[TED] Stanley McChrystal: Listen, learn ... then lead

9,196


2 bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập