Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

1,005

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are too coward to take the consequences.

Thành công luôn luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người quá nhát gan không dám đón nhận hậu quả.

Tác giả: Jawaharlal Nehru (14 November 1889 – 27 May 1964)

act

act (v) : hành động
/ækt/


Ví dụ: The murder was the act of a psychopath.
Các vụ giết người là hành động của kẻ tâm thần

consequence

consequence (n) : kết quả, hậu quả, hệ quả; tầm quan trọng, tính trọng đại
/'kɔnsikwəns/

Giải thích: a result of something that has happened

Ví dụ: As a consequence of not having seen a dentist for several years, Lydia had several cavities.
Là hậu quả của việc không đi khám nha sĩ trong vài năm, Lydia đã bị vài răng sâu rỗng

dare

dare (v) : Dám, dám đương đầu với
/deər/


Ví dụ: He didn’t dare (to) say what he thought.
Anh ấy không dám nói điều mà anh ta nghĩBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập