Công việc


The way to get started is to quit talking and begin doing.

The way to get started is to quit talking and begin doing.

Cách để khởi đầu là ngưng nói về vấn đề đó và bắt tay vào làm.

Walt Disney 2,316


Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Hãy làm dù bất kể nơi nào ta ở, ta sẽ không có gì để phải sợ.

Hayao Miyazaki 4,773


Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Our job is improving the quality of life, not just delaying death.

Việc của chúng ta là cải thiện chất lượng cuộc sống, chứ không phải kéo dài tuổi thọ.

Patch Adams Movie 2,657


Small deeds done are better than great deeds planned.

Small deeds done are better than great deeds planned.

Những việc nhỏ được hoàn tất còn tốt hơn những kế hoạch lớn mà dở dang.

Peter Marshall (born March 30, 1926) 1,701


When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.

Khi mọi việc dường như đang chống lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh ngược chiều gió chứ không phải cùng chiều gió.

Henry Ford 2,628


Only the people who dare to fail, will achieve big success.

Only the people who dare to fail, will achieve big success.

Chỉ những người dám thất bại mới đạt được thành công lớn.

John F. Kennedy 2,593


Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giới này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

Thomas Jefferson 2,424


Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Start where you are. Use what you have. Do what you can.

Khởi hành ngay nơi ta đứng. Sử dụng những gì ta đang có và làm những gì trong khả năng của mình.

Arthur Ashe 1,533


Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

Người thắng cuộc so sánh thành quả của họ với mục tiêu họ đã đề ra, trong khi kẻ thua cuộc so sánh thành quả của họ với thành quả của những người khác.

Nido Qubein 1,132


The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

The more rejection you get, the better you are, the more you learned, the closer you are to your outcome.

Không có thành công thực sự nào mà không bị phản đối. Càng bị phản đối, bạn càng tiến bộ hơn, học hỏi được nhiều hơn, và càng tiến gần hơn đến thành quả của mình.

Anthony Robbins 1,176


The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to ...

The person interested in success has to learn to view failure as a healthy, inevitable part of the process of getting to ...

Người quan tâm đến thành công phải học cách xem thất bại như là một phần lành mạnh, không thể tránh khỏi của quá trình lên đến vị trí cao nhất.

Dr Diane Bauer 1,721


Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Our greatest glory is not in never failing, but in rising up every time we fail.

Sự vẻ vang lớn nhất của chúng ta không phải nằm ở chỗ chưa bao giờ bị thất bại mà nằm ở chỗ vươn lên mỗi khi thất bại.

Ralph Waldo Emerson 1,450


While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.

While one person hesitates to try because afraid of failure, the other is busy making mistakes and becoming successful.

Trong khi một người còn do dự thử vì sợ thất bại, người khác lại đang bận mắc lỗi và trở nên thành công.

Henry C Clink 2,022


Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

Thành công luôn luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người quá nhát gan không dám đón nhận hậu quả.

Jawaharlal Nehru 1,024


Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful.

Thành công không phải là chìa khóa mở cánh cửa hạnh phúc. Hạnh phúc là chìa khóa dẫn tới cánh cửa thành công. Nếu bạn yêu điều bạn đang làm, bạn sẽ thành công.

Albert Schweitzer 2,691


If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

If you do what you’ve always done, you’ll get what you’ve always gotten.

Nếu bạn làm việc bạn luôn làm, bạn sẽ nhận được thứ bạn luôn nhận được.

Khuyết danh 1,374


All glory comes from daring to begin.

All glory comes from daring to begin.

Tất cả vinh quang đều đến từ sự dám bắt đầu.

Eugene F Ware 1,661


There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

There are risks and costs to action. But they are far less than the long range risks of comfortable inaction.

Có nhiều rủi ro và mất mát khi ta hành động. Nhưng chúng còn kém xa vô số những rủi ro khi ta phởn phơ ù lì.

John F. Kennedy 978Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập