Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

4,743

Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Always believe in yourself. Do this and no matter where you are, you will have nothing to fear.

Hãy luôn tin tưởng vào chính bản thân mình. Hãy làm dù bất kể nơi nào ta ở, ta sẽ không có gì để phải sợ.

Tác giả: Hayao Miyazaki (January 5, 1941)

fear

fear (v.) : sợ, sợ hãi
/fɪər/

Ex: Don't worry, you have nothing to fear from us.
Đừng lo lắng, bạn không có gì phải sợ chúng tôi cả

believe

believe (v.) : tin
/bɪˈliːv/

Ex: Believe me, she's not right for you.
Tin tôi đi, cô ấy không thích hợp với bạnBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập