Cuộc sống


Problems are not stop signs, they are guidelines.

Problems are not stop signs, they are guidelines.

Khó khăn không phải là dấu hiệu để ta ngừng mà nó là chỉ dẫn để ta vượt qua.

Robert H. Schuller 642


What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

What you get by achieving your goals is not as important as what you become by achieving your goals.

Điều bạn gặt hái khi đạt được mục tiêu không quan trọng bằng chính con người mình trở thành.

Zig Ziglar 644


The journey of a thousand miles begins with one step.

The journey of a thousand miles begins with one step.

Hành trình vạn dặm khởi đầu bằng một bước chân.

Lao Tzu 1,830


No matter how many weapons you have, no matter how great your technology might be, the world cannot life without love.

No matter how many weapons you have, no matter how great your technology might be, the world cannot life without love.

Bất kể bao nhiêu vũ khí ta có, bất kể công nghệ ta tuyệt vời bao nhiêu, thì thế giới cũng không thể sống mà thiếu đi tình yêu thương.

Castle in the Sky Movie, 1986 687


The quality, not the longevity, of one's life is what is important.

The quality, not the longevity, of one's life is what is important.

Chất lượng sống một đời người quan trọng hơn tuổi thọ của người ấy.

Martin Luther King, Jr. 419


If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

If you can, help others; if you cannot do that, at least do not harm them.

Nếu có thể, hãy giúp đỡ những người xung quanh. Nếu không thể, thì chí ít cũng đừng gây tổn hại cho họ.

Dalai Lama 1,651


The purpose of our lives is to be happy.

The purpose of our lives is to be happy.

Mục đích của cuộc sống ta là đạt được hạnh phúc.

Dalai Lama 547


Well done is better than well said.

Well done is better than well said.

Làm tốt còn hơn nói hay.

Benjamin Franklin 1,125


Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.

Do you want to know who you are? Don't ask. Act! Action will delineate and define you.

Bạn muốn biết mình là ai? Đừng hỏi. Hãy làm! Hành động sẽ định hình con người bạn.

Thomas Jefferson 674


Always do your best. What you plant now, you will harvest later.

Always do your best. What you plant now, you will harvest later.

Luôn làm hết sức mình. Những gì ta làm hôm nay sẽ mang lại kết quả mai sau.

Og Mandino 908


It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.

It's what's in yourself that makes you happy or unhappy.

Chính những gì trong ta sẽ khiến ta hạnh phúc hoặc khổ đau.

Agatha Christie 645


Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

Biết thôi vẫn chưa đủ mà còn phải áp dụng. Có ý muốn thôi vẫn chưa đủ mà còn phải thực hiện.

Johann Wolfgang von Goethe 869


Be kind whenever possible. It is always possible.

Be kind whenever possible. It is always possible.

Hãy đối xử tốt bất cứ khi nào có thể. Điều này luôn luôn là có thể.

Dalai Lama 1,196


We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.

Chúng ta không thể tìm thấy bình an ở thế giới ngoài kia cho đến khi tìm được sự yên bình nội tại trong chính chúng ta.

Dalai Lama 1,134Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập