Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

1,592

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with ...

Nothing can stop a person with strong determination from achieving their dreams; nothing on earth can help the person with no determination.

Không gì có thể ngăn cản một người với sự quyết tâm cao độ đạt được giấc mơ của họ; không gì trên thế giới này có thể giúp được một người không có sự quyết tâm.

Tác giả: Thomas Jefferson (April 13, 1743 – July 4, 1826)

achieve

achieve (v) : đạt được, giành được
/əˈtʃiːv/

Ví dụ: She finally achieved her ambition to visit South America.
Cuối cùng thì cô ấy cũng đạt được tham vọng đến thăm Nam Mỹ.

determination

determination (n) : sự quyết tâm
/di,tə:mi'neiʃn/


Ví dụ: I admire her determination to get it right.
Tôi ngưỡng mộ sự quyết tâm của cô ấy để có được nó.Bình luận

Bạn cần đăng nhập để bình luận. Đăng nhập

Hotline Hỗ Trợ

02866 807 202 (8h - 17h)