (v.) : chứng minh, bào chữa, minh oan
/ˈvɪndɪkeɪt/

Ex: I have every confidence that this decision will be fully vindicated.
Tôi có mọi sự tự tin rằng quyết định này sẽ được bào chữa hoàn toàn.

vitriolic

vitriolic (adj.) : đầy căm giận; cay độc (nghĩa bóng)
/ˌvɪtriˈɒlɪk/

Ex: The newspaper launched a vitriolic attack on the president.
Tờ báo đã phát động một cuộc tấn công cay độc về tổng thống.

volatile

volatile (adj.) : nhiều biến động; dễ trở nên xấu đi hay nguy hiểm hơn
/ˈvɒlətaɪl/

Ex: a volatile exchange rate
một biến động tỷ giá

voluble

voluble (adj.) : Lưu loát, trơn tru, trôi chảy
/ˈvɒljʊbl/

Ex: a voluble speech
một bài diễn văn lưu loát

voracious

voracious (adj.) : tham ăn, phàm ăn
/vəˈreɪʃəs/

Ex: a voracious eater
một người ăn phàm ăn

watershed

watershed (n.) : lưu vực sông, đầu nguồn
/ˈwɔːtəʃed/

Ex: the Mackenzie River watershed
lưu vực sông MackenzieBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập