Small deeds done are better than great deeds planned.

867

Small deeds done are better than great deeds planned.

Small deeds done are better than great deeds planned.

Những việc nhỏ được hoàn tất còn tốt hơn những kế hoạch lớn mà dở dang.

Tác giả: Peter Marshall (born March 30, 1926)

deed

deed (n.) : hành động
/diːd/Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)