Từ vựng Sinh viên - Phần 4

3,364

accelerate
accelerate (v.)

thúc đẩy, tăng tốc
/əkˈseləreɪt/

Ex: I accelerated to overtake the bus.
Tôi tăng tốc để bắt kịp xe buýt.

accomplishment
accomplishment (n.)

thành tựu, thành tích; sự hoàn thành, sự làm xong
/ə'kɔmpliʃmənt/

Ex: The success of the company was based on its early accomplishments.
Sự thành công của công ty được dựa trên những thành tựu trước đó của nó.

acquire
acquire (v.)

đạt được, thu được
/ə'kwaiə/

Ex: He has acquired a good knowledge of English.
Cậu ấy đã đạt được một kiến thức tốt về tiếng Anh.

activate
activate (v.)

kích hoạt
/ˈæktɪveɪt/

Ex: The burglar alarm is activated by movement.
Báo động chống trộm được kích hoạt bằng chuyển động.

adapt
adapt (v.)

thích nghi (với môi trường...)
/əˈdæpt/

Ex: Most of these tools have been specially adapted for use by disabled people.
Hầu hết những công cụ này đã được điều chỉnh đặc biệt để thích hợp cho những người tàn tật.

adjust
adjust (v.)

điều chỉnh
/əˈdʒʌst/

Ex: If the chair is too high you can adjust it to suit you.
Nếu chiếc ghế quá cao, cậu có thể điều chỉnh để nó vừa với cậu.

administrator
administrator (n.)

người quản lý
/ədˈmɪnɪstreɪtər/

Ex: How to become an HR Administrator?
Làm thế nào để trở thành một nhà quản lí nhân sự?

adopt
adopt (v.)

chọn, áp dụng, chấp nhận và làm theo
/əˈdɑːpt/

Ex: The couple have decided to adopt a foreign child.
Cặp vợ chồng đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc.

advertise
advertise (v.)

quảng cáo, đăng tin (tuyển dụng...)
/ˈædvərtaɪz/

Ex: Companies are not allowed to advertise cigarettes on television any more.
Các công ty không được phép quảng cáo thuốc lá trên truyền hình nữa.

advise
advise (v.)

khuyên
/ədˈvaɪz/

Ex: I think I'd advise leaving the company.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ khuyên rời khỏi công ty.

advocate
advocate (v.)

chủ trương, tán thành
/ˈædvəkeɪt/

Ex: He advocates human rights.
Ông ấy ủng hộ nhân quyền.

affirm
affirm (v.)

khẳng định, xác nhận; quả quyết
/əˈfɜːrm/

Ex: I can affirm that no one will lose their job.
Tôi có thể khẳng định rằng sẽ không có ai bị mất việc làm.

allocate
allocate (v.)

cấp cho, phân phối
/ˈæləkeɪt/

Ex: The office manager did not allocate enough money to purchase software.
Người quản lý văn phòng không cấp đủ tiền để mua sắm phần mềm.

analyse
analyse (v.)

phân tích
/ˈænəlaɪz/

Ex: The job involves gathering and analysing data.
Công việc liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu.

appoint
appoint (v.)

chỉ định, bổ nhiệm
/əˈpɔɪnt/

Ex: He's just been appointed as director of the publishing division.
Anh ấy vừa được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận xuất bản.

approve
approve (v.)

chấp thuận
/əˈpruːv/

Ex: We had to wait months for the council to approve our plans to extend the house.
Chúng tôi phải đợi trong nhiều tháng để các hội đồng phê duyệt kế hoạch của chúng tôi mở rộng ngôi nhà.

assign
assign (v.)

phân công
/əˈsaɪn/

Ex: In my family, I am assigned to take out the garbage.
Trong gia đình tôi, tôi được phân công đổ rác.

assurance
assurance (n.)

sự cam đoan, bảo đảm
/ə'ʃuərəns/

Ex: The sales associate gave his assurance that the missing keyboard would be replaced the next day.
Đối tác bán hàng cam đoan rằng ngày mai bàn phím lỗi sẽ được thay.

audit
audit (v.)

kiểm toán
/'ɔ:dit/

Ex: The independent accountants audited the company's books.
Những kế toán viên độc lập đã kiểm toán sổ sách kế toán của công ty.

authorize
authorize (v.)

uỷ quyền, cho phép, cho quyền
/´ɔ:θə¸raiz/

Ex: We cannot share the test results with you until we have been authorized to do so by your doctor.
Chúng tôi không thể chia sẻ kết quả xét nghiệm với anh cho đến khi chúng tôi được cho phép làm như vậy bởi bác sĩ của anh.

automation
automation (n.)

sự tự động hoá; kỹ thuật tự động
/ˌɔːtəˈmeɪʃn

Ex: Automation meant the loss of many factory jobs.
Tự động hóa có nghĩa là mất nhiều việc làm trong nhà máy.

bachelor
bachelor (n.)

cử nhân
/ˈbætʃələr/

Ex: He has a Bachelor of Science.
Anh ta có bằng cử nhân khoa học.

bankrupt
bankrupt (adj.)

vỡ nợ, phá sản
/ˈbæŋkrʌpt/

Ex: They went bankrupt in 2009.
Họ đã phá sản trong năm 2009.

bonus
bonus (n.)

tiền thưởng, điểm cộng
/'bounəs/

Ex: One of the great bonuses of retirement is having time to spare.
Một trong những điểm cộng tuyệt vời của việc về hưu là có thời gian rảnh rỗi.

calculate
calculate (v.)

tính, tính toán
/ˈkælkjuleɪt/

Ex: It's difficult to calculate how long the move will take.
Thật khó để tính toán di chuyển sẽ mất bao lâu.

capability
capability (n.)

khả năng, năng lực
/ˌkeɪpəˈbɪləti/

Ex: Age affects the range of a person's capabilities.
Độ tuổi ảnh hưởng đến khả năng làm việc của một người.

cater
cater (v.)

cung cấp thức ăn và đồ uống cho một sự kiện
/ˈkeɪtər/

Ex: Most of our work now involves catering for weddings.
Hầu hết các công việc của chúng tôi hiện nay liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống cho đám cưới.

certify
certify (v.)

chứng nhận, chứng thực (bằng văn bản)
/ˈsɜːrtɪfaɪ/

Ex: He was certified dead on arrival.
Ông ấy đã được chứng thực là đã chết khi đến.

circulate
circulate (v.)

lưu hành, truyền
/ˈsɜːrkjəleɪt/

Ex: The document will be circulated to all members.
Tài liệu này sẽ được truyền đến tất cả các thành viên.

clarify
clarify (v.)

làm cho sáng sủa, dễ hiểu
/ˈklærəfaɪ/

Ex: This matter must be clarified.
Vấn đề này phải được làm rõ.

classify
classify (v.)

phân loại
/ˈklæsɪfaɪ/

Ex: The books in the library are classified by subject.
Sách trong thư viện được phân loại theo môn học.

collaborate
collaborate (v.)

cộng tác
/kəˈlæbəreɪt/

Ex: Researchers around the world are collaborating to develop a new vaccine.
Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang cộng tác để phát triển một loại vắc xin mới.

commodity
commodity (n.)

(Kinh tế) hàng hóa
/kəˈmɑːdəti/

Ex: Crude oil is the world's most important commodity.
Dầu thô là hàng hóa quan trọng nhất của thế giới.

communicate
communicate (v.)

giao tiếp
/kəˈmjuːnɪkeɪt/

Ex: Thanks to the invention of the telephone, we can communicate with others all over the world.
Nhờ sự ra đời của điện thoại, chúng ta có thể giao tiếp với những người khác trên thế giới.

compile
compile (v.)

soạn, biên soạn, soạn thảo
/kəmˈpaɪl/

Ex: The clerk is responsible for compiling the orders at the end of the day.
Người nhân viên chịu trách nhiệm soạn các đơn đặt hàng vào cuối ngày.

comply
comply (v.)

tuân theo, đồng ý làm theo
/kəmˈplaɪ/

Ex: They refused to comply with the UN resolution.
Họ từ chối tuân theo các nghị quyết của LHQ.

conclude
conclude (v.)

kết luận, quyết định
/kən'klu:d/

Ex: After long discussions, the board has concluded that the project has to be canceled.
Sau những cuộc tranh luận dài, ủy ban đã kết luận rằng dự án phải bị hủy bỏ.

confidential
confidential (adj.)

giữ kín, bí mật
/ˌkɑːnfɪˈdenʃl/

Ex: What we have talked about today is confidential.
Những gì chúng ta đã nói chuyện về ngày hôm nay là bí mật.

connect
connect (v.)

Kết nối
/kəˈnekt/

Ex: The towns are connected by train and bus services.
Các thị trấn được kết nối với nhau bởi các dịch vụ tàu lửa và xe buýt.

consult
consult (v.)

tham khảo, hỏi ý kiến, quan tâm
/kən'sʌlt/

Ex: If the pain continues, consult your doctor.
Nếu cơn đau vẫn tiếp tục, thì bạn tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

cooperate
cooperate (v.)

hợp tác
/koʊˈɑːpəreɪt/

Ex: The two groups agreed to cooperate with each other.
Hai nhóm đã đồng ý hợp tác với nhau.

coordinate
coordinate (v.)

kết hợp
/kou'ɔ:dneit/

Ex: You should coordinate your activities with those of other groups.
Em nên kết hợp hoạt động của các em với hoạt động của các nhóm khác.

counsel
counsel (v.)

tư vấn
/ˈkaʊnsl/

Ex: Therapists were brought in to counsel the bereaved.
Các bác sĩ trị liệu được đưa đến để tư vấn cho gia quyến người chết

coursework
coursework (n.)

quá trình học tập
/ˈkɔːrswɜːrk/

Ex: Coursework accounts for 40% of the final marks.
Qúa trình học tập chiếm khoảng 40% điểm tổng kết

criticize
criticize (v.)

phê bình, chỉ trích
/ˈkrɪtɪsaɪz/

Ex: The government has been criticized.
Chính phủ đã bị chỉ trích.

customize
customize (v.)

(Tin học) tùy chỉnh
/ˈkʌstəmaɪz/

Ex: You can customize the software in several ways.
Bạn có thể tùy chỉnh phần mềm theo nhiều cách.

deadline
deadline (n.)

thời hạn chót
/ˈdedlaɪn/

Ex: The deadline for paying this years's taxes is just two weeks away.
Hạn chót cho việc nộp thuế cho năm nay chỉ còn cách 2 tuần.

decision-making
decision-making (n.)

việc ra quyết định

Ex: All the staff should be involved in the decision-making process.
Tất cả các nhân viên nên được tham gia vào quá trình ra quyết định.

accelerate

accelerate (v.) : thúc đẩy, tăng tốc
/əkˈseləreɪt/

Ex: I accelerated to overtake the bus.
Tôi tăng tốc để bắt kịp xe buýt.

accomplishment

accomplishment (n.) : thành tựu, thành tích; sự hoàn thành, sự làm xong
/ə'kɔmpliʃmənt/

Giải thích: an impressive thing that is done or achieved after a lot of work
Ex: The success of the company was based on its early accomplishments.
Sự thành công của công ty được dựa trên những thành tựu trước đó của nó.

acquire

acquire (v.) : đạt được, thu được
/ə'kwaiə/

Giải thích: to gain something by your own efforts
Ex: He has acquired a good knowledge of English.
Cậu ấy đã đạt được một kiến thức tốt về tiếng Anh.

activate

activate (v.) : kích hoạt
/ˈæktɪveɪt/

Ex: The burglar alarm is activated by movement.
Báo động chống trộm được kích hoạt bằng chuyển động.

adapt

adapt (v.) : thích nghi (với môi trường...)
/əˈdæpt/

Ex: Most of these tools have been specially adapted for use by disabled people.
Hầu hết những công cụ này đã được điều chỉnh đặc biệt để thích hợp cho những người tàn tật.

adjust

adjust (v.) : điều chỉnh
/əˈdʒʌst/

Ex: If the chair is too high you can adjust it to suit you.
Nếu chiếc ghế quá cao, cậu có thể điều chỉnh để nó vừa với cậu.

administrator

administrator (n.) : người quản lý
/ədˈmɪnɪstreɪtər/

Ex: How to become an HR Administrator?
Làm thế nào để trở thành một nhà quản lí nhân sự?

adopt

adopt (v.) : chọn, áp dụng, chấp nhận và làm theo
/əˈdɑːpt/

Ex: The couple have decided to adopt a foreign child.
Cặp vợ chồng đã quyết định nhận nuôi một đứa trẻ ngoại quốc.

advertise

advertise (v.) : quảng cáo, đăng tin (tuyển dụng...)
/ˈædvərtaɪz/

Ex: Companies are not allowed to advertise cigarettes on television any more.
Các công ty không được phép quảng cáo thuốc lá trên truyền hình nữa.

advise

advise (v.) : khuyên
/ədˈvaɪz/

Ex: I think I'd advise leaving the company.
Tôi nghĩ rằng tôi sẽ khuyên rời khỏi công ty.

advocate

advocate (v.) : chủ trương, tán thành
/ˈædvəkeɪt/

Ex: He advocates human rights.
Ông ấy ủng hộ nhân quyền.

affirm

affirm (v.) : khẳng định, xác nhận; quả quyết
/əˈfɜːrm/

Ex: I can affirm that no one will lose their job.
Tôi có thể khẳng định rằng sẽ không có ai bị mất việc làm.

allocate

allocate (v.) : cấp cho, phân phối
/ˈæləkeɪt/

Giải thích: to give something officially to somebody / something for a particular purpose
Ex: The office manager did not allocate enough money to purchase software.
Người quản lý văn phòng không cấp đủ tiền để mua sắm phần mềm.

analyse

analyse (v.) : phân tích
/ˈænəlaɪz/

Ex: The job involves gathering and analysing data.
Công việc liên quan đến việc thu thập và phân tích dữ liệu.

appoint

appoint (v.) : chỉ định, bổ nhiệm
/əˈpɔɪnt/

Ex: He's just been appointed as director of the publishing division.
Anh ấy vừa được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận xuất bản.

approve

approve (v.) : chấp thuận
/əˈpruːv/

Ex: We had to wait months for the council to approve our plans to extend the house.
Chúng tôi phải đợi trong nhiều tháng để các hội đồng phê duyệt kế hoạch của chúng tôi mở rộng ngôi nhà.

assign

assign (v.) : phân công
/əˈsaɪn/

Ex: In my family, I am assigned to take out the garbage.
Trong gia đình tôi, tôi được phân công đổ rác.

assurance

assurance (n.) : sự cam đoan, bảo đảm
/ə'ʃuərəns/

Giải thích: a statement that something will certainly be true or will certainly happen
Ex: The sales associate gave his assurance that the missing keyboard would be replaced the next day.
Đối tác bán hàng cam đoan rằng ngày mai bàn phím lỗi sẽ được thay.

audit

audit (v.) : kiểm toán
/'ɔ:dit/

Giải thích: to officially examine the financial accounts of a company.
Ex: The independent accountants audited the company's books.
Những kế toán viên độc lập đã kiểm toán sổ sách kế toán của công ty.

authorize

authorize (v.) : uỷ quyền, cho phép, cho quyền
/´ɔ:θə¸raiz/

Giải thích: to give official permission for something
Ex: We cannot share the test results with you until we have been authorized to do so by your doctor.
Chúng tôi không thể chia sẻ kết quả xét nghiệm với anh cho đến khi chúng tôi được cho phép làm như vậy bởi bác sĩ của anh.

automation

automation (n.) : sự tự động hoá; kỹ thuật tự động
/ˌɔːtəˈmeɪʃn

Ex: Automation meant the loss of many factory jobs.
Tự động hóa có nghĩa là mất nhiều việc làm trong nhà máy.

bachelor

bachelor (n.) : cử nhân
/ˈbætʃələr/

Ex: He has a Bachelor of Science.
Anh ta có bằng cử nhân khoa học.

bankrupt

bankrupt (adj.) : vỡ nợ, phá sản
/ˈbæŋkrʌpt/

Ex: They went bankrupt in 2009.
Họ đã phá sản trong năm 2009.

bonus

bonus (n.) : tiền thưởng, điểm cộng
/'bounəs/

Ex: One of the great bonuses of retirement is having time to spare.
Một trong những điểm cộng tuyệt vời của việc về hưu là có thời gian rảnh rỗi.

calculate

calculate (v.) : tính, tính toán
/ˈkælkjuleɪt/

Ex: It's difficult to calculate how long the move will take.
Thật khó để tính toán di chuyển sẽ mất bao lâu.

capability

capability (n.) : khả năng, năng lực
/ˌkeɪpəˈbɪləti/

Ex: Age affects the range of a person's capabilities.
Độ tuổi ảnh hưởng đến khả năng làm việc của một người.

cater

cater (v.) : cung cấp thức ăn và đồ uống cho một sự kiện
/ˈkeɪtər/

Ex: Most of our work now involves catering for weddings.
Hầu hết các công việc của chúng tôi hiện nay liên quan đến việc cung cấp thức ăn và đồ uống cho đám cưới.

certify

certify (v.) : chứng nhận, chứng thực (bằng văn bản)
/ˈsɜːrtɪfaɪ/

Ex: He was certified dead on arrival.
Ông ấy đã được chứng thực là đã chết khi đến.

circulate

circulate (v.) : lưu hành, truyền
/ˈsɜːrkjəleɪt/

Ex: The document will be circulated to all members.
Tài liệu này sẽ được truyền đến tất cả các thành viên.

clarify

clarify (v.) : làm cho sáng sủa, dễ hiểu
/ˈklærəfaɪ/

Ex: This matter must be clarified.
Vấn đề này phải được làm rõ.

classify

classify (v.) : phân loại
/ˈklæsɪfaɪ/

Ex: The books in the library are classified by subject.
Sách trong thư viện được phân loại theo môn học.

collaborate

collaborate (v.) : cộng tác
/kəˈlæbəreɪt/

Ex: Researchers around the world are collaborating to develop a new vaccine.
Các nhà nghiên cứu trên toàn thế giới đang cộng tác để phát triển một loại vắc xin mới.

commodity

commodity (n.) : (Kinh tế) hàng hóa
/kəˈmɑːdəti/

Ex: Crude oil is the world's most important commodity.
Dầu thô là hàng hóa quan trọng nhất của thế giới.

communicate

communicate (v.) : giao tiếp
/kəˈmjuːnɪkeɪt/

Ex: Thanks to the invention of the telephone, we can communicate with others all over the world.
Nhờ sự ra đời của điện thoại, chúng ta có thể giao tiếp với những người khác trên thế giới.

compile

compile (v.) : soạn, biên soạn, soạn thảo
/kəmˈpaɪl/

Giải thích: to produce a book, list, report, etc. by bringing together different items, articles, songs, etc.
Ex: The clerk is responsible for compiling the orders at the end of the day.
Người nhân viên chịu trách nhiệm soạn các đơn đặt hàng vào cuối ngày.

comply

comply (v.) : tuân theo, đồng ý làm theo
/kəmˈplaɪ/

Ex: They refused to comply with the UN resolution.
Họ từ chối tuân theo các nghị quyết của LHQ.

conclude

conclude (v.) : kết luận, quyết định
/kən'klu:d/

Giải thích: to decide or believe something as a result of what you have heard or seen.
Ex: After long discussions, the board has concluded that the project has to be canceled.
Sau những cuộc tranh luận dài, ủy ban đã kết luận rằng dự án phải bị hủy bỏ.

confidential

confidential (adj.) : giữ kín, bí mật
/ˌkɑːnfɪˈdenʃl/

Ex: What we have talked about today is confidential.
Những gì chúng ta đã nói chuyện về ngày hôm nay là bí mật.

connect

connect (v.) : Kết nối
/kəˈnekt/

Ex: The towns are connected by train and bus services.
Các thị trấn được kết nối với nhau bởi các dịch vụ tàu lửa và xe buýt.

consult

consult (v.) : tham khảo, hỏi ý kiến, quan tâm
/kən'sʌlt/

Giải thích: to go to someone for information or advice
Ex: If the pain continues, consult your doctor.
Nếu cơn đau vẫn tiếp tục, thì bạn tham khảo ý kiến bác sĩ của bạn.

cooperate

cooperate (v.) : hợp tác
/koʊˈɑːpəreɪt/

Ex: The two groups agreed to cooperate with each other.
Hai nhóm đã đồng ý hợp tác với nhau.

coordinate

coordinate (v.) : kết hợp
/kou'ɔ:dneit/

Giải thích: to organize the different parts of an activity and the people
Ex: You should coordinate your activities with those of other groups.
Em nên kết hợp hoạt động của các em với hoạt động của các nhóm khác.

counsel

counsel (v.) : tư vấn
/ˈkaʊnsl/

Ex: Therapists were brought in to counsel the bereaved.
Các bác sĩ trị liệu được đưa đến để tư vấn cho gia quyến người chết

coursework

coursework (n.) : quá trình học tập
/ˈkɔːrswɜːrk/

Ex: Coursework accounts for 40% of the final marks.
Qúa trình học tập chiếm khoảng 40% điểm tổng kết

criticize

criticize (v.) : phê bình, chỉ trích
/ˈkrɪtɪsaɪz/

Ex: The government has been criticized.
Chính phủ đã bị chỉ trích.

customize

customize (v.) : (Tin học) tùy chỉnh
/ˈkʌstəmaɪz/

Ex: You can customize the software in several ways.
Bạn có thể tùy chỉnh phần mềm theo nhiều cách.

deadline

deadline (n.) : thời hạn chót
/ˈdedlaɪn/

Giải thích: a point in time by which something must be done
Ex: The deadline for paying this years's taxes is just two weeks away.
Hạn chót cho việc nộp thuế cho năm nay chỉ còn cách 2 tuần.

decision-making

decision-making (n.) : việc ra quyết định

Ex: All the staff should be involved in the decision-making process.
Tất cả các nhân viên nên được tham gia vào quá trình ra quyết định.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập