Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

1,068

Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

Winners compare their achievements with their goals, while losers compare their achievements with those of other people.

Người thắng cuộc so sánh thành quả của họ với mục tiêu họ đã đề ra, trong khi kẻ thua cuộc so sánh thành quả của họ với thành quả của những người khác.

Tác giả: Nido Qubein (1948)

compare

compare (v) : so sánh, đối chiếu
/kəm'peə/

Giải thích: to examine people or things to see how they are similar and how they are different

Ví dụ: Once the customer compared the two products, her choice was easy.
Khi mà người khách hàng được so sánh 2 sản phẩm, sự lựa chọn của cô ta sẽ dễ dàng hơn.

achievement

achievement (n) : thành tích, thành tựu; ‹sự› đạt được, hoàn thành
/ə'tʃi:vmənt/

Giải thích: a thing that somebody has done successfully, especially using their own effort and skill

Ví dụ: Joseph's achievements in R&D will go down in company history
Thành tựu của Joseph ở bộ phận R&D sẽ được ghi vào lịch sử công ty

goal

goal (n) : mục đích, mục tiêu; khung thành, cầu môn; bàn thắng, điểm
/goul/

Giải thích: purpose

Ví dụ: Employees are expected to analyze and evaluate their annual goals
Các nhân viên được yêu cầu phân tích và đánh giá các mục tiêu hàng năm của họBình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập