Từ vựng TOEFL - Phần 11

2,832

misconception
misconception (n.)

quan niệm sai, sự hiểu sai
/ˌmɪskənˈsepʃən/

Ex: Because of a misconception, many people arrived late to my party.
Bởi vì một hiểu lầm, nhiều người đến muộn trong bữa tiệc của tôi.

mislead
mislead (v.)

làm cho mê muội, làm cho lầm đường lạc lối
/mɪsˈliːd/

Ex: We were misled by the guide.
Chúng tôi bị người hướng dẫn đưa đi nhầm đường.

monologue
monologue (n.)

cuộc độc thoại
/ˈmɒnəlɒɡ/

Ex: There is more monologue than dialogue in this play.
Có nhiều cuộc độc thoại hơn đối thoại trong vở kịch này.

monotonous
monotonous (adj.)

đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
/məˈnɒtənəs/

Ex: New secretaries came and went with monotonous regularity.
Các bí thư mới đến và đi đều đều.

mundane
mundane (adj.)

không thú vị, không hấp dẫn; bình thường, nhàm chán
/mʌnˈdeɪn/

Ex: Sitting by a river meditating is nice, but real spirituality comes from making the mundane sacred.
Ngồi một thiền bên sông là tốt đẹp, nhưng tâm linh thật sự xuất phát từ việc biến các việc trần tục trở nên linh thiên.

murky
murky (adj.)

không rõ ràng; âm u, tối tăm
/ˈmɜːki/

Ex: It was a murky night.
Đó là một đêm tăm tối.

muster
muster (v.)

tập hợp hết mức có thể (sự ủng hộ, lòng can đảm,...)
/ˈmʌstər/

Ex: We mustered what support we could for the plan.
Chúng tôi đã tập trung hỗ trợ những gì chúng tôi có thể cho kế hoạch.

myriad
myriad (n.)

vô số, rất nhiều
/ˈmɪr.i.əd/

Ex: Designs are available in a myriad of colours.
Thiết kế có sẵn có vô số màu sắc.

negligible
negligible (adj.)

không đáng kể
/ˈneɡlɪdʒəbl/

Ex: The cost was negligible.
Các chi phí không đáng kể.

nettle
nettle (v.)

chọc tức
/ˈnetl/

Ex: My remarks clearly nettled her.
Nhận xét của tôi rõ ràng là chọc tức cô ấy.

nocturnal
nocturnal (adj.)

(hoạt động) về đêm
/nɒkˈtɜːnəl/

Ex: Most bats are nocturnal.
Hầu hết các con dơi thì hoạt động về đêm.

nostalgic
nostalgic (adj.)

luyến tiếc quá khứ, hoài niệm
/nɒsˈtældʒɪk/

Ex: I feel quite nostalgic for the place where I grew up.
Tôi cảm thấy khá hoài niệm về nơi tôi đã lớn lên.

oblivious
oblivious (adj.)

không chú ý đến
/əˈblɪviəs/

Ex: He drove off, oblivious of the damage he had caused.
Ông ta lái xe đi, không chú ý đến những thiệt hại mà ông đã gây ra.

obsolete
obsolete (adj.)

lỗi thời, lạc hậu
/ˈɒbsəliːt/

Ex: With technological changes many traditional skills have become obsolete.
Với những thay đổi của công nghệ nhiều kỹ năng truyền thống đã trở nên lỗi thời.

omen
omen (n.)

điềm
/ˈəʊmən/

Ex: It was a bad omen
Đó là một điềm xấu

ominous
ominous (adj.)

báo điềm xấu, đáng ngại
/ˈɒmɪnəs/

Ex: She picked up the phone but there was an ominous silence at the other end.
Cô nhấc điện thoại lên, nhưng đã có một sự im lặng đáng ngại ở đầu kia.

onus
onus (n.)

nhiệm vụ, trách nhiệm
/ˈəʊnəs/

Ex: The onus is on employers to follow health and safety laws.
Trách nhiệm những người sử dụng lao động là tuân theo pháp luật về sức khỏe và an toàn.

outburst
outburst (n.)

bộc phát (cảm xúc, hành vi)
/ˈaʊtbɜːst/

Ex: She was scared by his violent outburst.
Cô sợ bởi cơn bạo lực bộc phát của anh ta.

outlaw
outlaw (v.)

đặt ra ngoài vòng pháp luật; cấm
/ˈaʊtlɔː/

Ex: The government outlaw certain addictive drugs.
Chính phủ đã cấm một số loại thuốc gây nghiện.

override
override (v.)

dùng quyền hành để bác bỏ quyết định của ai
/ˌəʊvəˈraɪd/

Ex: The chairman overrode the committee's objections and signed the agreement.
Chủ tịch gạt bỏ sự phản đối của Ủy ban và đã kí kết hợp đồng.

overthrow
overthrow (v.)

lật đổ
/ˌəʊvəˈθrəʊ/

Ex: The president was overthrown in a military coup.
Tổng thống bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự.

painstaking
painstaking (adj.)

cần nhiều nỗ lực và sự tỉ mỉ
/ˈpeɪnzˌteɪkɪŋ/

Ex: It took months of painstaking research to write the book.
Phải mất nhiều tháng nghiên cứu kỹ lưỡng để viết cuốn sách.

parody
parody (n.)

văn, thơ, hành động nhại lại ai, cái gì đó để giải trí hay gây cười
/ˈpærədi/

Ex: This is a parody of a horror film.
Đây là một hành động nhại lại bộ phim kinh dị.

partisan
partisan (adj.)

thiên vị, thiên lệch
/ˌpɑːtɪˈzæn/

Ex: Most newspapers are politically partisan.
Hầu hết các tờ báo là thiên về chính trị.

pecuniary
pecuniary (adj.)

(thuộc) tiền
/pɪˈkjuːnjəri/

Ex: pecuniary aid
sự giúp đỡ về tiền tài

penetrate
penetrate (v.)

đâm thủng, xuyên qua
/ˈpenɪtreɪt/

Ex: The knife had penetrated his chest.
Con dao đã đâm xuyên vào ngực của anh ấy.

peril
peril (n.)

(mối) hiểm nguy
/ˈperəl/

Ex: The country's economy is now in grave peril.
Nền kinh tế của đất nước hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng.

perish
perish (v.)

diệt vong, thiệt mạng
/ˈperɪʃ/

Ex: A family of four perished in the fire.
Một gia đình bốn người thiệt mạng trong đám cháy.

perpendicular
perpendicular (adj.)

vuông góc
/ˌpɜːpənˈdɪkjʊlər/

Ex: Are the lines perpendicular to each other?
Có phải là các đường thẳng vuông góc với nhau không?

perpetual
perpetual (adj.)

không ngừng, liên tục; vĩnh viễn
/pəˈpetʃuəl/

Ex: There is the perpetual noise of traffic.
Có tiếng ồn giao thông diễn ra liên tục.

perverse
perverse (adj.)

ngang bướng, ngoan cố
/pəˈvɜːs/

Ex: He's a perverse child.
Anh ta là một đứa trẻ ương bướng.

pigment
pigment (n.)

sắc tố
/ˈpɪɡmənt/

Ex: Haemoglobin is the red pigment found in blood.
Hemoglobin là sắc tố màu đỏ được tìm thấy trong máu.

poignant
poignant (adj.)

gây xúc động, chua xót, sâu sắc
/ˈpɔɪnjənt/

Ex: Her face was a poignant reminder of the passing of time.
Gương mặt cô là một lời nhắc nhở chua xót về sự qua đi của thời gian.

ponder
ponder (v.)

nghĩ ngợi (về cái gì)
/ˈpɒndər/

Ex: She pondered over his words.
Cô nghĩ ngợi về lời nói của cậu ta.

precarious
precarious (adj.)

bấp bênh, không ổn định; nguy hiểm
/prɪˈkeəriəs/

Ex: He earned a precarious living as an artist.
Ông đã có một cuộc sống bấp bênh như một nghệ sĩ.

predominant
predominant (adj.)

ưu thế
/prɪˈdɒmɪnənt/

Ex: Research is the predominant part of my job.
Nghiên cứu là một phần chiếm ưu thế trong nghề nghiệp của tôi.

prerogative
prerogative (n.)

đặc quyền
/prɪˈrɒɡətɪv/

Ex: In many countries education is still the prerogative of the rich.
Ở nhiều quốc gia, giáo dục là đặc quyền của những người giàu có.

presumption
presumption (n.)

giả định
/prɪˈzʌmpʃən/

Ex: The article makes too many false presumptions.
Bài báo đưa ra quá nhiều giả định sai lầm.

prevail
prevail (v.)

thịnh hành, thường xảy ra nhiều (ở một thời gian hay thời điểm)
/prɪˈveɪl/

Ex: It's according to the custom that prevailed in those days.
Đó là theo phong tục thịnh hành thời bấy giờ.

prevalent
prevalent (adj.)

phổ biến
/ˈprevələnt/

Ex: The disease is even more prevalent in Latin America.
Dịch bệnh này thậm chí còn phổ biến hơn ở các nước Mỹ Latinh.

prodigious
prodigious (adj.)

to lớn, lớn lao; phi thường
/prəˈdɪdʒəs/

Ex: She was a prodigious musician.
Cô ấy là một nghệ sĩ phi thường.

prolong
prolong (v.)

kéo dài thời gian (của việc gì đó)
/prəʊˈlɒŋ/

Ex: The operation could prolong his life by two or three years.
Ca mổ có thể kéo dài cuộc sống của anh ấy tới hai hoặc ba năm.

propensity
propensity (n.)

thiên hướng
/prəʊˈpensəti/

Ex: He showed a propensity for violence.
Anh ấy đã cho thấy một thiên hướng bạo lực.

proponent
proponent (n.)

người ủng hộ một ý tưởng hoặc đường lối hoạt động
/prəʊˈpəʊnənt/

Ex: He is one of the leading proponents of capital punishment.
Ông là một trong những người ủng hộ hàng đầu về hình phạt tử hình.

propriety
propriety (n.)

sự đúng đắn, sự đúng mực
/prəˈpraɪəti/

Ex: Nobody questioned the propriety of her being there alone.
Không ai nghi ngờ tính đúng đắn về việc cô ấy ở đó một mình.

prowess
prowess (n.)

sự tinh thông, sự thành thạo
/ˈpraʊɪs/

Ex: She used her hunting prowess to survive in the woods for a week.
Cô ấy đã sử dụng sự tinh thông về săn bắn để tồn tại trong rừng một tuần.

punitive
punitive (adj.)

để trừng phạt
/ˈpjuːnətɪv/

Ex: It's a punitive action for him.
Đó là hành động trừng phạt cho anh ta.

reciprocal
reciprocal (adj.)

qua lại, tương hỗ
/rɪˈsɪprəkəl/

Ex: The two colleges have a reciprocal arrangement whereby students from one college can attend classes at the other.
Hai trường cao đẳng có sự sắp xếp qua lại, theo đó sinh viên từ một trường cao đẳng có thể tham dự lớp học ở trường kia.

redeem
redeem (v.)

đền bù; bù lại
/rɪˈdiːm/

Ex: His good points redeem his faults.
Những điểm tốt của anh ta bù lại cho những điểm xấu.

refrain
refrain (v.)

kềm chế
/rɪˈfreɪn/

Ex: Please refrain from smoking.
Xin vui lòng kiềm chế việc hút thuốc.

misconception

misconception (n.) : quan niệm sai, sự hiểu sai
/ˌmɪskənˈsepʃən/

Ex: Because of a misconception, many people arrived late to my party.
Bởi vì một hiểu lầm, nhiều người đến muộn trong bữa tiệc của tôi.

mislead

mislead (v.) : làm cho mê muội, làm cho lầm đường lạc lối
/mɪsˈliːd/

Ex: We were misled by the guide.
Chúng tôi bị người hướng dẫn đưa đi nhầm đường.

monologue

monologue (n.) : cuộc độc thoại
/ˈmɒnəlɒɡ/

Ex: There is more monologue than dialogue in this play.
Có nhiều cuộc độc thoại hơn đối thoại trong vở kịch này.

monotonous

monotonous (adj.) : đều đều, đơn điệu, buồn tẻ
/məˈnɒtənəs/

Ex: New secretaries came and went with monotonous regularity.
Các bí thư mới đến và đi đều đều.

mundane

mundane (adj.) : không thú vị, không hấp dẫn; bình thường, nhàm chán
/mʌnˈdeɪn/

Ex: Sitting by a river meditating is nice, but real spirituality comes from making the mundane sacred.
Ngồi một thiền bên sông là tốt đẹp, nhưng tâm linh thật sự xuất phát từ việc biến các việc trần tục trở nên linh thiên.

murky

murky (adj.) : không rõ ràng; âm u, tối tăm
/ˈmɜːki/

Ex: It was a murky night.
Đó là một đêm tăm tối.

muster

muster (v.) : tập hợp hết mức có thể (sự ủng hộ, lòng can đảm,...)
/ˈmʌstər/

Ex: We mustered what support we could for the plan.
Chúng tôi đã tập trung hỗ trợ những gì chúng tôi có thể cho kế hoạch.

myriad

myriad (n.) : vô số, rất nhiều
/ˈmɪr.i.əd/

Ex: Designs are available in a myriad of colours.
Thiết kế có sẵn có vô số màu sắc.

negligible

negligible (adj.) : không đáng kể
/ˈneɡlɪdʒəbl/

Ex: The cost was negligible.
Các chi phí không đáng kể.

nettle

nettle (v.) : chọc tức
/ˈnetl/

Ex: My remarks clearly nettled her.
Nhận xét của tôi rõ ràng là chọc tức cô ấy.

nocturnal

nocturnal (adj.) : (hoạt động) về đêm
/nɒkˈtɜːnəl/

Ex: Most bats are nocturnal.
Hầu hết các con dơi thì hoạt động về đêm.

nostalgic

nostalgic (adj.) : luyến tiếc quá khứ, hoài niệm
/nɒsˈtældʒɪk/

Ex: I feel quite nostalgic for the place where I grew up.
Tôi cảm thấy khá hoài niệm về nơi tôi đã lớn lên.

oblivious

oblivious (adj.) : không chú ý đến
/əˈblɪviəs/

Ex: He drove off, oblivious of the damage he had caused.
Ông ta lái xe đi, không chú ý đến những thiệt hại mà ông đã gây ra.

obsolete

obsolete (adj.) : lỗi thời, lạc hậu
/ˈɒbsəliːt/

Ex: With technological changes many traditional skills have become obsolete.
Với những thay đổi của công nghệ nhiều kỹ năng truyền thống đã trở nên lỗi thời.

omen

omen (n.) : điềm
/ˈəʊmən/

Ex: It was a bad omen
Đó là một điềm xấu

ominous

ominous (adj.) : báo điềm xấu, đáng ngại
/ˈɒmɪnəs/

Ex: She picked up the phone but there was an ominous silence at the other end.
Cô nhấc điện thoại lên, nhưng đã có một sự im lặng đáng ngại ở đầu kia.

onus

onus (n.) : nhiệm vụ, trách nhiệm
/ˈəʊnəs/

Ex: The onus is on employers to follow health and safety laws.
Trách nhiệm những người sử dụng lao động là tuân theo pháp luật về sức khỏe và an toàn.

outburst

outburst (n.) : bộc phát (cảm xúc, hành vi)
/ˈaʊtbɜːst/

Ex: She was scared by his violent outburst.
Cô sợ bởi cơn bạo lực bộc phát của anh ta.

outlaw

outlaw (v.) : đặt ra ngoài vòng pháp luật; cấm
/ˈaʊtlɔː/

Ex: The government outlaw certain addictive drugs.
Chính phủ đã cấm một số loại thuốc gây nghiện.

override

override (v.) : dùng quyền hành để bác bỏ quyết định của ai
/ˌəʊvəˈraɪd/

Ex: The chairman overrode the committee's objections and signed the agreement.
Chủ tịch gạt bỏ sự phản đối của Ủy ban và đã kí kết hợp đồng.

overthrow

overthrow (v.) : lật đổ
/ˌəʊvəˈθrəʊ/

Ex: The president was overthrown in a military coup.
Tổng thống bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự.

painstaking

painstaking (adj.) : cần nhiều nỗ lực và sự tỉ mỉ
/ˈpeɪnzˌteɪkɪŋ/

Ex: It took months of painstaking research to write the book.
Phải mất nhiều tháng nghiên cứu kỹ lưỡng để viết cuốn sách.

parody

parody (n.) : văn, thơ, hành động nhại lại ai, cái gì đó để giải trí hay gây cười
/ˈpærədi/

Ex: This is a parody of a horror film.
Đây là một hành động nhại lại bộ phim kinh dị.

partisan

partisan (adj.) : thiên vị, thiên lệch
/ˌpɑːtɪˈzæn/

Ex: Most newspapers are politically partisan.
Hầu hết các tờ báo là thiên về chính trị.

pecuniary

pecuniary (adj.) : (thuộc) tiền
/pɪˈkjuːnjəri/

Ex: pecuniary aid
sự giúp đỡ về tiền tài

penetrate

penetrate (v.) : đâm thủng, xuyên qua
/ˈpenɪtreɪt/

Ex: The knife had penetrated his chest.
Con dao đã đâm xuyên vào ngực của anh ấy.

peril

peril (n.) : (mối) hiểm nguy
/ˈperəl/

Ex: The country's economy is now in grave peril.
Nền kinh tế của đất nước hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng.

perish

perish (v.) : diệt vong, thiệt mạng
/ˈperɪʃ/

Ex: A family of four perished in the fire.
Một gia đình bốn người thiệt mạng trong đám cháy.

perpendicular

perpendicular (adj.) : vuông góc
/ˌpɜːpənˈdɪkjʊlər/

Ex: Are the lines perpendicular to each other?
Có phải là các đường thẳng vuông góc với nhau không?

perpetual

perpetual (adj.) : không ngừng, liên tục; vĩnh viễn
/pəˈpetʃuəl/

Ex: There is the perpetual noise of traffic.
Có tiếng ồn giao thông diễn ra liên tục.

perverse

perverse (adj.) : ngang bướng, ngoan cố
/pəˈvɜːs/

Ex: He's a perverse child.
Anh ta là một đứa trẻ ương bướng.

pigment

pigment (n.) : sắc tố
/ˈpɪɡmənt/

Ex: Haemoglobin is the red pigment found in blood.
Hemoglobin là sắc tố màu đỏ được tìm thấy trong máu.

poignant

poignant (adj.) : gây xúc động, chua xót, sâu sắc
/ˈpɔɪnjənt/

Ex: Her face was a poignant reminder of the passing of time.
Gương mặt cô là một lời nhắc nhở chua xót về sự qua đi của thời gian.

ponder

ponder (v.) : nghĩ ngợi (về cái gì)
/ˈpɒndər/

Ex: She pondered over his words.
Cô nghĩ ngợi về lời nói của cậu ta.

precarious

precarious (adj.) : bấp bênh, không ổn định; nguy hiểm
/prɪˈkeəriəs/

Ex: He earned a precarious living as an artist.
Ông đã có một cuộc sống bấp bênh như một nghệ sĩ.

predominant

predominant (adj.) : ưu thế
/prɪˈdɒmɪnənt/

Ex: Research is the predominant part of my job.
Nghiên cứu là một phần chiếm ưu thế trong nghề nghiệp của tôi.

prerogative

prerogative (n.) : đặc quyền
/prɪˈrɒɡətɪv/

Ex: In many countries education is still the prerogative of the rich.
Ở nhiều quốc gia, giáo dục là đặc quyền của những người giàu có.

presumption

presumption (n.) : giả định
/prɪˈzʌmpʃən/

Ex: The article makes too many false presumptions.
Bài báo đưa ra quá nhiều giả định sai lầm.

prevail

prevail (v.) : thịnh hành, thường xảy ra nhiều (ở một thời gian hay thời điểm)
/prɪˈveɪl/

Ex: It's according to the custom that prevailed in those days.
Đó là theo phong tục thịnh hành thời bấy giờ.

prevalent

prevalent (adj.) : phổ biến
/ˈprevələnt/

Ex: The disease is even more prevalent in Latin America.
Dịch bệnh này thậm chí còn phổ biến hơn ở các nước Mỹ Latinh.

prodigious

prodigious (adj.) : to lớn, lớn lao; phi thường
/prəˈdɪdʒəs/

Ex: She was a prodigious musician.
Cô ấy là một nghệ sĩ phi thường.

prolong

prolong (v.) : kéo dài thời gian (của việc gì đó)
/prəʊˈlɒŋ/

Ex: The operation could prolong his life by two or three years.
Ca mổ có thể kéo dài cuộc sống của anh ấy tới hai hoặc ba năm.

propensity

propensity (n.) : thiên hướng
/prəʊˈpensəti/

Ex: He showed a propensity for violence.
Anh ấy đã cho thấy một thiên hướng bạo lực.

proponent

proponent (n.) : người ủng hộ một ý tưởng hoặc đường lối hoạt động
/prəʊˈpəʊnənt/

Ex: He is one of the leading proponents of capital punishment.
Ông là một trong những người ủng hộ hàng đầu về hình phạt tử hình.

propriety

propriety (n.) : sự đúng đắn, sự đúng mực
/prəˈpraɪəti/

Ex: Nobody questioned the propriety of her being there alone.
Không ai nghi ngờ tính đúng đắn về việc cô ấy ở đó một mình.

prowess

prowess (n.) : sự tinh thông, sự thành thạo
/ˈpraʊɪs/

Ex: She used her hunting prowess to survive in the woods for a week.
Cô ấy đã sử dụng sự tinh thông về săn bắn để tồn tại trong rừng một tuần.

punitive

punitive (adj.) : để trừng phạt
/ˈpjuːnətɪv/

Ex: It's a punitive action for him.
Đó là hành động trừng phạt cho anh ta.

reciprocal

reciprocal (adj.) : qua lại, tương hỗ
/rɪˈsɪprəkəl/

Ex: The two colleges have a reciprocal arrangement whereby students from one college can attend classes at the other.
Hai trường cao đẳng có sự sắp xếp qua lại, theo đó sinh viên từ một trường cao đẳng có thể tham dự lớp học ở trường kia.

redeem

redeem (v.) : đền bù; bù lại
/rɪˈdiːm/

Ex: His good points redeem his faults.
Những điểm tốt của anh ta bù lại cho những điểm xấu.

refrain

refrain (v.) : kềm chế
/rɪˈfreɪn/

Ex: Please refrain from smoking.
Xin vui lòng kiềm chế việc hút thuốc.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập