Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

2,335

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with no determination.

Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giới này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

Tác giả: Thomas Jefferson (April 13, 1743 – July 4, 1826)

achieve

achieve (v) : đạt được, giành được
/əˈtʃiːv/

Ví dụ: She finally achieved her ambition to visit South America.
Cuối cùng thì cô ấy cũng đạt được tham vọng đến thăm Nam Mỹ.

determination

determination (n) : sự quyết tâm
/di,tə:mi'neiʃn/


Ví dụ: I admire her determination to get it right.
Tôi ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô ấy để có được nó.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập